Nahoru
Česko prohrálo mezinárodní arbitráž za 16 miliard korun – s Diag Human
Fotokoláž: Kverulant.org
Česko prohrálo mezinárodní arbitráž za 16 miliard korun – s Diag Human

Podle rozhodnutí mezinárodní arbitráže musí Česká republika zaplatit firmě Diag Human zhruba 16 miliard korun. Z toho činí 12 miliard jen úroky z prodlení. Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví nové vlády, aby úročení zastavil on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň symbolickým darem.

Fotokoláž: Kverulant.org

Exekuce na majetek ČR

V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku ČR až do výše 14,5 miliardy korun na území Rakouska. Rakouský soud  tak rozhodl o vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V listopadu 2019 tak učinila i Belgie.

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. To, že má Diag Human na peníze (více než osm miliard korun jako výsledek arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, kterým také povolil exekuci majetku České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. A nyní přišla další velká rána.

Prohraná arbitráž

Na to, že je mezinárodní arbitráž mezi Českou republikou a u konce, upozornil nejprve odborný magazín Investment Arbitration Reporter. „Tribunál nyní vydal své rozhodnutí a žalobce se svými nároky částečně uspěl,“ napsal minulý týden server s tím, že shání další podrobnosti. Jak následně zjistil HlídacíPes.org, rozhodčí nález má datum 18. května 2022, kdy byl také odeslán oběma stranám sporu.

Mezinárodní investiční arbitráž nárokům Diag Human, jež dosahovaly až částky 52 miliard korun, částečně vyhověla. Suma, již by mělo Česko vyplatit, dosahuje 16 miliard korun. Z toho však celých 12 miliard představují úroky z prodlení, které se denně zvyšují o dalších 1,3 milionu korun.

Právní zástupce Diag Human ale verdikt arbitráže potvrdil: „Potvrzuji. Nález byl stranám doručen dne 18. května. Částku odpovídá Konečnému nálezu z roku 2008, denně roste o cca 1,3 mil. Kč,“ napsal právník Jan Kalvoda. Rozhodnutí je podle něj konečné. Česká republika prý ale ještě může nález napadnout v britské jurisdikci z formálních důvodů. „Věcně přezkoumán být nemůže,“ tvrdí Kalvoda.

Podle verdiktu musí také Diag Human stáhnout jiné žaloby, které na Česko podal v zahraničních jurisdikcích.

Počátek kauzy v roce 1992

Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá  více než 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Přesto však Česká republika prohrává jeden soud za druhým. Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. Zamlčuje však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela prohrán.

Skrývání před věřiteli

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností.  První z nich bylo zahájení jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení.  Druhým možným řešením bylo složení dlužné částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení.

Namísto toho se I Babišova vláda uchýlila k nečinnosti a mystifikaci veřejnosti. Důkaz, že tak činila vědomě, naleznete ve stenozáznamu prohlášení bývalého předsedy vlády, pana Babiše ze dne 16. října 2017, kdy informoval sněmovnu: „Vážení, my jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou“.

Fotokoláž: ATEO

Kverulant píše na Nejvyšší kontrolní úřad

Kverulant v únoru 2020 se Kverulant obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v této kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře. Počátkem března mu NKÚ dopisem odpověděl, že „vykonává kontroly výhradně podle schváleného plánu kontrolní činnosti“  a šetření v kauze Diag Human v plánu není. Kverulant je postojem NKÚ roztrpčen, nikoliv však překvapen. Co také čekat od instituce, kterou řídí člověk, kterému není stydno vrazit za peníze daňových poplatníků na předražený výlet na Machu Picchu? Kverulant se však liknavým postojem státu nechce smířit a tak jsem koncem března 2020 dopisem zeptal NKÚ, jestli si kauzu Diag Humen už konečně dal do plánu. NKÚ počátkem dubna odpověděl, že „v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 není zařazena kontrola zaměřená na postup státních orgánů v souvislosti s vedením majetkového sporu České republiky se společností Diag Human SE.“

Kverulant podal trestní oznámení

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 milionů denně. Vyšetřování se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující prověření podnětu.

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic.

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit.

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme tak počátkem února 2022 učinili a to formou nového doplněné podání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž.

JUDr. Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, foto: NSZ

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude skutečně někdo věnovat.

Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy NSZ vytýká policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „AA“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, jež by měly vést ke změně závěrů Policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“, ani na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic.

Foto: Arek Socha / Pixabay

Hledá-li pozorný čtenář v hlustvisihákovském vyřízení věci pitomost, aroganci, nebo dokonce logiku, může naleznout následující vysvětlení. Bud jde o obvyklou obranu, míněno zvyklost tohoto rezortu, která paralyzuje jak systém dohledu, tak dozoru ve státním zastupitelství. Modem operandí této (již) zvyklosti je bezzskrupulozní a nápadné ignorování faktického stavu věci; nevypořádání argumentů; vše těží z představy, že systém se musí především bránit před veřejnou kontrolou ve větší míře, než je činnost orgánů činných v trestním řízení chráněna zákonem, v míře absolutní. Nějaké principy přesvědčivosti a prevence jsou pasé. Nebo jde, krom trestní, i o politickou odpovědnost zcela určitých osob, stále vlivných, které si podle další zvyklosti budovaly vlivové pozice v systému orgánů trestního systému, a tyto osoby si poradily. Nebo se uplatnil nepsaný princip „obrany státního zájmu“, který si systém vykládá jako obranu vlivných osob před trestní odpovědností. Nebo vše shora dohromady.

Kverulant se s alibismem státní správy odmítl smířit a koncem března 2022 odeslal další žádost o prověření postupu policie. I tato žádost o nápravu byla marná. Na konci dubna opět obdržel zamítavé stanovisko.

Rozhovor s Janem Kalvodou

Koncem léta 2019 požádal Kverulant o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět na písemné dotazy. Svůj slib však ani po urgencích nedodrželiVíce již v Kverulantově videu:

Nová vláda, nový ministr, nová politika?

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem školství se stal Vlastimil Válek. Kverulant jej dopisem vyzval, aby: „co nejdříve zajistil, aby Ministerstvo zdravotnictví, jako zodpovědná organizační složka státu, v nejkratší možné době zastavilo úročení dlužné částky a ochránilo veřejné rozpočty České republiky.“

Kverulant chce věřit, že Válek, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností a prosazováním principů právního státu, konečně vypořádá letitý spor, který Česká republika bohužel prohrála. I když skutečnost, že členem vlády je i Pavel Blažek, který je kauze Diag Humen také namočen, vzbuzuje obavy, že nový strojvůdce zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých kolejí. Bude sice houkat před jinými návěstími, ale pojede po stejné trati.

Prosba o podporu

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Zpět na výpis novinek