Nahoru
Český rozhlas opět inzeruje na nelegální ploše
ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima před nelegálním LED billboardem na pražské magistrále, 24 duben 2022, foto: Kverulant.org
Český rozhlas opět inzeruje na nelegální ploše

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávního rozhlasu je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím víc ho mrzí, že Český rozhlas opakovaně porušuje zákon, když inzeruje na nelegálních billboardech. Nejnověji na LED billboardu na pražské magistrále. Kverulant také nedávno upozornil Český rozhlas na nelegální inzerci na dálničním mostě. Kverulant do rozhlasu dnes poslal dopis, ve kterém jej žádá, aby s inzercí přestal.  Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji s vizuálním smogem placeným z koncesionářských poplatků alespoň symbolickým darem.

ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima před nelegálním LED billboardem na pražské magistrále, 24 duben 2022, foto: Kverulant.org

Kverulanta mrzí, že důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti na českých silnicích. Kverulant má za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel opakovaně pomáhá. Proto se Kverulant také dle zákona ptá Českého rozhlasu, kolik již za posledních pět let za venkovní inzerci utratil a jaký to mělo přínos.

Kverulant chce věřitže Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětnou inzerci konečně ukončí. Chce také věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto mu dnes napsal tento dopis:

Český rozhlas

Římská 13

120 00 Praha 2

E-mail: [email protected]

na vědomí

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2

E-mail: [email protected]

V Praze dne 27. 4. 2022

S lítostí jsme opět zaznamenali vaši kampaň na venkovních reklamních nosičích. Uniká nám důvod, proč velká a respektovaná instituci inzeruje tímto pokleslým způsobem a nechápeme jaký smysl má takto utrácet peníze koncesionářů. Proto se dotazujeme, jak na smysl, tak na náklady této inzerce. Nicméně tím hlavním důvodem, proč se na rozhlas obracíme je skutečnost, že jeden z nosičů, který nově využíváte je zcela jistě nosičem nelegálním. Jde o velký LED billboard u magistrály na Těšnově na Praze 8. Tento nosič je rozhodnutím Magistrátu nejméně od října 2020 nelegální stavbou.

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů.  Již v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky.

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu stavební povolení z 13 října 2020 zrušil.  Majitel billboardů se  proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila, ani nevydala rozhodnutí o zákazu jeho užívání a ani nezahájila řízení o odstranění stavby. Kverulant se dle zákona několikrát ptal Prahy 8, proč tak neučinila. Prý proto, že řízení o odstranění stavby, u níž uplynula doba užívání může být zahájeno až po pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby. A to podle Prahy 8 ještě ani v dubnu 2022 nenastalo. Podle Prahy 8 billboardáři o prodloužení sice požádali, pak byli vyzváni k doplnění žádosti v termínu do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinili. Navíc prý Praha 8 obdržela usnesení Městského soudu v Praze o přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým ministerstvo potvrdilo nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025.  

Dovolujeme si také připomenout náš předchozí dopis z ledna tohoto roku. Tehdy jsme vás na základě podmětu našeho čtenáře upozornili na nelegální reklamu na Český rozhlas. Byl na mostě přes dálnici D5 (km 22,5, směr Praha) a propaguje Rádio DAB+. Nevíme jesli byl již tohoto místa odstraněn, ale jisté je, že stejný billboard rozhlasu se stále nachází na dálničním mostě na přibližně 34 kmD1 směr Brno.

Znovu vás tech upozorňujeme, že podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 2302/2018 – 55 je ochranné pásmo dálnice definováno následovně: „Ochranné pásmo dálnice dle § 30 odst. 2 písm. a), resp. § 30 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tvoří souvislý prostor do výšky 50 m ohraničený na každé straně dálnice svislými plochami ve vzdálenosti 100 m (respektive 250 m) od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, a to včetně prostoru nad vnitřní stranou jízdního pásu a nad středovým dělícím pásem.“ Reklamní zařízení na nadjezdech jsou tedy vždy nelegální, nejedná-li se o reklamní zařízení sloužící k označení provozovny za současného dodržení podmínek stanovených zákonem.

Mrzí nás, že právě důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti na českých dálnicích. Máme za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel nepřímo pomáhá. Chceme věřit, že Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětné inzerce ukončí. Také chceme věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto si dovolujeme se s vámi opět podělit o čtyři základní doporučení, které jsme s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformulovali:

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec neinzerujte.

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky.

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto plochách vůbec neinzerovat.

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na mostech

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce).

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení reklamní plochy

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy.

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou.

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl. V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi.

Prosíme o informaci, jak jste s naším podmětem naložili. Zároveň prosíme, abyste tuto písemnost považovali za žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Český rozhlas o sdělení informací o celkových nákladech na venkovní reklamu v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Žádáme o předložení kopií příslušných smluv. Žádáme o sdělení, jaké byly cíle této inzerce a jak bylo dosahovaní těchto cílů vyhodnoceno. Žádáme o předložení kopií příslušných dokumentů.

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky.

                                          Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s. 

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtůPomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek
Český rozhlas opět inzeruje na nelegální ploše
ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima před nelegálním LED billboardem na pražské magistrále, 24 duben 2022, foto: Kverulant.org
Český rozhlas opět inzeruje na nelegální ploše

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávního rozhlasu je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím víc ho mrzí, že Český rozhlas opakovaně porušuje zákon, když inzeruje na nelegálních billboardech. Nejnověji na LED billboardu na pražské magistrále. Kverulant také nedávno upozornil Český rozhlas na nelegální inzerci na dálničním mostě. Kverulant do rozhlasu dnes poslal dopis, ve kterém jej žádá, aby s inzercí přestal.  Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji s vizuálním smogem placeným z koncesionářských poplatků alespoň symbolickým darem.

ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima před nelegálním LED billboardem na pražské magistrále, 24 duben 2022, foto: Kverulant.org

Kverulanta mrzí, že důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti na českých silnicích. Kverulant má za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel opakovaně pomáhá. Proto se Kverulant také dle zákona ptá Českého rozhlasu, kolik již za posledních pět let za venkovní inzerci utratil a jaký to mělo přínos.

Kverulant chce věřitže Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětnou inzerci konečně ukončí. Chce také věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto mu dnes napsal tento dopis:

Český rozhlas

Římská 13

120 00 Praha 2

E-mail: [email protected]

na vědomí

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2

E-mail: [email protected]

V Praze dne 27. 4. 2022

S lítostí jsme opět zaznamenali vaši kampaň na venkovních reklamních nosičích. Uniká nám důvod, proč velká a respektovaná instituci inzeruje tímto pokleslým způsobem a nechápeme jaký smysl má takto utrácet peníze koncesionářů. Proto se dotazujeme, jak na smysl, tak na náklady této inzerce. Nicméně tím hlavním důvodem, proč se na rozhlas obracíme je skutečnost, že jeden z nosičů, který nově využíváte je zcela jistě nosičem nelegálním. Jde o velký LED billboard u magistrály na Těšnově na Praze 8. Tento nosič je rozhodnutím Magistrátu nejméně od října 2020 nelegální stavbou.

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů.  Již v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky.

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu stavební povolení z 13 října 2020 zrušil.  Majitel billboardů se  proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila, ani nevydala rozhodnutí o zákazu jeho užívání a ani nezahájila řízení o odstranění stavby. Kverulant se dle zákona několikrát ptal Prahy 8, proč tak neučinila. Prý proto, že řízení o odstranění stavby, u níž uplynula doba užívání může být zahájeno až po pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby. A to podle Prahy 8 ještě ani v dubnu 2022 nenastalo. Podle Prahy 8 billboardáři o prodloužení sice požádali, pak byli vyzváni k doplnění žádosti v termínu do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinili. Navíc prý Praha 8 obdržela usnesení Městského soudu v Praze o přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým ministerstvo potvrdilo nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025.  

Dovolujeme si také připomenout náš předchozí dopis z ledna tohoto roku. Tehdy jsme vás na základě podmětu našeho čtenáře upozornili na nelegální reklamu na Český rozhlas. Byl na mostě přes dálnici D5 (km 22,5, směr Praha) a propaguje Rádio DAB+. Nevíme jesli byl již tohoto místa odstraněn, ale jisté je, že stejný billboard rozhlasu se stále nachází na dálničním mostě na přibližně 34 kmD1 směr Brno.

Znovu vás tech upozorňujeme, že podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 2302/2018 – 55 je ochranné pásmo dálnice definováno následovně: „Ochranné pásmo dálnice dle § 30 odst. 2 písm. a), resp. § 30 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tvoří souvislý prostor do výšky 50 m ohraničený na každé straně dálnice svislými plochami ve vzdálenosti 100 m (respektive 250 m) od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, a to včetně prostoru nad vnitřní stranou jízdního pásu a nad středovým dělícím pásem.“ Reklamní zařízení na nadjezdech jsou tedy vždy nelegální, nejedná-li se o reklamní zařízení sloužící k označení provozovny za současného dodržení podmínek stanovených zákonem.

Mrzí nás, že právě důležitá veřejnoprávní instituce se propaguje touto formou a bohužel tím přispívá ke snížení bezpečnosti na českých dálnicích. Máme za to, že poskytovatelé těchto reklamních ploch dlouhodobě využívají nízké schopnosti české státní správy vymoci dodržování platných zákonů a Český rozhlas jim v tom bohužel nepřímo pomáhá. Chceme věřit, že Český rozhlas si dále nebude poškozovat dobré jméno a předmětné inzerce ukončí. Také chceme věřit, že bude napříště postupovat při zadávání venkovní reklamy uvážlivěji. Proto si dovolujeme se s vámi opět podělit o čtyři základní doporučení, které jsme s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformulovali:

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec neinzerujte.

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky.

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto plochách vůbec neinzerovat.

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na mostech

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce).

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení reklamní plochy

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy.

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou.

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl. V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi.

Prosíme o informaci, jak jste s naším podmětem naložili. Zároveň prosíme, abyste tuto písemnost považovali za žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Český rozhlas o sdělení informací o celkových nákladech na venkovní reklamu v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Žádáme o předložení kopií příslušných smluv. Žádáme o sdělení, jaké byly cíle této inzerce a jak bylo dosahovaní těchto cílů vyhodnoceno. Žádáme o předložení kopií příslušných dokumentů.

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky.

                                          Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s. 

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtůPomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek