Nahoru
Český rozhlas inzeruje na nelegální ploše
most přes dálnici D5, km 22,5, směr Praha
Český rozhlas inzeruje na nelegální ploše

Český rozhlas inzeruje na dálničním mostě, kde je to nelegální. Proto mu dnes Kverulant.org poslal dopis ve kterém jej žádá, aby s inzercí přestal.

most přes dálnici D5, km 22,5, směr Praha

Kverulanta mrzí, že důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti na českých dálnicích. Kverulant má za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel nepřímo pomáhá. Kverulant chce věřit, že Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětnou inzerci ukončí. Chce také věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto mu dnes napsal tento dopis:

Český rozhlas

Římská 13

120 00 Praha 2

E-mail: [email protected]

V Praze dne 11. 1. 2022

Na základě podmětu našeho čtenáře si vás dovolujeme upozornil na nelegální reklamu na Český rozhlas.  Je na mostě přes dálnici D5 (km 22,5, směr Praha) a propaguje Rádio DAB+.

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 2302/2018 – 55 je ochranné pásmo dálnice definováno následovně: „Ochranné pásmo dálnice dle § 30 odst. 2 písm. a), resp. § 30 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tvoří souvislý prostor do výšky 50 m ohraničený na každé straně dálnice svislými plochami ve vzdálenosti 100 m (respektive 250 m) od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, a to včetně prostoru nad vnitřní stranou jízdního pásu a nad středovým dělícím pásem.“ Reklamní zařízení na nadjezdech jsou tedy vždy nelegální, nejedná-li se o reklamní zařízení sloužící k označení provozovny za současného dodržení podmínek stanovených zákonem.

Mrzí nás, že právě důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti na českých dálnicích. Máme za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel nepřímo pomáhá. Chceme věřit, že Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětnou inzerci ukončí. Také chceme věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto si dovolujeme podělit se s vámi o čtyři základní doporučení, které jsme s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformulovali:

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec neinzerujte.

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky.

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto plochách vůbec neinzerovat.

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na mostech

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce).

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení reklamní plochy

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy.

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou.

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl. V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi.

Prosíme o informaci, jak jste s naším podmětem naložili.

Preferujeme elektronickou komunikaci. Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org, o.p.s. IČO 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou.

                                          Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk.  Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů.  Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu  měsíčním symbolickým darem  v dalších kauzách proti billboardům.

Zpět na výpis novinek