Nahoru
Kverulant píše nunciovi: Duka tuneluje církevní majetek
Fotokoláž ATEO
Kverulant píše nunciovi: Duka tuneluje církevní majetek

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. To se však ještě nestalo, a tak v srpnu 2021 převedl Duka na svoji nadaci další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Nyní byl do Prahy jmenován nový nuncius, tedy někdo jako velvyslanec Vatikánu. I toho nyní Kverulant dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval. Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku. Požádal soud o vydání tří předběžných opatření, které by to Kverulantovi nařídily a žaluje Kverulanta o tři miliony korun.  Pomozte Kverulantovi v zápase s problematickým prelátem a podpořte jej alespoň malým darem.

Fotokoláž ATEO

Hned v úvodu považuje Kverulant za nutné vyjádřit svůj názor na církevní restituce. Vrácení majetku církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se čtyřicetiletým komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu.

Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být vrácen. Hlavním příjemcem těchto peněz je opět v římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou.

Hostivařské pozemky za čtvrt miliardy

K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má výměru 14 418 m2 a pozemek 1805 má plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost tohoto místa je velmi dobrá. Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, stavět se na nich bude. V metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.

Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci Dominika Duky. Stalo se tak darovací smlouvou mezi Hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020.  Podle právního řádu je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva, je však každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominikovi Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě.

Krácení daně?

Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.

Ve smlouvě, kterou Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař darovala Dukově nadaci oba pozemky se uvádí, že obdarovaná nadace „vykonává činnost, která není podnikáním.“  Jestli poskytnutí pozemků na výstavbu bytů developerovi je takovou činností, Kverulant neví. Pokud by to tak bylo, převod pozemků by byl patrně osvobozen od darovací daně. Pokud ne, bylo by třeba zaplatit darovací daň. Podobné je to patrně i převodem pozemků Dukovy nadace developerovi. Umět odpovědět na tyto otázky by měl patrně finanční úřad.

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

Nadace Arietinum

Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze za ně, nebo jakékoliv jiné plnění od Central Groupu.

zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že ve vedení arcibiskupství bude mít vliv na jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/05/citace-ze-zakl%C3%A1dac%C3%AD-listiny-Nadace-Arietinum-1200-1024x296.jpg

Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: „podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)“. Toto pole je definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout dva podstatné fakty. Za prvé o použití peněz nebude rozhodovat církev, ale Dukova privátní nadace. Za druhé Dukova nadace není nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci.

Dominik Duka už několik let na pozici primase českého přesluhuje a jeho nahrazení je očekáváno každým dnem. Předpokládá se, že s ním budou muset arcibiskupství opustit i jeho velmi nepopulární chráněnci, jako jsou Antonín Juriga a Linda Dolečková. Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přinesl, patří zpřesnění definice skutečného majitele, relativně vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností a automatický průpis informací z různých rejstříku, včetně rejstříku nadačního. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace Arietinum.

Další problematické okolnosti

Na celé výše popsané transakci je ještě několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé Dukovy nadace, zcela podřízen.

Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží.

A konečně, pražská arcidiecéze je podřízena, jako všechny katolické arcidiecéze na světě, Římu a podle církevního práva si měla před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu v případě, že hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. To neučinila, a tak by měl být tento převod neplatný.

Kverulant píše do Vatikánu a nunciovi

Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se v dubnu 2021 obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické právo. Kverulant chtěl věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře. To se však ještě nestalo a tak Duka v srpnu 2021na svoji nadaci převedl další církevní pozemky.

Teprve 12 října 2021 byl Kverulantovi doručen dopis od Apoštolského nuncia v Praze. Apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo v něm Kverulantovi píše, že Vatikán, resp., jeho Kongregace pro kněze se jeho dopisem zabývá. Apoštolský nuncius je cosi jako velvyslanec Vatikánu v České republice.

Počátkem května 2022 se novým apoštolským nunciem v Česku stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. I toho Kverulant dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval, a to především s cílem navrátit zcizený majetek zpět církvi.

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun

Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m2 a Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné a stavby tam stojící jsou lehké skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto označení koresponduje i s platným územním plánem. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 170 milionů korun.

Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva, každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominikovi Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. Výmluvně to dokládá podpisová doložka předmětné darovací smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele dárce jsou tam podepsáni tři naprosto shodní lidé:

Ani s tímto převodem majetku církve na privátní nadaci se Kverulant odmítl smířit, a proto se v říjnu 2021 znovu obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka pokračuje ve vyvádění církevního majetku mimo církev a že tak znovu porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán konečně prohlásí Dukovi transakce za neplatné a konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře.

I v tomto případě Dukova nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group. Stalo se tak v prosinci 2022 a nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, směnná smlouva s developerem opět neuvádí.

Mediální ohlas

Zveřejnění této kauzy vyvolalo slušnou mediální odezvu. Zprávu o Kverulantových zjištěních přinesla řada novin a serverů. Reportéři Petr Vrabec a Radan Šprongl ze serveru INFO.CZ o celé kauze natočili reportáž:

Po několika dnech natočil stejný tým ještě jednu reportáž. Popisuje v ní, že na lukrativních církevních pozemcích mohl být park a hřiště.

Reakce Arcibiskupství

Zveřejnění Kverulanta odhalení vyvolalo na Arcibiskupství dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář arcibiskupství a jeden ze statutárních zástupců Dukovi nadace, uveřejnil článek s názvem Správa církevního majetku v zemi závisti.  Kdo by čekal sebereflexi a lítost nad tunelováním církevního majetku bude zklamán již perexem Balíkova článku: „Značný mediální rozruch vyvolalo nedávné nařčení kardinála Dominika Duky z „tunelování církevního majetku.“ Proč, pokud jde o majetek, je církev permanentně pod palbou nejrůznějších útoků, falešných nařčení a lží?“

Duka prohrál soud proti Kverulantovi

V polovině května 2021 bylo Kverulantovi doručeno první předběžné opatření, ve kterém se mu zakazuje článek s názvem „Kardinál Duka tuneluje majetek církve“ nadále publikovat. Kverulant to považoval za neomalený cenzurní zásah, ale ctí právní řád, a tak článek stáhl. Počátkem června proti předběžnému rozhodnutí podal odvolání. Kverulant namítal především skutečnost, že ačkoliv předběžné opatření drakonicky zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu, neobsahuje náležité odůvodnění. 

Foto: William Cho, pixabay

Ve středu 20. července 2021 odvolací soud Kverulantově odvolání vyhověl a předběžné rozhodnutí „navrhovatele“ Dominika Duky zrušil a Kverulantův „předmětný článek“ tak mohl být opět široce publikován. V odůvodnění Městský soud v Praze konstatuje: „Skutečností totiž je, že byly zdarma převedeny pozemky s vysokou hodnotou z majetku církve do majetku nadace založené osobně navrhovatelem. Nadace Arietinum má být sice podle zakládací listiny ovládána různými církevními hodnostáři (včetně navrhovatele), ovšem Předmětný článek (pravdivě) upozorňuje též na to, že v následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady nadace kromě zakladatele (tedy navrhovatele). Sám navrhovatel zůstane čestným členem správní rady i po té, co přestane vykonávat úřad pražského arcibiskupa, a bude mít právo se zúčastnit zasedání správní rady a na informace ve stejném rozsahu jako členové správní rady. Není zřejmé a navrhovatel to v návrhu na nařízení předběžného opatření nijak nevysvětluje, jaké důvody vedly církev (její příslušnou součást), jejímž nejvyšším představitelem je navrhovatel, k darování značného majetku nadaci, jejímž zakladatelem je rovněž osobně navrhovatel. Není zřejmé, z jakých důvodů nadaci nezřídila přímo římskokatolická církev respektive některé její instituce. A nelze přehlédnout ani to, že darované pozemky byly obratem směněny s dalším soukromým subjektem, přičemž výhodnost této transakce pro církev navrhovatel nijak nevysvětluje.“

Druhé předběžné opatření

Duka nesel nelibě dokonce i to, že Kverulant psal o zamítnutí jeho prvního předběžného opatření u odvolacího soudu tak, že „Soud dal Kverulantovi zapravdu“. Tento Kverulantův titulek a věta pod ním uvedená: „Odvolací soud však dal nyní Kverulantovi zapravdu a konstatoval, že Kverulant popsal skutečný stav věcí“ se stal předmětem dalším, druhého Dukova předběžného opatření. K velmi nemilému Kverulantově překvapení Obvodní soud pro Prahu 10 v srpnu 2021 Dukovi vyhověl, a Kverulantovi nařídil titulek přeformulovat. Kverulant nařízení soudu respektoval a změnil titulek na „Duka prohrál soud proti Kverulantovi“. I větu pod nadpisem na žádost soudu přeformuloval.

I toto předběžné opatření považoval Kverulant za neomalený cenzurní zásah a podal proti němu odvolání. I tentokrát Kverulant namítal, že opatření nezákonně zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu. Odvolací soud však Kverulantovo odvolání v listopadu 2021 odmítl. Toto odmítnutí považuje Kverulant za absurdní. Nejen, že Městský soud v Praze nazývá Kverulanta „matkou“, ale zejména odůvodnění zamítnutí Kverulantova odvolání vychází z nejlepších tradic Kafkovy vlasti, tak dobře popsaných v románu Proces. Nuže Kverulantovo odvolání proti předběžnému opatření se zamítá proto, že Kverulant už předmětný nadpis i inkriminovanou větu vymazal a tak už vlastně neexistuje předmět sporu:

Ústavní stížnost

Kverulant se s tímto Kafkovským závěrem soudu odmítl smířit. Opravným prostředkem proti druhoinstančním rozhodnutím civilních soudů je dovolání, které však v daném případě nebylo přípustné. Proto Kverulantovi nezbylo než obrátit se na soud ústavní. Kverulant ve své ústavní stížnosti z ledna 2021 uvádí, že byly porušeny principy svobodného a demokratického státu, které zakotvují mimo jiné princip právního státu, jehož neoddělitelnou součástí je zásada předvídatelnosti a právo na právní jistotu. Podle Kverulanta bylo porušeno i jeho ústavně zaručené základní právo stěžovatele na spravedlivý proces.  Dále bylo porušeno ústavně garantované právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu, zejména pak právo na projednání věci „stanoveným postupem“. A konečně také bylo porušeno právo stěžovatele na zákonnost postupu orgánů uplatňujících státní moc, zejména ve vazbě na ústavní povinnost soudů rozhodovat spory a jiné právní věci v souladu se zákonem, přičemž i rozhodování o návrzích na nařízení předběžných opatření je podle právní teorie i podle konstantní a ustálené judikatury Ústavního soudu nedílnou součástí spravedlivého rozhodnutí ve věci.

Třetí předběžné opatření

Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku opravdu vytrvale. V říjnu 2021 požádali jeho právníci soud o vydání dalšího, třetího předběžného opatření.  Tentokrát prelátovi vadilo, že Kverulant na svých stránkách píše, že byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace Arietinum. Tato absurdní žádost o vydání předběžného opatření byla naštěstí obratem zamítnuta

Obvodní soud pro Prahu 10, v odůvodnění zamítnutí mimo jiné píše: „Nelze totiž pominout ani to, že tématem předmětných článků je věc jednoznačně se týkající veřejného zájmu (nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů korun) a že v článcích popisovaná skutková fakta mohou vyvolávat jisté pochybnosti či otázky. Skutečností totiž je, že byly zdarma převedeny pozemky s vysokou hodnotou z majetku církve do majetku nadace založené osobně žalobcem a). Nadace Arietinum má být sice podle zakládací listiny ovládána různými církevními hodnostáři, včetně žalobce a), ovšem předmětný článek (pravdivě) upozorňuje též na to, že v následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady Nadace. Není zřejmé a žalobce a) to v návrhu na nařízení předběžného opatření nikterak nevysvětluje, jaké důvody vedly církev (její příslušnou součást), jejímž nejvyšším představitelem je žalobce a), k darování značného majetku právě Nadaci, jejímž zakladatelem a představitelem je rovněž osobně žalobce a). Není zřejmé, z jakých důvodů nadaci nezřídila přímo římskokatolická církev, respektive některá její instituce, a žalobce a) toto ani blíže neuvádí. A nelze přehlédnout ani skutečnost, že darované pozemky byly obratem směněny s dalším soukromým subjektem, přičemž výhodnost této transakce pro církev žalobce a) též nikterak nevysvětluje.

Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun

V září 2021 doručil soud Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje „peněžní zadostiučinění“ ve výši 3 miliony korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace.  Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a podpořte jej alespoň malým darem.

Prosba o podporu

Kverulant věří, že odhalení Dukova tunelu přispěje k výměně primase českého. Kverulant chce věřit, že se jím už brzo stane muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. Kverulant také věří, že církev je důležitým prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž měl by dobře sloužit široké veřejnosti. Pokud si to myslíte i vy, pomozte Kverulantovi v zápase s chamtivým prelátem a podpořte jej jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org

Zpět na výpis novinek