smrtelna-nehoda-s-neodsranenym-billboardem-10.-4.-2018-D11-foto-novinky.cz-177-1200