Nahoru
Brzy začnou platit Brněnské stavební předpisy, které omezí billboardy
Odstraňování billboardů v Brně 13.4.2018, foto: Kverulant.org
Brzy začnou platit Brněnské stavební předpisy, které omezí billboardy
Twitter

Cílem Kverulanta je odstranění nelegálních a nebezpečných reklamních ploch a omezení jejich nekontrolovatelné výstavby na území Brna. Po letech snahy se tomuto tématu začalo věnovat i vedení města a z Brna zmizely stovky billboardů. I díky Kverulantovi začnou od 1. července platit  Brněnské stavební předpisy (BSP), které by měly významným způsobem zastavit další šíření vizuálního smogu. Kverulant.org bude kontrolovat, jak jsou BSP dodržovány. Kontrolujte odstraňování billboardů v Brně s námi finanční podporou naší práce.

Odstraňování billboardů v Brně 13.4.2018, foto: Kverulant.org

Brněnské stavební předpisy

Nový stavební zákon přinesl možnost pořízení vlastních městských předpisů třem největším městům ČŘ. Ve středu 29. května 2024 schválila Rada města Brna finální verzi Brněnských stavebních předpisů (BSP). Dokument nabude účinnosti k 1. červenci 2024, a stane se tak závazným pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Předpisy zpracované na míru Brnu údajně umožní zohlednit charakter velkého města a stanovit přesnější standardy a požadavky než ty uvedené v celostátních předpisech. Přípravu dokumentu měla na starost Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Brněnské stavební předpisy a billboardy

Brněnské stavební předpisy se regulací venkovní reklamy zabývají v hlavě V. „Požadavky na umisťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení“. Jde o § 31 až 36.

BSP zakazují umisťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení v místech, kde by mohly narušit architektonický, urbanistický, krajinný, přírodní nebo pietní charakter prostředí.

Vzdálenost mezi dvěma billboardy s plochou větší než 4 m2 musí být neméně trojnásobkem plochy panelu v metrech čtverečních, ne však méně než 100 metrů, vždy po jedné straně pozemní komunikace.

Zakazuje se umisťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení v památkových rezervacích a památkových zónách, pokud jejich plocha přesahuje 4 m2.  Stejný zákaz platí i pro parky a lesy. V těchto místech lze umístit pouze plakátovací sloupy nebo stavby, které slouží k zprostředkování informace bez reklamní povahy nebo označují konkrétní provozovnu nebo budovu instituce.

Samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní zařízení nesmí nepřiměřeně omezovat pěší pohyb a musí být zachován průchozí prostor o čisté šířce nejméně 1,5 metru. Dále se zakazuje umisťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení v blízkosti stromů, aby se nezasahovalo do korunového a kořenového prostoru.

Billboardy nelze umísťovat na oplocení či na opěrné zdi. Výjimku mají pouze dočasná ohrazení stavenišť, kde reklama slouží k označení provozovny a není větší než 4 m2. Reklamní zařízení umístěné na opěrných zdech nesmí mít plochu panelu větší než 6 m2. Reklamní poutače nelze umísťovat ani na zábradlí ve veřejném prostranství.

Vývěsní štíty, tedy reklama umístěná kolmo k fasádě, nesmí vystupovat více než 0,8 metru před fasádu a nesmí přesáhnout plochu panelu 6,5 m2.

Boj proti billboardům nekončí

Kverulant se domnívá, že Brněnské stavební předpisy poskytují dobrý legislativní rámec pro zastavení šíření vizuálního smogu a pro likvidaci toho stávajícího. V odůvodnění BSP se v kapitole věnované venkovní reklamě uvádí: „Smyslem regulace staveb sloužících pro reklamu je zabránit nepřiměřené expozici městského prostředí stavbami pro reklamu a reklamními zařízeními a nastavit jejich základní standard, aniž by ale byla omezena rozumná míra informační náplně veřejného prostoru.“ Teprve praxe však ukáže, zda se odpovědní úředníci budou BSP skutečně řídit. Kverulant to bude kontrolovat a nebude sám.

Prosba o podporu

Boj proti vizuálnímu smogu v Brně stále není u konce. Pomozte nám i vy vyčistit tohle krásné město. Začněte podporovat naše úsilí, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek