Nahoru
Odstraňme billboardový smog
Grafika IPR
Odstraňme billboardový smog

Kverulant.org odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od přebujelého reklamního smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2.  Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně odstranit velké množství billboardů. Kverulant proto bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem.

V září 2018, před volbami do pražského zastupitelstva, se server Nechceme billboardy ve spolupráci s Kverulantem zeptal všech kandidátů na primátora na obecný názor na venkovní reklamu v Praze. Téměř všichni kandidáti se vyjádřili proti billboardům v hlavním městě. Zdeněk Hřib, tehdejší volební lídr Pirátů a pozdější primátor, uvedl: „Vizuální smog ničí dojem z veřejného prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu.“

Kverulant na konci listopadu 2018 odeslal tehdy novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili naše hlavní město od laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje fanoušky. Kverulantovi se již podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy.  Billboardáři do 1. září 2019 odstranili 3853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich odstranila celkem 456. Z toho Ministerstvo dopravy odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy.  Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant s vydatnou podporou e‑mailů od veřejnosti. A jaký je váš názor na billboardy ve městě?

Anketa

Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města?

1 740 (71 %)

253 (10 %)

198 (8 %)

266 (11 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Pražské stavební předpisy a billboardy

V srpnu 2016 začaly platit Pražské stavební předpisy (PSP), které postupně viditelně omezily billboardy v Praze. PSP však nejsou důsledně dodržovány, a tak nezmizely všechny billboardy, které zmizet měly. Přesto lze přijetí PSP považovat za zásadní úspěch. Kverulant je hrdý na to, že i on má na přijetí této normy svůj nepřehlédnutelný podíl. 

Grafika IPR

PSP byly schváleny po dlouhých peripetiích. Jedná se o klíčový dokument, který určuje pravidla výstavby na území hlavního města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního zákona, který definuje požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Kromě výstavby nových bytových a rodinných domů mají vliv i na povolování a umísťování reklamních staveb či chcete-li billboardů. 

Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi povedlo.  PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové nebo billboard odstranit. K takové žádosti je vždy vyžadován souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamní stavby. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016 pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Územní analýza z podzimu 2021, kterou provedl Institut plánování a rozvoje (IPR) však ukázala, že PSP jsou okatě ignorovány. Z přibližně 1 060 billboardů na městských pozemcích (třetina jsou oboustranné nosiče), jich 770 porušuje některé ustanovení PSP.  I proto město v říjnu 2021 prověřilo městskou firmu Technická správa komunikací (TSK), aby vyhotovila aktuální pasport všech staveb pro reklamu. TSK má také do konce roku vypracovat návrh dalšího postupu ve věci neutěšeného stavu staveb pro reklamu na městských pozemcích.

Magistrát ještě nedávno dokonce uzavíral nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy. To se od října 2021 změnilo. Rada města se usnesla, že město nebude uzavírat žádné nové smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy a udělovat souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení.

PSP také zcela vyloučily umisťování billboardů o ploše nad 4 m2 v památkových rezervacích a památkových zónách, tedy na většině území centrální části města.

Schválení PSP rozhodně neproběhlo hladce. Jednu chvíli dokonce nebylo vůbec jisté, zda si Praha udrží vlastní stavební předpisy. Podrobnosti o tomto zápase najdete v Kverulantově kauze Pražské stavební předpisy.

Konec ošklivých reklamních laviček

Hlavní město začalo v létě 2021 odstraňováním 1400 kusů reklamních laviček stojící na celé řadě zastávek pražské hromadné dopravy a na veřejných prostranstvích. Nejdříve zmizí ty lavičky, jejichž umístění označily silniční úřady městských částí za neoprávněné a rozhodly o jejich odstranění. Zbývající lavičky budou odvezeny na základě exekučních příkazů. Úklid laviček z veřejných prostranství zajistilo hlavní město, náklady s tím spojené ale ponese bývalý nájemce, tedy společnost AD-Net. Ta lavičky i přes rozhodnutí soudů neodklidila.

Foto: Přidej se a strhni to

Pozemky pro instalaci mobiliáře, který kromě možnosti posezení přinesl Praze i nežádoucí reklamní plochy, pronajalo hlavní město v roce 1998. Za jejich užívání tržilo ročně jednu korunu za metr čtvereční. Nájemní smlouvu převzala v roce 2001 společnost AD-Net. Praha již kontrakt dvakrát vypověděla, nejprve v roce 2014 a znovu o pět let později. AD-Net však vyjádřila svůj nesouhlas a navzdory opakovaným výzvám soudů lavičky neodstranila.

Obří reklamní plachty na domech

V Praze bylo v létě 2021 asi 120 reklamních plachet. Od 1. října  roku 2021 je i v širším centru Prahy zakázala nová vyhláška. Někteří majitelé plachet je odstranili, ale jiní se kvůli údajným nerovným podmínkám obrátili na antimonopolní úřad a Evropskou komisi a plachty neodstranili. Vyhláška je prý omezuje v podnikání, zatímco pro provozovatele billboardů se nic nemění. Kverulant je přesvědčen, že kšeftaři s veřejným prostorem se svými stížnostmi úspěšní nebudou. Regulace agresivní venkovní reklamy je běžným standardem ve většině západních metropolí. Těm majitelům, kteří plachty neodstranili hrozí pokuta až dva miliony korun.

Křižovatka Plynární a Argentinská v pražských Holešovicích Zdroj: Famedia

Nevýhodná smlouva na pronájem pražských mostů

Z předchozích odstavců by se mohlo zdát, že Praha boj proti kšeftařům s veřejným prostorem vyhrává. Tak to ale bohužel není. Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8000 m2 plochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu 2 miliony korun ročně. Na základě této, stále platné, smlouvy získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m2  pronajímané plochy. Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková cena za pronájem jednoho m2 plochy pro billboard se má pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně. Praha tak ročně přichází o 40 milionů korun. Billboardáři naopak od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř půl miliardy korun.

fotokoláž Kverulant.org

Smlouvu pronájmu ploch na pražských mostech a lávkách převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla v roce 2018 v souladu s podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude nejspíš možné až v roce 2022.

Je také důležité zmínit, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město.

Že reklama na mostech je mnohem cennější, než Czech Outdoor platí, ukazuje i smlouva, kterou společnost BigBoard uzavřela se společností Jihoměstská majetková. Ta patří Praze 11 a kontrakt řeší pronájem reklamního prostoru na lávce přes Brněnskou ulici na začátku D1. Ročně za jedinou lávku zaplatí BigBoard 700 tisíc korun, tedy zhruba třetinu celkové částky, co platí jeho dceřiná firma Praze za více než stovku mostů.

Navíc podle stále platných Pražských předpisů z roku 2016 je reklama na zábradlích mostů zcela zakázána. V § 82 odstavec 5 se praví: „Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení nelze umístit na zábradlí ve veřejném prostranství.“

Zprávu o Kverulantově odhalení tunelu s reklamou na mostech převzala v listopadu 2018 řada novin a serverů a magistrát musel reagovat. Dle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09 / Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. „Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství,“ sdělil.

foto Kverulant.org

Nevýhodná smlouva s JCDecaux

Nevýhodná smlouva na pronájem mostů je však jen jednou z mnoha, se kterou se Praha v oblasti venkovní reklamy potýká či potýkala. Firma JCDecaux na základě smlouvy z roku 1994 provozuje asi 900 přístřešků na zastávkách MHD. Platí za to magistrátu nájem a výměnou na nich může prodávat reklamu, ale nejen tam.  V roce 2008 Praha uzavřela se společností JCDecaux k této smlouvě dodatek. V dodatku šlo o povolení 200 nových billboardů za výstavbu dalších přístřešků na zastávkách MHD.

foto Kverulant.org

Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení smluv s JCDecaux. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout zrušení smluv. Ale Kverulantova kampaň nakonec přesvědčila minulé vedení města (2014–2018, koalice ANO 2011, ČSSD, Strana zelených, KDU‑ČSL a STAN), aby smlouvy označilo za nevýhodné. Následující politická reprezentace města – od roku 2018 koalice Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) – rozhodla, že mobiliář od JCDecaux nahradí vlastním. Dodavatelem nových městských přístřešků by měla být dceřiná firma magistrátu Technologie hlavního města Prahy. První se mají v ulicích objevit koncem roku 2021.

Smlouva mezi magistrátem a JCDecaux však končí už v červnu roku 2021. Přístřešky i reklamní plochy by tak od podzimu 2021 měly začít mizet. Nejprve by podle schváleného harmonogramu měly být odstraněny v okrajovějších částech metropole, příští a přespříští rok pak mají zmizet i z centrálních částí.

Jak už bylo řečeno, magistrát sice smlouvu s JCDecaux neprodloužil, ale udělaly to již některé pražské městské části. Lze říct, že je k tomu donutil magistrát, který do léta 2021 nevybral dodavatele nových zastávek. Městské části tak byly postaveny před rozhodnutí, a to buď uzavřít dohodu s JCDecaux, nebo dopustit, že k 30. červnu 2021 budou přístřešky odstraněny bez náhrady. Na počátku léta 2021 tak smlouvy s firmou již uzavřely nebo se chystají uzavřít Praha 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 nebo 11.  

Billboardáři poškozují zeleň

Na jaře 2017 Kverulant pro změnu odhalil, že billboardáři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň.  Křiklavým příkladem byla situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova. Tam na pozemcích patřících Praze došlo k uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce spočívající v prostorovém odstínění přilehlé lávky a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukověizolační a prachověizolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály.

foto Kverulant.org

Kverulant v dubnu 2017 podal v této věci České inspekci životního prostředí podnět k zahájení správního řízení. Inspekce provedla na základě Kverulantova podnětu šetření a konstatovala, že „stromové dřeviny mají koruny zakráceny podle hrany billboardu tak, aby je nezakrývaly. Dotčena je více než 1/3 korun stromů. Byly provedeny podstatné a trvalé zásahy snižující společenskou, estetickou a ekologickou funkci dřevin“. Inspekce Kverulanta dále informovala, že se jí zatím nepodařilo vypátrat viníka, ale pracuje na tom. Kverulant chápe, že z hlediska práva je třeba viníka řádně usvědčit, nicméně Kverulant je naprosto přesvědčen, že nezákonné poškození veřejné zeleně si objednal majitel billboardů, firma BigBoard. 

LED billboardy

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtu. Díky němu jich bylo již několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem.

fotografie Aleš Masner pro Kverulant
foto Kverulant.org

Plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní policie v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť. Říká o nich: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“ Další podrobnosti o LED billboardech naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU.

Vzápětí potom, co Kverulant vyzval vedení Prahy, aby konečně vyčistilo Prahu od billboardového smogu, se ke Kverulantově výzvě připojil spolek Holešovičky pro lidi, zastupující více než 600 obyvatel této lokality. I tento zapsaný spolek odeslal dopis primátorovi a radním a požádal je o pomoc s odstraňováním vizuálního smogu a zejména billboardů z území Prahy. Předseda spolku Michal Trník v dopise píše: „Věřím, že nová koalice, na rozdíl od té předchozí, má pro tento krok všechny předpoklady. I proto s velkou nadějí čekáme na kroky nového magistrátu a věříme, že nové vedení Prahy chápe, jak má vypadat moderní metropole bez vizuálního smogu, který paradoxně pomalu mizí od dálnic, ale v památkově chráněné zóně hl. města Prahy není problém na něj narazit téměř na každém kroku.“

Místem, kde byl boj Kverulanta a spolku Holešovičky pro lidi úspěšný, byla frekventovaná ulice V Holešovičkách. Stavební úřad Prahy 8 tam totiž v roce 2008 povolil na 10 let stavbu hned dvou billboardů. Proti povolení jednoho standardního a jednoho LED billboardu občané bydlící v této oblasti usedavě protestovali, ale  stavební úřad jejich námitky dlouho ignoroval. Zvláště ostudné bylo, že městská část vyměnila zdraví a klid svých vlastních občanů a bezpečnost desítek tisíc řidičů za absurdně nízkých 80 000 Kč ročně, které inkasovala od firmy Media Channel za pronájem obou pozemků, na kterých tyto billboardy stojí. Když to místní spolek Holešovičky pro lidi, sdružující více než 600 členů, zjistil, vyzval Prahu 8 k ukončení nájemní smlouvy. Spolek Holešovičky pro lidi dokonce nabídl Praze 8 zaplacení částky, kterou by od billboardové firmy Media Channel za pronájem pozemků inkasovala, až do roku 2019, kdy billboardům končí stavební povolení. Praha 8 to odmítla, měla s billboardovou firmou uzavřenou nájemní smlouvu až do roku 2029. Billboardy sice byly zatím povoleny jako stavba dočasná do konce roku 2019, ale na konci ledna 2020 byly stále ještě v provozu, a tak se Kverulant dle zákona o svobodného přístupu k informacím zeptal, jak je to možné, že oba v lednu již nelegální billboardy stále ještě obtěžují široké okolí a zda stavební úřad Prahy 8 již zahájil řízení o odstranění staveb. Kverulantův zájem o nelegální billboard přiměl úředníky urychleně konat. Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a zjistil, že LED billboard je stále v provozu. Po zjištění této skutečnosti úřad rozhodl dne 2. února 2020, podle ust. § 134 odst. 5 zákona č. 183/2006 stavebního zákona, o zákazu užívání stavby. Současně také zahájil řízení o odstranění stavby.

foto Kverulant.org

Nechceme billboardy

Koncem listopadu 2018 se ke Kverulantově výzvě připojilo i občanské sdružení NECHCEME BILLBOARDY. Předseda sdružení Ing. Štěpán Fiala v dopise primátorovi a radním píše: „Věříme, že díky Vaší nové koalici má Praha šanci vypořádat se s neblahým dědictvím posledních zhruba deseti let, kdy zde venkovní reklama nekontrolovaně bujela a zaplavila město tisíci nových ploch, od často nelegálních plachet a cedulek až po agresivní obří bigboardy hustě lemující většinu pražských výpadovek. Například jen v roce 2010 pronajala RHMP v čele s primátorem Bémem více než 1500 městských pozemků za účelem provozování reklamních zařízení s plochou od 9 do 20 m2. K výraznému omezení reklamního smogu by přitom stačilo udělat tři relativně jednoduché kroky, které nevyžadují žádné legislativní změny.“ Těmito kroky jsou:

1) Neprodlužovat smlouvy na pronájem městských pozemků k provozování reklamy. Pochopitelně, toto opatření sníží příjmy pražského rozpočtu. Nicméně tuto skutečnost je nutné spíše než jako ztrátu příjmů chápat coby investici do kultivace veřejného prostoru a bezpečnosti silničního provozu. Není nezbytně nutné rušit úplně všechny nájemní smlouvy – město může vytipovat část pozemků, kde venkovní reklama není tolik rušivá, a tyto nadále pronajímat.

2) Začít důsledně odstraňovat nelegální reklamu. V současnosti je proces odstraňování černých reklam, který má fakticky provádět TSK, velmi zdlouhavý a neefektivní (podrobněji viz článek). Systematickým odstraňováním reklam by měla být pověřena specializovaná firma (ať už soukromá, či k tomu účelu založená městská). Jistě by pomohla i pasportizace reklamních ploch, jejímž výstupem by měl být seznam povolených nosičů, s odkazy na příslušná povolení či nájemní smlouvy. Odstraňování nelegálních reklam umístěných bez řádné nájemní smlouvy na městském majetku by pak mohlo být daleko rychlejší, protože by nebylo potřeba absolvovat administrativně složitý proces stanovený zákonem o pozemních komunikacích (tj. tyto reklamy je možné odstranit bez předchozí výzvy silničního úřadu). I veřejnost by měla mít možnost nelegální nosiče jednoduše nahlašovat, např. prostřednictvím portálu Změňte.to.

3) Přimět stavební úřady dodržovat omezení venkovní reklamy stanovené v Pražských stavebních předpisech. PSP obsahují několik regulačních opatření ve vztahu k venkovní reklamě (byť po nátlaku billboardových firem poměrně omezených). Vzájemný odstup mezi reklamními poutači nad 4 m2 musí být roven nejméně trojnásobku plochy většího z poutačů, minimálně 100 m. Stejně tak není možné poutače s plochou nad 4 mumísťovat v památkových rezervacích a zónách nebo např. v parcích či na zábradlích ve veřejném prostranství. 

Zdá se, že Kverulantova výzva nakonec nezůstala oslyšena. V lednu 2019 prohlásila Praha ústy svého radního pro majetek Jana Chabra, že chce odstranit billboardový smog. Více již v reportáži televize Prima:

Kverulant dobře ví, jak daleko je od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných, a proto pražské politiky bedlivě sledoval a připomínal jim nejen jejich sliby, ale i jejich zákonné povinnosti.

Dálniční billboardy v Praze

V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy. Tento zákaz se týká i Prahy. I pražský magistrát coby silniční správní úřad měl již k 1. září 2017 odstranit nejméně 59 nelegálních reklamních zařízení podél silnic I/4, I/7 a I/8 na úsecích, které vedou Prahou.

Zdroj: mapy.cz

Kverulant na to magistrát několikrát upozorňoval. Ten se však vymlouval, že čeká na vyjádření Ústavního soudu, kam se v roce 2017 obrátila skupina sedmnácti senátorů s návrhem zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. V únoru 2019 však Ústavní soud návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů rázně zamítl. Následně se Kverulant znovu obrátil na primátora Prahy, na všechny členy rady a na vybrané magistrátní úředníky, aby konečně začali čistit Prahu od nelegálních billboardů. Tentokrát byl úspěšný a magistrátní úředníci do podzimu 2019 konečně nechali sundat 17 billboardů, které stály u silnic první třídy, a byly tak od září 2017 zakázané. Dalších 11 velkoplošných reklam bylo zakryto a čeká na zbourání.

Demontáž billboardu 1. srpna 2019 v blízkosti pražského letiště, foto: ČTK

Pronájem sloupů veřejného osvětlení

V listopadu 2021 hlavní město Praha uzavřelo tři smlouvy o nájmu reklamních ploch na 1 110 stožárech veřejného osvětlení na rok a půl. Praha pronajala veřejný prostor firmě AgE – reklamní agentura, s.r.o. za necelých 9 milionů korun na 434 na stožárech veřejného osvětlení, firmě BULLDOG REKLAMA s.r.o. 124 sloupů za necelé 3 miliony korun a konečně firmě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 552 sloupů za 7,5 milionů korun. Kverulant to považuje za neomalenou privatizaci veřejného prostoru a opět napsal na magistrát.

Praha, Jižní spojka, foto: Kverulant.org

Billboardy na městských pozemcích

Přestože Praha deklarovala, že omezuje vizuální smog, ani po téměř dvou letech vládnutí Pirátů nevypověděla 27 nemravných smluv na pronájmy městských pozemků, na kterých stojí 30 obřích billboardů. Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí ANO. Právě parazité na veřejném prostoru v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou za zastavení významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních předpisů. Ale to nebylo to jediné, co ANO pro billboardáře udělalo.

Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a hnutí ANO v nich propadlo. Přesto stará rada v čele s Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám, kterými se změnily doby platnosti smluv z doby určité na dobu neurčitou. Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 nových nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává za pronájem jednoho místa v průměru 200 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z pronájmu inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových společností z oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje kolem částky 850 tisíc korun ročně. Za 30 billboardů dostává magistrát ročně 6 milionů, ale billboardáři inkasují 25,5 milionu.

Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. V březnu 2020 byla uzavřena poslední z 8 nových nájemních smluv. Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří billboard poblíž magistrály. V tomto případě Magistrát za pronájem dostane necelých 160 tisíc korun ročně, zatímco roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. A ne dosti na tom. Ve stejné době Kverulant odhalil, že Praha 20 pronajala se souhlasem magistrátu pozemek pro billboard v Horních Počernicích. V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun ročně.

Kverulant odeslal počátkem dubna 2020 primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili, a vypověděli všech 27 nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být relativně snadné. Všechny by měly mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu. Odpověď magistrátu přišla po dlouhých pěti měsících počátkem září 2020. Smlouvy vypovězeny nebyly, ale prý už je připraveno k projednání „několik tisků týkajících se strategie regulace reklamy“.

Nevýhodné smlouvy Jana Čižinského

Na podzim 2020 byla pozornost veřejnosti opět zahlcena koronavirem a parazité na veřejném prostoru toho opět zneužili. Zastupitel hlavního města Prahy a starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel s billboardáři hned čtyři pro radnici krajně nevýhodné smlouvy.

fotokoláž Kverulant.org

Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 KčDruhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 KčA třetí je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno na pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a ještě s roční výpovědní lhůtou.

Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci.  

Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení Prahy 7. Kroky radnice v rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou přišel obhajovat místostarosta Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru:

Dle Kverulantova názoru místostarosta postup radnice naprosto nevysvětlil, a proto Kverulant před koncem loňského roku podal na vedení radnice trestní oznámení.Policie ho nyní odložila s nic neříkající větou: „Nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“.  Za další nevýhodné smlouvy o billboardech na Praze 7 tak nebude nikdo potrestán. Kverulant je z postupu policie zklamaný, ale ve svém boji proti věrolomným politikům bude pokračovat.  

Jak už bylo uvedeno, ke Kverulantově výzvě se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových organizací. Jednou z nich byl i občanský spolek Nechceme-billboardy.cz. Ten v červenci 2019 odeslal na magistrát podrobný seznam 183 nosičů, které  nachází na území hl. m. Prahy a jsou po novele silničního zákona od září 2017 zakázané. Spolek žádal po magistrátu urychlené odstranění těchto billboardů a mimo jiné uvádí, že 31 z nich se nachází podél silnic 1. třídy (I/4, I/7 a I/8), a jejich odstranění je tak  v přímé kompetenci magistrátu a že 20 nosičů u dálnic navíc stojí na pozemku hl. m. Prahy, takže město může jejich sundání urychlit vypovězením nájemní smlouvy.

Prosba o podporu

Od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných je dlouhá cesta, a proto bude Kverulant pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim jejich sliby. Pokud si i vy přejete, aby se naše hlavní město konečně zbavilo ostudně přebujelého reklamního smogu, můžete Kverulantovi účinně pomoci. Stačí, když si vyberte někoho ze seznamu pražských radních a pošlete mu e‑mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost.

Vyčistit Prahu a zastavit billboardovou lobby nám můžete pomoci i finančním daremNebo začněte podporovat Kverulanta v jeho boji proti billboardům alespoň symbolickou měsíční částkou 200 Kč.  Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Váš dar jde z marže obchodníka.

Zpět na výpis novinek