Nahoru
Tunelování církevního majetku, převod lesů za miliardu na soukromou nadaci
Arcibiskup Jan Graubner a kardinál Dominik Duka. Foto: Stanislava Benešová / Právo / Profimedia
Tunelování církevního majetku, převod lesů za miliardu na soukromou nadaci
Twitter

Kverulant.org dlouhodobě upozorňuje, že pražské arcibiskupství převádí v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci majetek církve v hodnotě stovek milionů korun. V lednu 2022 byly do majetku této privátní nadace vyvedeny lesy za 320 milionů korun. Nyní toto tunelování pokračuje převodem církevních lesů v celkové hodnotě přibližně  715 milionů korun. Kverulant usvědčuje rozežrané papaláše již od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Arcibiskup Jan Graubner a kardinál Dominik Duka. Foto: Stanislava Benešová / Právo / Profimedia
Arcibiskup Jan Graubner a kardinál Dominik Duka. Foto: Stanislava Benešová / Právo / Profimedia

Hospodaření katolické církve v Česku skončilo v roce 2022 v zisku 1,044 miliardy korun. Majetek církve je však ještě mnohem větší. Po staletí jsou správci tohoto majetku ve velkém pokušení získat z něj něco pro sebe. Proto v církvi už po staletí platí kánonické právo, které stanoví pravidla a omezuje možnost prelátů nakládat s církevním majetkem libovolně. Zejména je zakázáno vyvádět majetek mimo církev. Právě to se však děje v pražské arcidiecézi.

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci, kterou založil, majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak byly takto zcizeny další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V květnu 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračuje dál. Nejnověji jsou z majetku farností vyváděny do soukromé nadace Arietinum lesy jednotlivých farností, které jsou podřízeny Arcibiskupství pražskému.

Převod lesů za miliardu

Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. K takto restituovaným majetkům patřily také lesy. Ty byly vráceny jednotlivým farnostem, kterým před vyvlastněním po druhé světové válce patřily.

Ve prospěch privátní nadace byly v lednu 2022 z majetku arcibiskupství podřízené organizace Kolegiální kapitula sv. Kosmy a Damiána ve staré Boleslavi vyvedeny pozemky o celkové rozloze 538 hektarů. Z toho téměř 500 hektarů tvořily lesy. Šlo především o lesy v katastrálním území Mirotice u Kozlova, poblíž obce Bochov zapsané na listu vlastnictví číslo 99.

Obvyklé prodejní ceny lesa se na konci roku 2023 pohybovaly v poměrně širokém pásmu od 30 do 100 korun za m2. Zprůměrujeme-li tuto částku, je výsledkem cena 65 korun za m2. Při této ceně nám vychází, že 499 ha lesa, tedy 4,99 milionů metrů čtverečních, má hodnotu 324 milionů korun.

To však nejsou zdaleka všechny lesy, které do svého majetku Nadace Arietinum získala, nebo se o to pokusila. Další na řadě byly lesy v majetku jednotlivých farností. Ty mají rozlohu přibližně 1100 hektarů a nacházejí se nejčastěji ve Středočeském kraji. Při ceně 65 korun za m2 nám vychází, že 1100 ha lesa, má hodnotu 715 milionů korun. Společně s lesy původně patřícím Boleslavské kapitule jde celkem o majetek v hodnotě více než 1 miliarda korun.

Arcibiskup: „Darujte lesy, nebo…“

V létě 2023 pražský arcibiskup Jan Graubner vyzval dopisem jednotlivé farnosti, aby tyto svoje lesy bezplatně převedly do Nadace Arietinum. A zde je první háček. Nadace Arietinum totiž nepatří církvi. Darováním lesů této nadaci farnosti vyvádějí majetek mimo církev. Podle církevního práva si v takovém případě měly farnosti před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu, jestliže hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. Pokud tak neučinily, měl být tento převod neplatný. O tomto úskalí však primas český Jan Graubner nepíše ani slovo.

Arcibiskup Graubner ve svém dopise farnostem uvádí, že sloučení farních pozemků přinese daleko větší zisk a tvrdí: „Z tohoto důvodu se jeví vklad farních lesních pozemků do Nadace Arietinum jako výhodný, ekonomicky efektivní, a tedy pro místní církev prospěšný.“  Jak by mohlo být pro farnosti výhodné zbavit se bez náhrady svého cenného majetku, už Graubner nevysvětluje. A těm, kteří by přesto váhali, vyhrožuje, že pokud lesy do nadace nedarují, tak jim arcibiskupství s jejich správou nijak nepomůže.

V této souvislosti se jako velmi farizejské jeví vyjádření Graubnera v rozhovoru pro iDNES.cz z prosince 2023: „Vrátily se nějaké lesy, ale jsou hodně roztroušené, proto se snažíme je směnit tak, aby se vytvořily větší celky. Některé pozemky horší kvality vidíme jako vhodné pro fotovoltaickou elektrárnu. I o to se pokoušíme.“

Nadace Arietinum

Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě nejprve zasedl, mimo jiné, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní v té době působili ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Nadace také přímo v zakladatelské listině deklaruje zřízení výkonného výboru, jehož členové budou placeni z majetku nadace.

zakladatelské listině nadace Arietinum se uvádí, že první členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech. Tedy až v roce 2025. Nicméně Kverulantova široká medializace skutečnosti, že Duka a jeho chráněnci už na tuto nadaci převedli pozemky v hodnotě stovek milionů, vedla k tomu, že ti nejkontroverznější lidé, politik Juriga i jeho bývalá sekretářka Dolečková, byli vyměněni už v září 2022. 

Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: „podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)“. Toto pole je definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. Nelze také přehlédnout tři podstatné skutečnosti, které se k této nadaci vážou. Za prvé, o použití peněz nebude rozhodovat církev, ale představitelé nadace. Za druhé, tato nadace není nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci. A konečně za třetí, přestože v zakladatelské listině nadace Arietinum se uvádí, že první členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech, byli vyměněni podstatně dříve. V tomto světle je možné posuzovat i platnost závazku pomáhat církvi, deklarovaného v zakládací listině nadace.  

V červnu 2021 začal v České republice platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi do rejstříku skutečných majitelů zapsán jako majitel Nadace Arietinum. Arcibiskupství pražské mezi majiteli nadace uvedeno není. Důvod je jednoduchý, Nadace Arietinum mu nepatří.

Nadace Arietinum nikomu nepomáhá, ale náklady generuje

Vedení arcibiskupství opakovaně tvrdí, že Nadace Arietinum vznikla na konci roku 2020 z jediného důvodu: postupně se do ní soustředí majetek, jenž bude vydělávat peníze například na platy kněžích nebo opravy kostelů. Když se ale podíváme do výročních zpráv za rok 2021 a za rok 2022, zjistíme, že nadace ještě nikdy nikoho nepodpořila. Náklady však již nadace generuje. Jen v roce 2022 to bylo skoro 2 miliony korun.

Trestní odpovědnost

Jednotlivé farnosti, ač jsou z církevního hlediska podřízené arcibiskupství, představují z pohledu českého právního řádu naprosto samostatné právnické osoby. Kněží, jako správci těchto farností, tak mají ze zákona uloženou povinnost se o jim svěřený majetek starat s péčí řádného hospodáře. Mnozí si to uvědomují, lesy na privátní nadaci nepřevedli a nátlaku arcibiskupa vzdorují.

Kněží, kteří už farní lesy bez náhrady věnovali do majetku Nadace Arietinum, se tak vystavují možnému trestnímu postihu. V úvahu připadá spáchání trestného činu dle § 220, porušení povinnosti při správě cizího majetku. Tam se praví, že ten, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému způsobí škodu, bude v krajním případě potrestán odnětím svobody až na osm let.  

Někteří kněží si svojí trestní odpovědnost uvědomují do té míry, že si od arcibiskupa Graubnera vyžádali písemný příkaz k převodu lesů na soukromou nadaci. Graubner jim tento příkaz zaslal. Jestli to faráře vyvinuje je otázkou, ale Kverulantův názor je, že nim to může i přitížit. Vyžádáním dopisu od arcibiskupa vlastně přiznávají, že dobře vědí, že převod lesů není v pořádku.

Na konci roku 2023 již byla na Dukovu nadaci převedena více než polovina lesů. Z cca 60 farnosti je už bez náhrady darovalo 25. Je snadné odsoudit kněze, kteří ignorovali jak církevní, tak světské právo a zradili své farníky, z nichž někteří jsou jistě potomky těch, kdo v minulých staletích lesy farnostem věnovali. Na druhou stranu dle církevního práva jsou kněží svému biskupovi, tedy arcibiskupovi Gaubnerovi, povinováni poslušností. Graubner má tak nad jejich životy velkou moc, jakou si většina lajků dokáže jen těžko představit.

Kverulant napsal do Vatikánu a nunciovi

Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se znovu obrátil na Svatý stolec a na apoštolského nuncia v Praze. Znovu je informoval o vyvádění majetku v hodnotě stovek milionů korun mimo církev a v rozporu s kanonickým právem.

Prosba o podporu

Kverulant se mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. Církevní představitelé a zejména Dominik Duka nesou zveřejnění daných zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. V jednom ze soudních sporů, který Duka vyvolal a který stále běží, chce Duka od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi finančním darem zaplatit si dobré právníky.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek