Nahoru

Archiv novinek

Kardinál Duka pokračuje v převodu církevního majetku na svoji privátní nadaci

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Nyní Kverulant.org odhalil, že Duka v tunelování církevního majetku pokračuje. Duka převedl na svoji nadaci další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Kverulant znovu píše do Vatikánu a žádá zjednání nápravy. Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku. Požádal soud o vydání hned dvou předběžných opatření, které by to Kverulantovi nařídily a žaluje Kverulanta o tři miliony korun.  Pomozte Kverulantovi v zápase s chamtivým prelátem a podpořte jej alespoň malým darem.

Hostivařské pozemky za čtvrt miliardy

Dominik Duka na počátku roku 2021 na svoji soukromou nadaci převedl majetek církve v hodnotě nejméně 250 milionů korun. Tímto majetkem byly dva stavební pozemky v lukrativní lokalitě hlavního města Prahy. Jde o pozemek číslo 1768, který má výměru 14 418 m2, a pozemek č. 1805, který má plochu 16 654 m2. Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na tehdy nově založenou soukromou nadaci Dominika Duky. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, to už směnná smlouva s developerem neuvádí.

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun

Nyní Kverulant odhalil další problematický převod. Jde o pozemky číslo 119/1 až 119/12, pozemky 699/10 až 699/55, 699/63 a 699/64 v pražský Bohnicích o celkové výměru 21 648 m2 . Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné a stavby tam stojící jsou lehké skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto označení koresponduje i s platným územním plánem. Po konzultaci s developery odhaduje Kverulant cenu těchto pozemků na částku nejméně 170 milionů korun.

Podle církevního práva je každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominikovi Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. Výmluvně to dokládá podpisová doložka předmětné darovací smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele dárce jsou tam podepsáni tři naprosto shodní lidé.

Nadace Arietinum

Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze nebo jakékoliv jiné plnění.

V zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že vedení arcibiskupství bude mít vliv na jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.

Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: „podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)“. Toto pole je definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout dva podstatné fakty. Za prvé o použití peněz nebude rozhodovat církev, ale Dukova privátní nadace. Za druhé Dukova nadace není nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přinesl, patří zpřesnění definice skutečného majitele, relativně vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností a automatický průpis informací z různých rejstříku, včetně rejstříku nadačního. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace Arietinum. I z tohoto zápisu české státní autority lze dovodit, že předmětná nadace není majetkem Arcibiskupství pražského, ale toliko Dominika Duky.

Další problematické okolnosti

Na obou výše popsaných transakcí je ještě několik dalších okolností, které nás utvrzují v přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé Dukovy nadace, zcela podřízen.

Podle církevního práva si měla Pražská arcidiecéze před převedením předmětného církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánského úřadu Congregatio pro Clericis. Podle Kverulantových informací tak neučinila ani v jednom z obou případů.

Kverulant píše do Vatikánu

Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se v dubnu 2021 obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické právo. Kverulant chtěl věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře. To se však ještě nestalo a tak Duka v srpnu 2021na svoji nadaci převedl další církevní pozemky. Proto Kverulant píše do Vatikánu znovu.

Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun

Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku. Požádal soud o vydání hned dvou předběžných opatření, které by to Kverulantovi nařídily. V září 2021 doručil soud Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje „peněžní zadostiučinění“ ve výši 3 miliony korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace. Pomozte Kverulantovi neprohrát, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org

Zpět na výpis novinek