Nahoru
Tunelování církevního majetku pokračuje i za nového arcibiskupa Graubnera
Jan Graubner a Jan Balík | fotokoláž Kverulant.org
Tunelování církevního majetku pokračuje i za nového arcibiskupa Graubnera

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci pozemek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Obratem Dukova nadace převedla tento pozemek na developera Central Group výměnou za budoucí převod bytů na Dukovu nadaci. Nyní k tomuto převodu došlo a Central na Dukovu nadaci převedl celkem 36 bytů na pražském Zličíně. Stalo se tak již za přispění nového arcibiskupa Jana Graubnera. Arcibiskupství i Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky alespoň symbolickým darem.

Jan Graubner a Jan Balík | fotokoláž Kverulant.org

Hned v úvodu považuje Kverulant za nutné vyjádřit svůj názor na církevní restituce. Vrácení majetku církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se čtyřicetiletým komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu.

Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být vrácen. Hlavním příjemcem těchto peněz je opět římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou.

Hostivařské pozemky za čtvrt miliardy

K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má výměru 14 418 m2 a pozemek 1805 má plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost tohoto místa jsou velmi dobré. Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, stavět se na nich bude. V metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.

Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci Dominika Duky. Stalo se tak darovací smlouvou mezi hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020.  Podle právního řádu je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva je však každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě.

Krácení daně?

Nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.

Ve smlouvě, kterou římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař darovala Dukově nadaci oba pozemky, se uvádí, že obdarovaná nadace „vykonává činnost, která není podnikáním“.  Jestli poskytnutí pozemků na výstavbu bytů developerovi je takovou činností, Kverulant neví. Pokud by tomu tak bylo, převod pozemků by byl patrně osvobozen od darovací daně. Pokud ne, bylo by třeba zaplatit darovací daň. Podobné je to patrně i s převodem pozemků Dukovy nadace developerovi. Umět odpovědět na tyto otázky by měl patrně finanční úřad.

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

Nadace Arietinum

Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní působili ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci.

zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že vedení arcibiskupství bude mít vliv na jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/05/citace-ze-zakl%C3%A1dac%C3%AD-listiny-Nadace-Arietinum-1200-1024x296.jpg

Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: „podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)“. Toto pole je definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout dva podstatné fakty. Za prvé, o použití peněz nebude rozhodovat církev, ale privátní nadace. Za druhé, tato nadace není nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci.

Kverulant se domnívá, že Jan Balík, Antonín Juriga a Linda Dolečková jsou hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přinesl, patří zpřesnění definice skutečného majitele, relativně vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností a automatický průpis informací z různých rejstříků, včetně rejstříku nadačního. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace Arietinum.

Další problematické okolnosti

Na celé výše popsané transakci je ještě několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé Dukovy nadace, zcela podřízen.

Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží.

A konečně, pražská arcidiecéze je podřízena, jako všechny katolické arcidiecéze na světě, Římu a podle církevního práva si měla před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu v případě, že hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. To neučinila, a tak by měl být tento převod neplatný.

Kverulant psal do Vatikánu a nunciovi

Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se v dubnu 2021 obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické právo. Kverulant chtěl věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře. To se však nestalo včas, a tak Duka v srpnu 2021 na svoji nadaci převedl další církevní pozemky.

Teprve 12. října 2021 byl Kverulantovi doručen dopis od apoštolského nuncia v Praze. Arcibiskup Charles D. Balvo v něm Kverulantovi píše, že Vatikán, resp. jeho Kongregace pro kněze se jeho dopisem zabývá. Apoštolský nuncius je cosi jako velvyslanec Vatikánu v České republice.

Počátkem května 2022 se novým apoštolským nunciem v Česku stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. I toho Kverulant dopisem seznámil se situací a požádal jej, aby se v celé věci osobně angažoval, a to především s cílem navrátit zcizený majetek zpět církvi.

Mediální ohlas

Zveřejnění této kauzy vyvolalo slušnou mediální odezvu. Zprávu o Kverulantových zjištěních přinesla řada novin a serverů. Reportéři Petr Vrabec a Radan Šprongl ze serveru INFO.CZ o prvních Kverulantových odhalení natočili reportáž:

Po několika dnech natočil stejný tým ještě jednu reportáž. Popisuje v ní, že na lukrativních církevních pozemcích mohl být park a hřiště.

Reakce arcibiskupství

Zveřejnění Kverulantova odhalení vyvolalo na Arcibiskupství pražském dosti podrážděnou reakci. Jan Balík, generální vikář arcibiskupství a jeden ze statutárních zástupců Dukovy nadace, uveřejnil c červnu 2021 článek s názvem Správa církevního majetku v zemi závisti. Kdo by čekal sebereflexi a lítost nad tunelováním církevního majetku, bude zklamán již perexem Balíkova článku: „Značný mediální rozruch vyvolalo nedávné nařčení kardinála Dominika Duky z ‚tunelování církevního majetku‘. Proč, pokud jde o majetek, je církev permanentně pod palbou nejrůznějších útoků, falešných nařčení a lží?“

Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun

V září 2021 doručil soud Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje „peněžní zadostiučinění“ ve výši 3 miliony korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace. K Dukově žalobě se připojili Juriga a Dolečková. Ty však po Kverulantovi požadují jen omluvu. Za vedlejšího účastníka sporu se prohlásilo Arcibiskupství pražské. Proti tomu však Kverulant podal námitku a požadoval jeho vyloučení z procesu. Důvodem pro vyloučení byla skutečnost, že ani teoreticky nemá právnická osoba právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené samotným neoprávněným zásahem do své pověsti. Soud Kverulantově argumentaci přitakal a usnesením z 2. září 2022 arcibiskupství jako vedlejšího účastníka z procesu vyloučil. Arcibiskupství se proti tomuto vyloučení odvolalo. To samo o sobě není překvapivé, překvapivé je na tom to, že se tak stalo až 20. září 2022, tedy až za působení nového arcibiskupa Jana Graubnera.

Duka byl konečně odvolán

V pátek 13. května 2022 Vatikán konečně odvolal z pozice pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této změně také významně přispěl svým odhalením v této kauze.

Fotokoláž: Kverulant.org

Nový pražský arcibiskup

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, do té doby arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Jeho první kroky byly dosti rozpačité, nejprve potvrdil všechny svoje podřízené, včetně Balíka, Jurigy a Dolečkové ve funkci, ani slůvkem se veřejně neohradil proti evidentnímu porušení kánonického práva Dominikem Dukou a ani se nepokusil sjednat nápravu a vrátit vytunelovaný majetek původním majitelům.

Naopak 14. července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. Dominik Duka však nepřestal být jediným zakladatelem Nadace Arietinum. Zakladatel se sice na běžném provozu nadace nepodílí, zákon mu však přiznává oprávnění měnit zakládací listinu a tím i měnit základní poměry nadace. Jinými slovy Nadace Arietinum nepřestala být především Dukovou privátní nadací.

Celkem 36 bytů pro Dukovu nadaci

Dne 25. srpna 2022 byl na Katastrální úřad doručen návrh Central Grupu a  Nadace Arietinum na vklad 36 bytů na Praze 5 – Zličín ve prospěch Dukovi nadace. Součástí tohoto návrhu jsou smlouvy k předvedu jednotlivým bytů. Zde je náhodně vybrána jedna z nich. Katastrální úřad tento převod zapsal dne 19. září 2022. Vytunelování pozemků hostivařské farnosti tak bylo dokončeno. Mimochodem, za Dukovu nadaci podepisoval společně s Jurigou a Balíkem listiny právě Jan Graubner.

Vyhazov Jurigy a Dolečkové

Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant chce věřit, že k jejich odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. Podle vyjádření arcibiskupství údajně také oba odstoupili ze všech statutárních orgánů a dalších pozic, do kterých byli v rámci svého pracovního poměru jmenováni nebo zvoleni. Dolečková a Juriga byli dokonce přinuceni rezignovat i ze správní rady Nadace Arietinum. Další hybatel tunelování Jan Balík však na vysoké pozici generálního vikáře zůstal.

Antonín Juriga, fotokoláž Kverulant.org

Prosba o podporu

Církevní majetek nemá být tunelován nehodnými preláty, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. Pomozte mu v tom jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem.

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org

Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek