Nahoru
Konec kšeftů hasičských bossů?

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán, foto: Deník/Racek Attila
Konec kšeftů hasičských bossů?

Kverulant před rokem psal, že hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty. Hasiči však tyto pulty nevlastnili, a dokonce neměli ani vlastní přenosovou síť, po níž se signalizace o požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozovaly soukromé firmy. Hasičští bossové však na jejich služby nevyhlašovali veřejná zadávací řízení, jak to vyžaduje zákon. Naopak zákon ignorovali a nejméně polovinu republiky zadali „kámošům“ z firmy PATROL. To generovalo vysoké ceny a nejspíš i korupci. Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a snažil se tento tunel zastavit. Před rokem generální ředitel hasičů Kverulantovi v dopise slíbil, že hasiči do konce roku 2022 převedou pulty do svého vlastnictví a připojení umožní každému, kdo splní technické podmínky. Nyní se Kverulant nejvyššího šéfa hasičů ptá, zda své sliby splnil. Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem.


Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán, foto: Deník/Racek Attila

Monopol

Organizační složky Hasičského záchranného sboru provozovaly připojení elektronické požární signalizace (EPS) na pult centrální ochrany (PCO) prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. (PATROL) monopolně a nejméně v polovině republiky. Dělo se tak, přestože je evidentní, že připojení na PCO mohla v požadované kvalitě poskytovat řada společností a pro připojení pouze jedním dodavatelem není zákonný důvod.

Šikana

Kverulant se problematikou připojení na hasiče zabýval několik let. Zmapoval, jak vedení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JM) vynucovalo připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení nechtěli uzavřít smlouvu. Šikana spočívala především v opakovaném provádění proti požárních kontrol a udělováním pokud za bagatelní přestupky.

Firma PATROL měla monopol již mnoho let ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Dále v Pardubickém kraji a v kraji Karlovarském. Ve všech případech se tak stalo bez soutěže, tedy bez zadávacího řízení, které zákon požaduje. V roce 2021 se PATROL pokusil získat monopol i v Praze, ale antimonopolní úřad jí v tom svým rozhodnutím zabránil.

Antimonopolní úřad zakázal plnění smlouvy mezi PATROLEM a Pražskými hasiči.

Dne 1. října 2020 uzavřel Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (HZS PRAHA)  smlouvu s PATROLEM. Pražský hasiči uzavřeli předmětnou pětiletou koncesní smlouvu s PATROLEM z ruky. Podle HZS PRAHA hodnota koncese nedosahovala hranice 20 milionů korun a tudíž zadavatel nebyl povinen organizovat soutěž. To je hlavní důvod proč se tato smlouva stala předmětem zkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

ÚOHS po několika peripetiích konstatoval, že zadání zakázky z ruky bylo protizákonné a zakázal, aby tato smlouva byla plněna. V odůvodnění rozhodnutí z 8. července 2021se píše: „do předpokládané hodnoty koncese (je) třeba započítat nejen předpokládaný příjem za technické připojení střežené elektrickými požárními signalizacemi (dále jako „EPS“) objektu na pult centralizované ochrany (dále jako „PCO“) a zajišťování připojení, ale rovněž předpokládaný příjem za servisní činnosti a za trvalé střežení EPS objektu prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska (dále jako „KOPIS“) zadavatele. Předpokládaná hodnota koncese tak v daném případě činila celkem 141 777 786 Kč, čímž přesáhla limit pro koncesi malého rozsahu stanovený v § 178 zákona.“

Výše uvedené rozhodnutí napadl jak HZS PRAHA, tak PATROL. Neúspěšně. Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rozkladu z 17. září 2021jejich námitky zamítl a potvrdil zákaz ze smlouvy plnit. Toto rozhodnutí je již konečné a nelze se proti němu odvolat.

Reportéři ČT

Ještě než bylo jisté, že smlouva mezi HZS PRAHA a PATROLEM je neplatná, natočili Reportéři ČT v létě 2021 o celé kauze natočili reportáž:

Smlouva mezi Hasiči v Jihomoravském kraji a PATROLEM

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JM) uzavřel s firmou PATROL 13. listopadu 2003 smlouvu o spolupráci. HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran poplatky za připojení na PCO.

Dále se ve smlouvě píše: „Tato smlouva je účinná dnem podpisu zástupci smluvních stran s platností na dobu deset let. Pokud neoznámí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejdéle dvanáct měsíců před uplynutím smluvené doby, že nemá zájem na dalším pokračování spolupráce, prodlužuje se tato smlouva o dalších pět let s tím, že tuto platnost mohou obě strany stejným způsobem tak, jak je výše popsán, opakovaně prodlužovat (…)“ A přesně to se také dělo. Smlouva tak byla prodloužena o pět let v roce 2013 a roce 2018 s tím, že bude platit do 13 listopadu 2023.

Kverulant vyzval Jihomoravské hasiče, aby nemravnou smlouvu s PATROLEM konečně vypověděli

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, smlouva mezi HZS JM a PATROLEM je stále v platnosti. A pokud ji HZS JM nejpozději do 13. listopadu 2022 nevypověděl, došlo k jejímu dalšímu prodloužení a to až do 13. listopadu 2028. Proto Kverulant v říjnu 2021 vyzval HZ JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání transparentního koncesního řízení.

Jihomoravští hasiči mu odpověděli, že jsou připraveni tak učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního ředitele HZS ČR, která má problém s pochybnými smlouvami na připojení konečně vyřešit. Zároveň HZS JM tehdy deklaroval, že je připraveni navázat spolupráci s každým subjektem, který by v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování připojení požární signalizace na PCO.

Koncesní zákon

Koncesní zákon 139/2006 Sb., ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení.  Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb.

Korupce?

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na Státní zastupitelství.  To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, a to si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl. Bohužel policie nakonec věc v listopadu 2022 odložila.

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5. zákona o zadávaní veřejných zakázek činní promlčecí lhůta 5 let.  A ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno.  Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad asi podávat nebude, zdá se, že promlčení je opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen z části.

ÚHOS koncem listopadu 2021 oznámil Kverulantovi, že na základě jeho podnětu ze srpna 2021 začal vyšetřovat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve věci zajištění připojení elektronické požární signalizace na pult centrální ochrany prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. V dopise Kverulantovi úřad uvádí: „Úřad v předmětné věci sděluje, že po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s relevantními podklady získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, proto zahájil správní řízení z moci úřední, které je evidováno pod sp. Zn. S0572/2021/VZ.“ Kverulant chce věřit, že toto šetření dopadne stejně jako šetření v Praze a ÚOHS prohlásí smlouvu s PATROLEM za neplatnou, zakáže její plnění a HZS Karlovarského kraje vypíše transparentní výběrové řízení.

Foto: Pixabay / Nejc Soklič

Pracovní skupina generálního ředitele hasičů

Kverulantova usedavá kritika podezřelých kšeftů hasičských bossů konečně vedla k tomu, že generálmajor Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR v říjnu 2021 konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem zabývala.

Šéf všech hasičů nastoupil do funkce v roce 2021 a předtím dělal ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Hasiči v Moravskoslezském kraji jako jedni z mála nezadali připojení požární signalizace na PCO monopolně firmě PATROL. Vlček má v oboru dobrou pověst.

Vlastní pulty a připojení pro všechny

Počátkem roku 2022 se Kverulant opět zeptal generálního ředitelství HZS s cílem, dozvědět se jaké řešení pracovní skupina doporučila. Ředitelství mu dopisem sdělilo, že si hasiči vybudují vlastní pulty a připojení umožní všem, kdo splní technické podmínky.

Kverulant chce věřit, že nemravné smlouvy byly konečně vypovězeny a byla uspořádána transparentní výběrová řízení na získání vlastních pultů centralizované ochrany a že hasiči vše stihli do konce roku 2022 a proto se na to dnes hasičů ptá dle zákona o veřejném přístupu k informacím.  

Prosba o podporu

Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek