Nahoru
Problematické výběrové řízení na analýzu objektivity zpravodajství České televize
Bývalý generální ředitel ČT Petr Dvořák, foto: Profimedia
Problematické výběrové řízení na analýzu objektivity zpravodajství České televize
Twitter

Česká televize (ČT) už roky používá k posouzení objektivity zpravodajství analýzy od firmy Media Content Experts. V březnu 2023 se stejnou firmou uzavřela televize další smlouvu v hodnotě 16 milionů korun. Podle Kverulanta předcházelo uzavření smlouvy zmanipulované výběrové řízení. Proto podal oznámení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a ten v listopadu 2023 uložil ČT pokutu 180 tisíc korun. ČT se proti pokutě úspěšně odvolala. Rozhodnutí se stalo 12. března 2024 pravomocné. Kverulant v této kauze prohrál. Přesto bude dál pokračovat v kontrole vlivných a mocných. Prosíme, kontrolujte je s námi finanční podporou naší práce. 

Bývalý generální ředitel ČT Petr Dvořák, foto: Profimedia

V roce 2018 uzavřela Česká televize s firmou Media Content Experts s.r.o. smlouvu na poskytování obsahové analýzy zpravodajství a publicistiky na roky 2019 až 2023 za 11,7 milionu korun včetně DPH. Hodnota této smlouvy byla postupně čtyřmi dodatky zvýšena až na 14,4 milionu korun. Opět včetně DPH.  Vlastní analýzy neposkytovala přímo firma Media Content Experts, ale její dcera Media Tenor. Obě patří podnikateli Pavlu Herotovi a jeho „analýzy objektivity a vyváženosti“ zpravodajství ČT vycházejí pro televizi velmi dobře. Zřejmě i proto bylo výběrové řízení na zakázku „Kontinuální obsahová analýza zpravodajství, publicistiky a diskuzí včetně aspektů vyváženosti a objektivity na roky 2024 – 2028“ vypsáno tak, aby vítězství jiné než Herotovy firmy bylo značně nepravděpodobné.

Vánoční výzva

Výběrové řízení na analýzu zpravodajství a publicistiky bylo uveřejněno na konci roku 2022, konkrétně 9. prosince. Lhůta na předložení nabídek byla krátká, 6. ledna 2023 a to přesto, že analýzu měl vítěz poprvé dodávat až v roce 2024.

Rozsah požadované nabídky byl naopak velmi rozsáhlý. Potenciální dodavatel musel předložit analýzu vyváženosti u deseti náhodně vybraných příspěvků z hlavního zpravodajského pořadu Události za období od 3. 10. 2022 do 23. 10. 2022, dále kompletní analýzu všech zpráv, Události, Události, komentáře a Zprávy na ČT24 za dvacet říjnových dnů roku 2022, analýzu pořadů Reportéři ČT, 168 hodin, Otázky Václava Moravce, Máte slovo s M. Jílkovou a Interview ČT24 za celý říjen 2022.

Účastník tendru také musel předložit internetovou adresu „DEMO VERZE“ webové aplikace, na které měl výše uvedené analýzy prezentovat, a vložit do ní analyzované pořady: „Účastník je povinen zpracovat tuto demoverzi za použití zvukových i obrazových záznamů.“ A kdo by „DEMO VERZI“ nedodal, byl by ze soutěže vyloučen: „V případě, že nabídka účastníka nebude obsahovat demo verzi, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.“

Ani to však České televizi nestačilo a požadovala ještě aby metodické postupy provádění analýzy byly předem ověřeny univerzitním pracovištěm. Nejen, že to není běžné, ale získat takové ověření v době vánočních svátků se jeví jako nemožné.  

Očekávaný vítěz

Kverulant je přesvědčen, že předložit takový objem práce, včetně webového rozhraní, v tak krátkém termínu mohl dokázat jen ten, kdo už měl předmětné analýzy dávno hotové, kdo už měl k dispozici webové rozhraní a vyjádření akademického pracoviště, že jeho metodické postupy jsou úžasné.  A tím byla právě firma Media Content Experts, resp. její dcera Media Tenor. Ta ČT již dodala množství analýz, které již obsahovaly to, co mělo být dodáno v rámci nabídky. Byla to Analýza diskuzních pořadů a zpravodajskopublicistických rozhovorů (rok 2022), dále Analýza publicistických pořadů České televize a konečně Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků.

Nikoho patrně nepřekvapí, že zadávacím podmínkám ušitým na míru jednomu zájemci vyhověl právě jen tento zájemce. Nikdo jiný se do „soutěže“ ani nepřihlásil. A tak Česká televize s firmou Media Content Experts uzavřela 17. března 2023 smlouvu na poskytování analýzy zpravodajství, publicistiky a diskuzí na roky 2024 až 2028 za 16 milionů korun (včetně DPH).

Petr Dvořák: Očerňování České televize

Kverulant o svých zjištěních také informoval Radu ČT. Ta se jeho podmětem zabývala na svém zasedání ve středu 21. června 2023 a dotazovala se na problematické výběrové řízení odcházejícího generálního ředitele Petra Dvořáka. Ten Kverulantova zjištění označil za lživá a uvedl: „Já jsem přesvědčen, že je to jen další věc, která má pouze očernit Českou televizi.“ Po následné diskuzi rada usnesením uložila dozorčí komisi ČT prověření transparentnosti výběrového řízení na analýzu objektivity a to v termínu do 15. září 2023.

Výsledky prověrky jsou shrnuty v usnesení číslo DK 62/09/23. S trochou nadsázky lze konstatovat, že toto usnesení říká, že na předložení nabídky bylo vskutku málo času, ale že to nevadí, protože jediný, kdo na českém trhu podobné analýzy provádí je právě jen a pouze vítězná firma Media Tenor. To je však zjevná lež. Když Česká televize poptávala analýzu zpravodajství a publicistiky v roce 2014, byla nabídka velké mediální společnosti NEWTON Media označena jako nejlepší. Přesto zakázku nakonec získala firma Media Tenor.

Pro úplnost dodejme, že firem, které by se mohly o dodávání analýzy objektivity je ještě víc. Vedle již zmíněné firmy NEWTON Media jsou to společnosti MONITORA MEDIA, TOXIN a UNIFER alfa.

Požadavkům zakázky mohl vyhovět pouze dodavatel

Předseda představenstva společnosti NEWTON, Petr Herian zaslal místopředsedovi Rady ČT, Pavlu Matochovi 18. září 2023 dopis, ve kterém konstatuje to, co je zjevné od začátku. Zakázka byla připravena pro jediného soutěžícího: „Domníváme se, že požadavkům zakázky mohl vyhovět pouze dodavatel, který již na stejné zakázce pracuje, se zadavatelem je v pravidelném kontaktu, a mohl tak ovlivnit i podobu výběrového řízení tak, aby požadavky jednoznačně vyhovovaly již používané metodologii, již analyzovaným datům, již existujícímu online softwaru“ a pokračuje: „Pokud sečteme dobu potřebnou podle nás na vytvoření adekvátní metodologie, včetně poskytnutí těchto podkladů univerzitnímu objednateli, čas na vypracování posudku, zapracování případných připomínek ověřovatele, odhadovanou dobu práce analytika na analýze dat a práci programátora na úpravě online platformy/aplikace jeví se rozsah požadavků v zadané lhůtě jako zcela nepřiměřený“.

Pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Z výše uvedeného bylo podle Kverulanta naprosto zřejmé, že Česká televize porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Proto Kverulant podal 14. června 2023 podnět k zahájení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kverulant také antimonopolnímu úřadu navrhl, aby televizi zakázal plnění ze smlouvy s firmou Media Content Experts. ÚOHS zareagoval obratem, zahájil šetření a vyžádal si od ČT příslušné podklady. Antimonopolní úřad také oslovil možné dodavatele analýzy objektivity zpravodajství.

Následně ÚOHS konstatoval, že ČT opravdu porušila zákon a to tím, že na předložení nabídky stanovila nepřiměřeně krátkou dobu.  ÚOHS za toto pochybení uložil v listopadu 2023 ČT formou příkazu pokutu ve výši 180 tisíc korun.

Zrušení pokuty

Vedení ČT podalo proti uložené pokutě odpor, a úřad tak zahájil správní řízení jehož výsledkem bylo usnesení z 23. 2. 2024 o zrušení pokuty. ÚOHS v odůvodnění tohoto usnesení uvádí, že rozhodující pro posouzení, zda byl porušen zákon není to, zda byl dosavadní dodavatel zvýhodněn, ale to zda lhůta na předložení nabídky ostatními soutěžícími byla dostatečně dlouhá. ÚOHS byl v této věci v nelehké pozici, aby mohl ČT pokutovat a předmětné výběrové řízení označit za nezákonné, musel by prokázat, že lhůta 30 kalendářních dnů a 10 hodin, v tomto případě 21 celých pracovních dnů byla mimo rozumnou pochybnost nedostatečná. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže „na základě všeho výše uvedeného hodnotí délku lhůty pro podání nabídek stanovenou zadavatelem jako velmi hraniční“ nikoliv však jako nezákonnou.

„In dubio pro reo“

ÚOHS dále v závěru svého usnesení uvádí: „V souvislosti se zadavatelem stanovenou lhůtou pro podání nabídek však nelze přehlížet, že zadavatel sám svým postupem (stanovením předmětné lhůty pro podání nabídek tak, jak bylo zevrubně popsáno v odůvodnění tohoto usnesení) šel „naproti“ tomu, aby minimálně vznikly pochybnosti o zákonnosti jeho postupu. Bezesporu si lze představit, a to i s ohledem na to, že obviněný nebyl v časové tísni, že mohl lhůtu pro podání nabídek stanovit delší. Nicméně s ohledem na v průběhu správního řízení zjištěný skutkový stav, jak již bylo výše uvedeno, není Úřad schopen prokázat, že obviněným stanovená lhůta pro podání nabídek byla stanovena v rozporu se zákonem a skutečně měla negativní dopad do soutěžního prostředí.“

S ohledem na vše shora uvedené Úřad v souladu se zásadou „in dubio pro reo“ rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Kverulant z toho rozhodnutí nemá radost, odvolat se proti němu však již nemůže, protože není účastníkem tohoto správního řízení. Kverulant v této kauze prohrál. Jeho přesvědčení že televize v tomto případě nehrála fér však stále trvá.

Potřebujeme veřejnoprávní televizi

Kverulant doufal, že jeho zjištění přimějí veřejnoprávní televizi, aby si konečně opatřila skutečně nestranné analýzy své práce za rozumnou cenu, nikoliv studie předražené, které skutečnost lakují na růžovo a vytvářejí vedení televize falešné alibi o kvalitní a objektivní práci. Nic však nenasvědčuje tomu, že se tak stane.

Přesto je Kverulant přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize nehraje fér. Potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale nepotřebujeme vyčpělé konformisty, jejich pořady a předražené analýzy, které říkají, jak skvěle ČT plní veřejnou mediální službu. Aby společnost prospívala, potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu.

Prosba o podporu

Třeba si i vy myslíte, že se má hrát fér a když to nedělá důležitá veřejnoprávní instituce je to nanejvýš škodlivé. Třeba si i vy myslíte, že veřejnoprávní televize by měla vysílat vskutku objektivní zprávy. Pokud ano, prosíme podpořte naši kontrolu vlivných a mocných jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek