Nahoru
Pražský odbor brání již dva roky nelegální LED billboard u magistrály. „Skandální postup,“ zlobí se ministerstvo
LED billboard na Těšnově v Praze 8, Vojtěch Razima, foto: Kverulant.org
Pražský odbor brání již dva roky nelegální LED billboard u magistrály. „Skandální postup,“ zlobí se ministerstvo
Twitter

Velký LED billboard u magistrály na Těšnově již více než deset let porušuje mnohá platná pravidla. Ve čtvrtek 5. října to budou právě dva roky, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo nezákonnost prodloužení stavebního povolení vydaného Prahou 8.  Přesto je velká obrazovka u magistrály stále na svém místě. Jak zjistil deník N, je to proto, že odbor pražského magistrátu ho odmítá odstranit. Opakovaně ho za to napomínalo ministerstvo dopravy, které jeho postup označilo za skandální. Kverulant.org se k této kritice připojuje a jednání magistrátu si nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

LED billboard na Těšnově v Praze 8, Vojtěch Razima, foto: Kverulant.org

Když se v roce 2011 svítící LED billboard objevil v centru Prahy, jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového mohl někdo povolit, a obrátil se na starostu Prahy 8 na jejímž území se stavba nachází. Zde je citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“

Tehdejší starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS) tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír. 

Salámová metoda

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů.  Již v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna spočívala ve nahrazení plakátovací plochy LED obrazovkou.

Nezákonné prodloužení stavebního povolení

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu stavební povolení z 13 října 2020 zrušil.  Majitel billboardů se proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdilo. LED billboard na Těšnově je tak oficiálně nelegální stavbou.

Billboard u magistrály na pražském Těšnově patří mezi jedno z nejlukrativnějších reklamních míst v Praze. Podle ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy, policie, Technické správy komunikací (TSK) i Kverulanta je nelegální. A to nejen proto, že nemá platné stavební povolení a nachází se v pražské památkové zóně, kde být nesmí. Dalším důvodem je skutečnost, že se nachází v bezprostřední blízkosti silnice první třídy, čímž ohrožuje bezpečnost provozu. Podle novely zákona o pozemních komunikacích z roku 2017 měly podél silnic a dálnic zmizet všechny reklamní poutače nacházející se „mimo souvisle zastavěné území obce“. A právě tato formulace je jádrem sporu, který ministerstvo řeší se svým podřízeným úřadem v Praze, o kterém píše Prokop Vodrážka v Deníku N.

Magistrát brání LED billboard

Ministerstvo dopravy na jaře 2023 nařídilo odboru pozemních komunikací a drah (PKD) pražského magistrátu, aby vydal výzvu k odstranění billboardu. Ten to však doposud ignoruje. Ministerstvo chování úřadu označuje za „skandální a neakceptovatelné“. Pokud by městský úřad konečně vydal výzvu k odstranění těšnovské obrazovky, měl by její majitel následně pět dní na odstranění, a pokud by tak neučinil, silniční správní úřad by byl povinen reklamu do 15 dnů zakrýt a následně zajistit odstranění.

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že okolí Těšnova se nachází mimo souvisle zastavěné území obce. Stejný názor mají také policie a TSK. Tomu to názoru odporuje odbor pozemních komunikací a drah pražského magistrátu. A přes opakované výzvy ministerstva odmítá vydat příkaz, na základě kterého by TSK mohla billboard odstranit. „My tvrdíme, že to je trvale zastavěné území a není tam ochranné pásmo komunikace,“ vysvětluje postoj odboru jeho ředitel Aleš Krejča. „Podle mě ministerstvo v případě Těšnova nemá pravdu. Co víc má být trvale zastavěné území obce než historické centrum hlavního města Prahy?“ ptá se Krejča.

Ministerstvo s ním už více než rok vede bitvu, v níž s jeho výkladem nesouhlasí. „Náš výklad je přesně opačný. Je podpořen i relevantní soudní judikaturou,“ řekl Deníku N mluvčí ministerstva František Jemelka, který odkázal na rozsudky Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu z května 2018, respektive března 2019. Ministerstvo kvůli tomu vydalo metodiku, podle níž se může v souvisle zastavěném území (jako je centrum Prahy) nacházet mezera, která souvisle zastavěným územím není. „Odbor pozemních komunikací a drah (pražského magistrátu, pozn. red.) je dle našich informací jediným silničním správním úřadem na krajské úrovni, který nerespektuje zákonem jednoznačně dané vymezení souvisle zastavěného území obce,“ podotkl mluvčí Jemelka.

Korupce? Ne, prý strach ze ztráty majetku

Kverulant si jednání magistrátu nedovede vysvětlit jinak než korupcí. To, ale šéf odboru Krejča odmítá a popírá, že by na něj v souvislosti s tímto případem byl vyvíjen jakýkoliv nátlak ze strany nájemce billboardu či jiných lidí. „Žádné tlaky necítím. Na mě žádné tlaky nebyly,“ říká. Podle svých slov se nechce dostat do soudního sporu s nájemcem. „Když vyhovím ministerstvu a bude to soudem označeno za špatný úřední postup, budu za to odpovědný celým svým majetkem,“ zmiňuje Krejča.

I policie chce billboard odstranit

Policie ve svém stanovisku z roku 2022 upozornila, že billboard může ohrozit bezpečnost silničního provozu. „Vzdálenost tohoto zařízení od nejbližší budovy je cca 75 m, a tudíž nemůže být naplněna zákonná podmínka, aby umístění bylo v ploše souvisle zastavěného území obce vymezeného spojnicemi zvětšených půdorysů,“ stojí v dokumentu pražské policie.

Kverulant může potvrdit, že policie opravdu jen málokdy vydá souhlasné stanovisko se stavbou billboardu. Úředníci z magistrátu, v čele právě s výše uvedeným odborem pozemních komunikací a drah, absenci kladného stanoviska ignorují. Přitom zákon o pozemních komunikacích praví, že silniční správní úřady mohou billboard povolit pouze po předchozím souhlasu dopravní policie. Úkolem policie je v takovém případě posoudit plánované umístění billboardu z dopravně-bezpečnostního hlediska.

Jen 17 billboardů z 1500 má povolení policie

Kolegové z iniciativy Přidej se a strhni to zjistili, že počet souhlasů vydaných policií během období šesti let od roku 2015 do roku 2021 hrubě neodpovídá počtu povolení vydaných v témže období silničním správním úřadem. Zatímco policie v daném období vydala pouze 17 souhlasů s umístěním billboardu do silničního ochranného pásma, Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy jich bez ohledu na tuto skutečnost povolil 1500.

Z výsledků je tedy naprosto zřejmé, že ředitel Krejča se chyb v úředním postupu obává pouze v situacích, kdy se jedná o odstraňování billboardů. Pokud jde o povolování billboardů, zde si pan ředitel s nějakými úředními postupy či dokonce zákony zjevně příliš hlavu neláme a ztráty osobního majetku za špatný úřední postup se nebojí.

Nevýhodná smlouva

Další, kdo nese část viny za to, že je obrazovka i nadále provozována jsou politici z Prahy 8. Praha 8 s billboardovou společností Media Channel, a.s., uzavřela smlouvu na pronájem pěti pozemků již v roce 2008. Smlouva byla tehdy uzavřena na dobu neurčitou a billboardáři platili 258 000 korun ročně. V roce 2009 byl k této smlouvě uzavřen dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. Cena za pronájem se zvýšila jen nepatrně a to na 306 000 korun ročně. To je ovšem cena za pronájem tří ploch pro billboardy. Za ten na Těšnově u magistrály dostávala městská část Praha 8 jen 78 000 Kč ročně, to je 6 500 korun měsíčně. Podle údajů TSK tudy denně projede v průměru 142 tisíc aut. Pod tímto ostudným dodatkem je podepsán i současný starosta Prahy 8, Ondřej Gros z ODS.  Gros je zastupitelem na Praze 8 již od 1998.

Podle Kverulantových informací z dubna 2022 Praha 8 však tuto smlouvu nevypověděla a ani se o to nepokusila, přestože jí k tomu Kverulant opakovaně vyzýval. Prý je to proto, že „předmětná smlouva neobsahuje možnost výpovědi nájemní smlouvy pouze z rozhodnutí městské části Praha 8 či bez uvedení důvodu.“

Kverulant tomu zdůvodnění naprosto nevěří. Možností, jak by mohla Praha 8 smlouvu s billboardáři ukončit, je jistě celá řada. Smlouvu je možné ukončit například proto, že nájemce zjevně nedodržuje „bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy a další zvláštní právní předpisy, včetně předpisů chránících životní prostředí (zejména též ust. příslušných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, tj. Hl. města Prahy), v platných zněních.“ či proto, že „pokud nebyla vydána veškerá povolení příslušných správních úřadů k umístění a provozování reklamního zařízení, není nájemce oprávněn instalovat, ani provozovat uvedené reklamní zařízení na předmětu nájmu.“

Trestní oznámení

Benevolenci, s jakou Praha 8 postupuje proti billboardům z Media Channel, si Kverulant nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Proto v dubnu 2022 na politiky z Prahy 8 podal trestní oznámení. V Praze 8 vládne menšinová koalice ODS-Spojené síly pro Prahu 8 (TOP09-STAN)-Patrioti Praha 8 s podporou ANO. V listopadu 2018 byl zvolen starostou Ondřej Gros (ODS). Právě ten Gros, který  v roce 2009 uzavřel s billboardáři dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039.

Prosba o podporu

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů. Díky němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem.  Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek