Nahoru
Problematické financování pionýra z věřených zdrojů pokračuje
Problematické financování pionýra z věřených zdrojů pokračuje

Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun.  Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly tyto prostředky poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. Proto dnes píše novému ministrovi školství Vladimírovi Balašovi  

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s dlouhotrvající a dlouhodobě neřešenou netransparentností při přidělování finanční podpory pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ze strany MŠMT, na kterou organizace Kverulant.org již více jak dva roky upozorňuje. 

Systém, tak jak je nyní nastaven, udržuje dlouholeté status quo v poskytování dotací pro organizace pracující s mládeží a výrazně dotačně preferuje pouze některé vybrané organizace, ačkoliv u některých z nich je celospolečenský dopad v kontextu jejich aktivit i v kontextu strategie MŠMT více než diskutabilní. Nezakrýváme, že za příklad takové organizace považujeme Pionýra.

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží z roku 2018 nám v tom dává za pravdu, když konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje, že „Výběr projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla“. Konečně, v bodě 3. NKÚ shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola podpořených projektů nefungovala.“

I podle našich vlastních zjištění je celý systém Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO), tak jak je nyní nastaven, vysoce netransparentní, nesystémový, nereflektující moderní trendy práce s mladými lidmi a zejména neumožňující rovné podmínky všem subjektům, které pracují v České republice s dětmi či mladými lidmi. 

Zarážejícím faktem je také skutečnost, že MŠMT nám odmítlo poskytnout informace, kdo o dotacích v rámci MŠMT v konečném důsledku rozhoduje a kdo projekty v rámci celého dotačního titulu posuzuje, ačkoliv se jedná o prostředky daňových poplatníků. Členové komisí ani hodnotitelé projektů nejsou známi a nikde nejsou oficiálně zveřejněna jejich jména. 

Neposkytnutím těchto informací vnáší MŠMT do celého dotačního titulu podezření na možnou podjatost či manipulaci při rozhodování o udělení státních dotací. Máme-li toto podezření s troškou nadsázky artikulovat, pak o dotacích pro pionýry rozhodují pionýři. 

V listopadu 2020 jsme ve věci neposkytnutí těchto informací podali na MŠMT žalobu. Pokud byste se rozhodl nečekat na závěr soudu a poskytnout nám informace o složení hodnoticích komisí již nyní, jistě by to přispělo k důvěře ve Vaše působení na MŠMT a státu by to ušetřilo náklady spojené s projednáváním věci u soudu. Tato věc nám však neleží na srdci tolik jako systémové řešení podpory práce s dětmi a mládeží.

Vážený pane ministře, žádáme Vás o nápravu a vyzýváme Vás k zásadnímu přeformulování dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. 

Věříme, že s Vaším příchodem se k celé záležitosti postaví MŠMT s maximální transparentností a rozptýlí veškeré současné pochyby o manipulaci s dotačními tituly pro mládežnické organizace.


S pozdravem
Ing. Vojtěch Razima, 
ředitel společnosti Kveulant.org, o.p.s.

Další podrobnosti o dotacích pro pionýra nalezen zde. naleznete zde. Kverulant chce věřit, že Vladimír Balaš, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností, konečně nastaví nová pravidla, i když to jeho předchůdce Gazdík neudělal, přestože i jemu Kverulant před půl rokem zaslal podobný dopis. Ale bývalý ministr Gazdík měl patrně plné ruce práce s šifrovaným mobilem, když volal Michalem Redlem, hlavou zločinecké skupiny, která průmyslově tunelovala pražské dopravní podniky.

Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa (mimochodem, některé pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na tomto projektu jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek