Nahoru

Dejme LED billboardy k ledu

Kverulant.org v roce 2012 prosadit významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Stále však není vyhráno a Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu.  To však není závazné. Bylo-li by napříště policejní stanovisko závazné, byla by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. A právě o tuto změnu Kverulant již od roku 2013 usiluje. Podpořte Kverulantovo vytrvalé úsilí a staňte jeho dárcem

Kverulantovi se již podařilo prosadit zákaz billboardů zákonem. Sněmovna v květnu 2012 definitivně schválila zákaz billboardů u dálnic a silnic 1. třídy. Reklamní poutače tam zmizí do pěti let. Poslanci původně schválili omezení reklamy u všech silnic a dálnic. Senát novelu upravil tak, aby reklamní plochy mohly být u silnic nižších tříd a ve městech. A tak jsou centra našich měst dál hyzděna dalšími a dalšími reklamními plochami. A ty nejhorší jsou právě LED billboardy. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se jedná o vůbec nejnebezpečnější formu venkovní reklamy. 

Obyvatelé, kteří na tento LED billboard vidí, jsou dosti naštvaní. Zde je citace z dopisu, kterým se jeden z obyvatelů obrací na starostu Prahy 8, kde billboard stojí: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“ Starosta Prahy 8 Ing. Jiří Janků odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír. 

Nejen Kverulant, nejen obyvatelé Prahy, ale i plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně a ty blikající obzvlášť: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“

Kverulant může potvrdit, že policie opravdu jen málokdy vydá souhlasné stanovisko se stavbou nového billboardu. Ale i to se úředníci naučili obejít. Zejména ti z pražského magistrátu. Policii pošlou k posouzení několik desítek žádostí najednou, aby se k nim policisté nestihli ve sjednané lhůtě vyjádřit. V případě zamítnutí pak žádost opakují tak dlouho, dokud opět nezapadne mezi nevyřízené položky. A když není žádost o nový billboard policií v zákonné lhůtě zamítnuta, je podle zákona povolena.

Ani Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti billboardům nefandí: „Velkým civilizačním problémem dneška je světelné znečištění. A k tomu LED billboardy velmi přispívají. Astronomům zhoršují pozorovací podmínky. A lidem se ztrácí noc před očima. Sám bydlím v Praze v Nuselském údolí a přímo do bytu mi svítí LED billboard z průčelí Nuselského mostu. V noci máme v ložnici barevnou hudbu místo tmy na dobrý spánek a samozřejmě nám to velmi vadí.“

Přestože LED billboardy vadí opravdu mnohým, stále jich přibývá. Některých si lze jen těžko nevšimnout. Hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru stojí u Jižní spojky.

Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. A chtít po kamioňácích, aby ani očkem nezavadili o nahou ženu na blikajícím billboardu, není spravedlivé.

Ani povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. Zda tato benevolence oprávněné úřední osoby Ing. arch. Petra Fišera byla billboardáři odměněna nějakou finanční částkou, Kverulant s jistou neví, ale pracuje s touto hypotézou. Nejprve stavební odbor Prahy 4 provedl kontrolní prohlídku LED billboardů a zjistil, že elektrické přípojky k oběma stavbám byly postaveny načerno, a zahájil řízení o odstranění stavby. To však po několika měsících zastavil.

Podle Kverulantova názoru porušují LED obrazovky hned 3 zákony najednou: zákon o pozemních komunikacích, vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a silniční zákon. Proto Kverulant podal podnět k přezkoumání územního souhlasu. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 jí příslušný úřad zamítl. Kverulant se však nevzdává hned po prvním neúspěchu, a tak podal v únoru 2013 žalobu s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem.

Po roce a půl rozhodl prvoinstanční soud, že není kompetentní rozhodnout, a odkázal Kverulanta na Ministerstvo dopravy jako na jediný  orgán, který může rozhodnout. Ministerstvo dopravy však odmítlo svou pravomoc k rozhodnutí v Kverulantově sporu a poukázalo na to, že v předložené věci se jedná o užívání místní komunikace, kde je příslušným silniční správní úřad. V tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. Silniční úřady však poskytují ochranu obecnému užívání pozemních komunikací z moci úřední, nemohou tedy vést řízení o návrhu žalobce. Nakonec byl na Nejvyšším správním soudu zřízen zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že ve věci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2.  

Po roce a dvou měsících příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl a Kverulantovu žalobu v prosinci 2016 zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy totiž již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Kverulant podal obratem proti zamítavému rozsudku odvolání. Kverulant ve svém odvolání uvedl, že soud nerozhodoval dle zákona a zcela a bez jakýchkoli pochybností svým nesprávným a následně zrušeným procesním rozhodnutím nejen poškodil práva žalobce, neboť mu neposkytl jím požadovanou ochranu jeho práv, ale současně i tímto svým postupem vytvořil faktickou a právní výhodu pro žalovaného, který bezpochyby v rámci své procesní obrany převedl obtěžující LED obrazovku na třetí osobu, přičemž nic nebrání tomu, aby uvedený postup byl v rámci procesní obrany dále využit jakoukoli další osobou a tak aby se jakákoli osoba vlastnící a užívající dotčenou obtěžující LED obrazovku stala procesně právně nepostižitelnou, neboť vždy může uvést na svoji obranu, že již nadále není pasivně legitimována, ačkoli případně pasivně legitimována ke dni podání žaloby mohla být. Soud, který jako jediný měl znalost o tom, že mělo údajně dojit ke změně vlastnického práva k obtěžující LED obrazovce, měl rozhodnout o procením nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 an OSŘ a pokud by si soud nebyl jist otázkou procesního nástupnictví, což žalobce považuje za málo pravděpodobné, neboť soud má znát právo, tak alespoň měl poučit žalobce o možnosti navrhnout změnu v osobě žalovaného ve smyslu ustanovení § 92 OSŘ.  Bohužel Kverulant v dubnu 2017 tento odvolací soud prohrál a tak Kverulantovi nezbývá jiná možnost než podat v této věci dovolání. Přesně k tomu se Kverulant chystá a nejen to. Kverulant také připravuje novou žalobu na nového provozovatele LED obrazovek na jižní spojce. Pokud Kverulant.org nakonec se svojí žalobou uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Veřejnosti se otevře zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován agresivní reklamou při jízdě autem. Podpořte Kverulantův úsilí a staňte jeho dárcem.

Když je řeč o LED billboardech, nelze nezmínit také Vodafone. Ten svými billboardy Prahu hyzdí již několik let. V začátku roku 2013 přibyl další v Radlické ulici. Základní škola waldorfská poblíž pražské Radlické ulice se už v roce 2011 zapojila do projektu pražského magistrátu „Bezpečná cesta do školy“. Děti z této školy označily zmiňovaný přechod jako nejnebezpečnější místo na cestě do školy. Dopravní projektant navrhl stavební úpravy, zúžení ulice v tomto místě do jednoho pruhu v každém směru a vytvoření středového ostrůvku. Projekt podpořili všichni členové pracovní skupiny včetně zástupců MČ Praha 5, odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, městské i dopravní policie. Místo úprav přechodu však přišla jiná stavba. Nový LED billboard postavený přímo u světelného přechodu přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřujících do ZŠ waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, protože stojí přímo nad semafory u přechodu pro chodce a tím ohrožuje nejen děti, ale i ostatní chodce. Denně jsou občané obce na tomto přechodu svědky průjezdů automobilů na červenou. V dubnu 2013 se před billboardem konal happening. Happening se vydařil. Společnost KOLEKTIF natočila pro Kverulanta z akce krátkou reportáž:

Nebezpečný LED billboard byl na Radlické v dubnu 2013 vypnut, ale vypnutí bylo jen dočasné. Provozovatel ho v roce 2014 zase zapnul, ale dubnu 2016 došlo k vítané změně.  Pro větší bezpečnost dětí, které míří do škol, se zde budou každé ráno světelné tabule s reklamami vypnuty, a to vždy od půl osmé do půl deváté. Billboardy tak nebudou rozptylovat řidiče ani samotné děti. 

Jak už bylo uvedeno, Kverulant vypíná LED billboardy s vydatnou pomocí veřejnosti. Nejen Kverulantova kampaň proti billboardům, ale nejspíš i odvysílání reportáže Reportérů ČT s názvem Billboardový ráj, aktivizovalo další kverulanty. Jeden z nich položil Praze 9 dotaz dle zákona o poskytování informací, zda někdo vůbec povolil velký LED billboard v těsné blízkosti frekventované křižovatky Poděbradská, Průmyslová, Kbelská. Překvapení se tentokrát konalo. Velký LED billboard byl postaven načerno:

Ještě větší překvapení přišlo o několik měsíců později. Praha 9 místo toho, aby černou stavbu dodatečně legalizovala, LED billboard zcela odstranila:

Kverulantovi nejde o to, zakázat jen některé LED billboardy. Kverulant si myslí, že k ledu je třeba dát všechny LED billboardy. Kverulant sepsal s ostatními odpírači LED billboardů již v září 2012 výzvu pro Ministerstvo dopravy, aby LED billboardy zakázalo zákonem.  Na základě výzvy byla sestavena pracovní skupina, která navrhla omezení světelných reklamních zařízení. Klíčovým opatřením byl návrh, aby napříště stanovisko policie k povolení stavby nového billboardu bylo považováno za závazné. Podle současné právní úpravy totiž závazné není.

Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu.  To však není závazné. Bylo-li by napříště policejní stanovisko závazné, byla by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích.  Nejen ty svítící. Nový zákon měl jít do parlamentu v září 2013, ale předčasné parlamentní volby tomu zabránily. Ale již v únoru 2014 jsme měli vládu novou, a proto Kverulant v čele odpůrců LED billboardů vyzval ministra dopravy Antonína Prachaře, aby se osobně zasadil o přijetí příslušných legislativních změn. Koncem března  2014 přišla z ministerstva uspokojivá odpověď.

V prosinci 2014 vystřídal ministra Prachaře ministr Dan Ťok. I tomu Kverulant dopisem připomněl, že je třeba proti billboardům zasáhnout zákonem. Ministr Ťok s tím souhlasil a potvrdil, že v připravované novele stavebního zákona by mohla nově být zakotvena role policie při povolování reklamních staveb:

Kverulant.org je z vývoje poněkud zklamaný. Z ministerské pracovní skupiny na přípravu legislativního omezení reklamy se po čtyřech letech stal nejasný příslib možné novelizace stavebního zákona. Tam se však ustanovení, které ztížilo povolování nových billboardů, nedostalo. Ing. Veronika Vároši, tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj to Kverulantovi v březnu 2016 potvrdila: „Stavební zákon, ani jeho novela, která je v současné době projednávána v legislativním procesu, předmětnou problematiku bohužel řešit nemůže. Veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů chrání tzv. dotčené orgány, které pro řízení vedená podle stavebního zákona vydávají závazná stanoviska. Stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s těmito dotčenými orgány. Stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy, tedy nestanoví kdy, kdo a proč je dotčeným orgánem a které veřejné zájmy chrání. Toto musí jednoznačně stanovit zvláštní právní předpisy, nikoliv stavební zákon.“  

Kverulant však svůj boj nevzdává ani po několika letech a tak v dubnu 2017 znovu vyzval ministra dopravy, vnitra a ministryni pro místní rozvoj, aby už konečně začali situaci řešit. Z oslovených ministrů odpověděl jen ministr dopravy Dan Ťok. Ten Kverulantovi v květnu 2017 napsal, že děkuje za podmět, ale nyní mají na ministerstvu plné ruce práce s chystaným odstraňováním billboardů od dálnic a silnic I. třídy.

Jak již bylo uvedeno, policie jen málo kdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To, že stavební úřady tato stanoviska ignorují je však častou praxí. Dva příklady za všechny. V lednu 2016 požádala úřednice stavebního úřadu městské části Brno-střed Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje o vyjádření ke stavbě dvou nových reklamních nosičů v zelené ploše při ulici Hladíkova. Policisté vydali jednoznačně nesouhlasné stanovisko.

Jak je vidět, podle policistů zamýšlená stavba odporuje zákonu o silničním provozu hned v několika bodech. Stavební úřad Brno–střed však nesouhlas policie zcela ignoroval. Úředníci v březnu 2016 vydali územní souhlas se stavbou obou nosičů. Kverulant.org si nedovede udělení souhlasu se stavbou nových billboardů navzdory dobře odůvodněnému negativnímu stanovisku dopravní policie jinak, než korupcí.

Přesto všechno již v Brně bylo na počátku roku 2017 odstraněno již více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Stále však není vyhráno a Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné, jak ukazuje Kverulantova reportáž z dubna 2017, kde brněnský úřad prodloužil stavebního povolení oboustrannému billboardu na křižovatce ulic Drobného a Lesnické. Přestože se na této křižovatce stala jedna z největších tragických dopravních nehod a policie s prodloužením zásadně nesouhlasila a přesto, že stavební úřad obdržel žádost o prodloužení v lednu 2016, tedy v době, kdy již dávno uplynula doba trvání této dočasné stavby (31.12.2014). Za této situace měl stavební úřad zahájit řízení o odstranění předmětné dočasné stavby a nikoliv prodloužit billboardu povolení.

Zdá se však, že boj proti billboardům ve městech ještě není zcela ztracen. Ministerstvo vnitra v březnu 2016 podepsalo s dopravní fakultou ČVÚT smlouvu o vypracování studie o billboardech. Předmětem studie za 1,5 milion má být zejména posouzení vlivu LED billboardů na řidiče a má být hotová v dubnu 2017.  Kverulant.org chce věřit, že ministerstvo vnitra chce billboardy skutečně omezit a nikoliv získat studii o neškodnosti billboardů. Proto také zaslal zhotoviteli studie odkaz na diplomovou práci Radima Kostlivého s názvem Reklamní zařízení umisťovaná a provozovaná v blízkosti pozemních komunikací. Kverulant.org k této práci dodával některé podklady. Tato práce představuje problematiku reklamních zařízení z pohledu práva. 

Kverulant.org pomohl v roce 2012 prosadit významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech, nejen prostřednictvím novely stavebního zákona. Kverulant.org také pokouší prosadit Pražské stavební předpisy, které by zásadně omezily billboardy v Praze. Ani to se mu přes veškerou snahu nedaří a nakonec zřejmě budou platit stavební předpisy, které spíše zlegalizují pražskou billboardovou džungli. Zdá se, že ministryně Šlechtová naslouchá spíš billboardové lobby než zprávám o tom jak jsou billboardy nebezpečné. Například v březnu 2016 vylétl řidič osobního auta za Prahou z dálnice D8 a narazil do sloupu billboardu. Vůz začal hořet, řidiče našli hasiči vedle vraku mrtvého.

Když už je řeč o legislativě, senátoři březnu 2016 smetli ze stolu návrh na zákaz předvolebních billboardů, s nímž přišel jejich kolega Václav Láska ze Strany zelených. Kverulant.org se nemůže ubránit dojmu, že panu Láskovi šlo jen o zviditelnění svého jména. Ostatně, sám pan Láska mluvil o tom, že si je vědom, jak jeho návrh skončí. Kdyby to totiž pan senátor myslel s bojem proti billboardům vážně, mohl by například iniciovat zpřísnění již přijatého zákona zakazující nejnebezpečnější billboardy. Ty by měly zmizet v roce 2017 od dálnic a silnic I. třídy. Poslanci v roce 2012 schválili omezení reklamy u všech silnic a dálnic. Senát si však vymohl výjimku pro billboardy u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Více o tomto zákonu v kauze KILL BILLBOARDS.

 Mimochodem, Kverulant.org a spol. už přiměl ŘSD odstranit  celkem 578 billboardů. Z toho 183 z dálnic a 395 ze silnic I. třídy. Kverulant.org již zaznamenal mnohá vítězství, ale i prohry. Jisté je jedno, Kverulant bude proti billboardům bojovat dál. 

Kverulanta v této kauze vedle jednotlivců pravidelně finančně podporuje i autosalon SUZUKI TERS. Podpořte i Vy odstraňování billboardů a staňte se i Vy pravidelným Kverulantovým dárcem. Věnujte nám na boj s billboardy každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně nám pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Protivníci disponují na rozdíl od Kverulanta značným rozpočtem. Za billboardovou reklamu se ročně zaplatí téměř 4 miliardy korun. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin a při nákupu nezaplatíte nic navíc.