Nahoru

Dejme LED billboardy k ledu

Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům  alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

Kverulant.org v roce 2012 prosadil významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech, a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Stále však není vyhráno a Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu.  To však není závazné. Bylo-li by napříště policejní stanovisko závazné, byla by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. A právě o tuto změnu Kverulant již od roku 2013 usiluje. Taková změna by totiž znamenala konec velké většiny LED billboardů. Nejen že by nebyla povolována nová taková zařízení, ale  postupně by vymizely i dříve povolené blikající obrazovky. V ČR totiž lze povolit billboard vždy jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pokud není povolení prodlouženo, stává se takový billboard nelegální. Jistě, poučený čtenář namítne, že i odstraňování nelegálního billboardu často vázne, a bude mít pravdu. Ale provozovat nelegální billboard je z dlouhodobého hlediska neudržitelné a dříve nebo později bude muset skončit, zvlášť když o to s kverulantskou vytrvalostí usiluje Kverurulant.org. Jako v případě nejznámějšího nelegálního LED hyzdiče Prahy.

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  Kverulant se s kverulantskou vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně odstraní. Naposledy mu městská část sdělila, že se jí  konečně podařilo vydat rozhodnutí o odstranění stavby, které 5. dubna 2018 nabylo právní moci. Počátkem prosince položil Kverulant dle zákona městské části Praha 2 jednoduchý dotaz: „Jak je možné, že jsou LED billboardy stále v provozu?“

Praha 2 však není jediná, kdo pravděpodobně hájí spíše zájmy mocné a bohaté billboardové lobby. Další takovou městkou částí je Praha 8. Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového, jako je LED billboard, na magistrále mohl někdo povolit, a obrátil v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je citace z jeho dopisu:  „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“ Tehdejší starosta Prahy 8 Ing. Jiří Janků tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír. 

Na Praze 8 ještě chvíli zůstaneme. Dalším postiženým místem je také známá ulice V Holešovičkách, kde místní občané kromě hluku a smogu z automobilů bojují také se smogem vizuálním. Stavební úřad Prahy 8 tam totiž povolil stavbu hned dvou billboardů. Proti povolení jednoho standardního a jednoho LED občané bydlící v této oblasti usedavě protestovali,  ale  stavební úřad jejich námitky ignoroval. Zvláště ostudné je, že městská část vyměnila zdraví, klid svých vlastních občanů a bezpečnost desítek tisíc řidičů za absurdně nízkých 80 000 Kč ročně, které inkasuje od firmy Media Channel za pronájem obou pozemků, na kterých tyto billboardy stojí. Když to místní spolek Holešovičky pro lidi sdružující více než 600 členů zjistil, vyzval Prahu 8 k ukončení nájemní smlouvy. Spolek Holešovičky pro lidi dokonce nabídl Praze 8 zaplacení částky, kterou by od billboardové firmy Media Channel za pronájem pozemků inkasovala až do roku 2019, kdy billboardům končí stavební povolení. Praha 8 to odmítla,  má s billboardovou firmou uzavřenou nájemní smlouvu až do roku 2029. I když billboardy jsou zatím povoleny jako stavba dočasná do konce roku 2019, občané Holešoviček se obávají, že stavební úřad prodlouží povolení dalších pět let.

Nejen Kverulant, nejen obyvatelé Prahy, ale i plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“

Kverulant může potvrdit, že policie opravdu jen málokdy vydá souhlasné stanovisko se stavbou nového billboardu. Ale i to se úředníci naučili obejít, zejména ti z pražského magistrátu. Policii pošlou k posouzení několik desítek žádostí najednou, aby se k nim policisté nestihli ve sjednané lhůtě vyjádřit. V případě zamítnutí pak žádost opakují tak dlouho, dokud opět nezapadne mezi nevyřízené položky. A když není žádost o nový billboard policií v zákonné lhůtě zamítnuta, je podle zákona povolena.

Ani Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti billboardům nefandí: „Velkým civilizačním problémem dneška je světelné znečištění. A k tomu LED billboardy velmi přispívají. Astronomům zhoršují pozorovací podmínky. A lidem se ztrácí noc před očima. Sám bydlím v Praze v Nuselském údolí a přímo do bytu mi svítí LED billboard z průčelí Nuselského mostu. V noci máme v ložnici barevnou hudbu místo tmy na dobrý spánek a samozřejmě nám to velmi vadí.“

Přestože LED billboardy vadí opravdu mnohým, stále jich přibývá. Některých si lze jen těžko nevšimnout. Hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru stojí u Jižní spojky.

Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. A chtít po kamioňácích, aby ani očkem nezavadili o nahou ženu na blikajícím billboardu, není spravedlivé.

Ani povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. Zda tato benevolence oprávněné úřední osoby Ing. arch. Petra Fišera byla billboardáři odměněna nějakou finanční částkou, Kverulant s jistou neví, ale pracuje s touto hypotézou. Nejprve stavební odbor Prahy 4 provedl kontrolní prohlídku LED billboardů a zjistil, že elektrické přípojky k oběma stavbám byly postaveny načerno, a zahájil řízení o odstranění stavby. To však po několika měsících zastavil.

Podle Kverulantova názoru porušují LED obrazovky hned 3 právní předpisy najednou: zákon o pozemních komunikacích, vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a silniční zákon. Proto Kverulant podal podnět k přezkoumání územního souhlasu. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 jí příslušný úřad zamítl. Kverulant se však nevzdává hned po prvním neúspěchu, a tak podal v únoru 2013 žalobu s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem.

Po roce a půl rozhodl prvoinstanční soud, že není kompetentní rozhodnout, a odkázal Kverulanta na ministerstvo dopravy jako na jediný  orgán, který může rozhodnout. Ministerstvo dopravy však odmítlo svou pravomoc k rozhodnutí v Kverulantově sporu a poukázalo na to, že v předložené věci se jedná o užívání místní komunikace, kde je příslušným silniční správní úřad, v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. Silniční úřady však poskytují ochranu obecnému užívání pozemních komunikací z moci úřední, nemohou tedy vést řízení o návrhu žalobce. Nakonec byl na Nejvyšším správním soudu zřízen zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že ve věci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2. 

Po roce a dvou měsících příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl a Kverulantovu žalobu v prosinci 2016 zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy totiž již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Kverulant podal obratem proti zamítavému rozsudku odvolání. Kverulant ve svém odvolání uvedl, že soud nerozhodoval dle zákona a zcela a bez jakýchkoli pochybností svým nesprávným a následně zrušeným procesním rozhodnutím nejen poškodil práva žalobce, neboť mu neposkytl jím požadovanou ochranu jeho práv, ale současně i tímto svým postupem vytvořil faktickou a právní výhodu pro žalovaného, který bezpochyby v rámci své procesní obrany převedl obtěžující LED obrazovku na třetí osobu, přičemž nic nebrání tomu, aby uvedený postup byl v rámci procesní obrany dále využit jakoukoli další osobou a tak aby se jakákoli osoba vlastnící a užívající dotčenou obtěžující LED obrazovku stala procesně právně nepostižitelnou, neboť vždy může uvést na svoji obranu, že již nadále není pasivně legitimována, ačkoli případně pasivně legitimována ke dni podání žaloby mohla být. Soud, který jako jediný měl znalost o tom, že mělo údajně dojit ke změně vlastnického práva k obtěžující LED obrazovce, měl rozhodnout o procením nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 OSŘ a pokud by si soud nebyl jist otázkou procesního nástupnictví, což žalobce považuje za málo pravděpodobné, neboť soud má znát právo, tak alespoň měl poučit žalobce o možnosti navrhnout změnu v osobě žalovaného ve smyslu ustanovení § 92 OSŘ.  Bohužel Kverulant v dubnu 2017 tento odvolací soud prohrál.

Když je řeč o LED billboardech, nelze nezmínit také Vodafone. Než svoje LED obrazovky v roce 2016 prodal, hyzdil Prahu několik let. Nyní hyzdí Prahu agresivní reklamou na pronajatých obrazovkách, jako je ta v  Radlické ulici u hned u dvou základních škol. Děti z těchto škol označily v anketě pražského magistrátu přechod, u kterého billboard stojí, jako nejnebezpečnější místo na cestě do školy. Dopravní projektant navrhl stavební úpravy, zúžení ulice v tomto místě do jednoho pruhu v každém směru a vytvoření středového ostrůvku. Místo úprav přechodu však přišel v roce 2013 nový LED billboard postavený přímo u světelného přechodu přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, protože stojí přímo nad semafory u přechodu pro chodce, a tím ohrožuje nejen děti, ale i ostatní chodce. Denně jsou občané obce na tomto přechodu svědky průjezdů automobilů na červenou. V dubnu 2013 se před billboardem konal happening. Happening se vydařil. Společnost KOLEKTIF natočila pro Kverulanta z akce krátkou reportáž:

Nebezpečný LED billboard před happeningem na Radlické v dubnu 2013 vypnut, ale vypnutí bylo jen dočasné. Provozovatel ho v roce 2014 zase zapnul.  Jinde však byli kverulanti úspěšnější.  Jeden z nich položil Praze 9 dotaz dle zákona o poskytování informací, zda někdo vůbec povolil velký LED billboard v těsné blízkosti frekventované křižovatky Poděbradská, Průmyslová, Kbelská. Překvapení se tentokrát konalo. Velký LED billboard byl postaven načerno. Ještě větší překvapení přišlo o několik měsíců později. Praha 9 místo toho, aby černou stavbu dodatečně legalizovala, LED billboard zcela odstranila.

Jak již bylo uvedeno, jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. V případě závaznosti policejního stanoviska by už nebyly povolovány téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. Proto Kverulant sepsal s ostatními odpírači LED billboardů v září 2012 výzvu pro ministerstvo dopravy, aby tuto změnu do zákona zavedlo a LED billboardy zakázalo zákonem.  Na základě výzvy byla tehdy sestavena pracovní skupina, která navrhla omezení světelných reklamních zařízení. Klíčovým opatřením byl návrh, aby bylo napříště stanovisko policie k povolení stavby nového billboardu považováno za závazné. Po mnoha dopisech vyměněných s mnoha ministry zbyl po čtyřech letech z ministerské pracovní skupiny na přípravu legislativního omezení reklamy nejasný příslib možné novelizace stavebního zákona. Tam se však ustanovení, které ztížilo povolování nových billboardů, nakonec nedostalo.

Kverulant však svůj boj nevzdává ani po několika letech, a tak v dubnu 2017 znovu vyzval ministra dopravy, vnitra a ministryni pro místní rozvoj, aby už konečně začali situaci řešit. Z oslovených ministrů odpověděl jen ministr dopravy Dan Ťok. Ten Kverulantovi v květnu 2017 napsal, že děkuje za podmět, ale nyní mají na ministerstvu plné ruce práce s chystaným odstraňováním billboardů od dálnic a silnic I. třídy.

Jak již bylo uvedeno, policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To, že stavební úřady tato stanoviska ignorují, je však častou praxí. Dva příklady za všechny. V lednu 2016 požádala úřednice stavebního úřadu městské části Brno-střed Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje o vyjádření ke stavbě dvou nových reklamních nosičů v zelené ploše při ulici Hladíkova. Policisté vydali jednoznačně nesouhlasné stanovisko. Z toho je vidět, že podle policistů zamýšlená stavba odporuje zákonu o silničním provozu hned v několika bodech. Stavební úřad Brno-střed však nesouhlas policie zcela ignoroval. Úředníci v březnu 2016 vydali územní souhlas se stavbou obou nosičů. Více v Kverulantově reportáži  z dubna 2017:

  

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant v listopadu 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu nejen LED billboardového smogu. Pokud si i vy přejete, aby se veřejný prostor naší metropole začal podobat těm západním, vyberte si prosím někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost. Podrobnosti naleznete v kauze ODSTRAŇME Z PRAHY BILLBOARDOVÝ SMOG

Kverulanta v této kauze vedle jednotlivců pravidelně finančně podporuje i autosalon SUZUKI TERS. Podpořte i vy odstraňování billboardů a staňte se i vy pravidelným Kverulantovým dárcem. Věnujte nám na boj s billboardy každý měsíc symbolických 100 korun.  Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Protivníci disponují na rozdíl od Kverulanta značným rozpočtem. Za billboardovou reklamu se ročně zaplatí téměř 4 miliardy korun. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin a při nákupu nezaplatíte nic navíc.