Nahoru

Smrtelná alternativní léčba

Twitter

Dokument Obchod se zdravím popsal praxi centra AKTIP, které za peníze radilo pacientům léčit rakovinu milencem. Proto Kverulant.org podal v červnu 2018 na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení, na jehož základě policie začala případ vyšetřovat. Policie sice případ nakonec odložila, ale počátkem dubna 2019 ukončil AKTIP svoji činnost a v říjnu téhož roku vystoupila pod tlakem kárného řízení zakladatelka AKTIPu z Lékařské komory a tím ztratila možnost vykonávat profesi lékařky. Kverulant to považuje za svůj úspěch. Pokud i vám vadí parazitování na nemocných lidech, prosíme, podpořte Kverulanta alespoň symbolickým darem.

Close up of woman’s hand taking a glass of water

Obchod se zdravím

Česká televize uvedla v květnu 2018 dokument Obchod se zdravím, další pokračování úspěšného cyklu Infiltrace. Autoři se tentokrát zaměřili na předstírání „psychosomatické léčby“ provozované v zařízení AKTIP. Dokument vznikal v průběhu jednoho roku a skrytou kamerou odhaluje skandální „léčebné praktiky“ tohoto pražského zařízení. Dokument zachycuje, jak jsou pacienti „odborníky“ z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli klasickou a ověřenou léčbu klasickou medicínou a našli si milence. Pacientům je jako zázračný lék předepisováno placebo, jsou vyšetřováni naprosto „unikátními“ metodami na jednom ze tří přístrojů, které na světě vůbec existují. Klienti AKTIPu se dozví nejen, jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA.

Ministerstvo zdravotnictví nereagovalo

Kverulant je přesvědčen, že v dokumentu popsané jednání členů „terapeutického centra AKTIP“ vykazuje jednoznačné znaky spáchání hned několika trestných činů. Kverulant si po odvysílání dokumentu chtěl myslet, že někdo, komu to ukládá zákon, začne věc okamžitě vyšetřovat a celý AKTIP brzo skončí v teplákách vazební věznice z důvodu pokračující trestné činnosti. To se však nastalo, a naopak vše nasvědčovalo tomu, že nakonec nebude ani podáno trestní oznámení. Ministr zdravotnictví tehdy v první demisi, Adam Vojtěch, k tomu tehdy uvedl: „Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to centrum funguje. A ty teď nemáme.“

Kverulantovo trestní oznámení

Kverulant se však domníval, že k tomu, aby mohla policie zahájit vyšetřování, již existuje důvodů více než dost, a proto trestní oznámení v červnu 2018 podal. Na základě Kverulantova trestního oznámení vydala státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat.

Kverulantovo trestní oznámení vycházelo nejen z dokumentu ČT, ale i z internetových stránek AKTIPu a z komentářů předních odborníků. Trestní oznámení směřuje především proti MUDr. Jarmile Klímové, ředitelce AKTIPu, a proti  Mgr. Lence Krutilové, konzultantce.  Internetové stránky AKTIPu záměrně navozují dojem, že se jedná o akreditované zdravotnické zařízení, přestože takovým zařízením není. Smyslem tohoto podvodu je přitáhnout pozornost nemocných, kteří se chtějí léčit u odborníků, byť možná na pomezí alternativní medicíny, stále však dostatečně zkušených, vzdělaných a odborně atestovaných lékařů. Takové odborníky však AKTIP naprosto nemá. Ještě závažnější je to, že AKTIP vzbuzuje u pacienta dojem, že je „léčen“. To se však neděje, a jak by také mohlo, když klient v AKTIPu není objektivně a lege artis diagnostikován. Pacient tedy není řádně léčen a tím je vystaven riziku zhoršení zdravotního stavu s možnými fatálními důsledky. Kverulant v trestním oznámení zmiňuje onkologickou pacientku AKTIPu, které bylo doporučováno, aby onkologickou terapii nebrala vážně, hledala příčinu nádoru někde v psychosomatických příčinách a řešila spíše je – nádor se prý uzdraví touto cestou přirozeně.

Řečí právní kvalifikace vidí Kverulant v jednání AKTIPu tyto trestné činy proti životu a zdraví: úmyslné ublížení na zdraví dle ust. § 146 tr. zákoníku, případně těžké ublížení na zdraví dle ust. § 145 tr. zákoníku, a to podle závažnosti způsobené újmy, vždy ve vztahu ke konkrétním poškozeným klientům, jimž byla v důsledku podrobení se metodám pracovníků AKTIPu způsobena újma na zdraví kvůli zanedbání standardní lékařské péče. Přinejmenším pak, co se týká újmy na zdraví poškozených klientů, spatřuje Kverulant v jednání podezřelých osob trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 148 tr. zákoníku. A konečně Kverulant v jednání podezřelých osob spatřuje trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku, eventuálně poškození cizích práv dle ust. § 181 tr. zákoníku a konečně též neoprávněného podnikání dle ust. § 251 tr. zákoníku, když k poskytování zdravotnických služeb, k němuž pravděpodobně mohlo ve vztahu k dotčeným klientům opakovaně docházet, neměly podezřelé osoby příslušná veřejnoprávní oprávnění.

Jak už bylo uvedeno, na základě Kverulantova trestního oznámení vydala v červnu 2018 státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. To se Kverulantovým devítistránkovým trestním oznámením dokázalo počátkem listopadu 2018 vypořádat jednou jedinou větou, která konstatovala, že se trestný čin nestal. Kverulant.org se s lemplovskou prací policie odmítl smířit a podal stížnost proti odložení věci.  Počátkem prosince dala dozorující státní zástupkyně Kverulantovi za pravdu a informovala ho, že přezkoumala dosud shromážděný spisový materiál a shledala postup policejního orgánu vadným. Ve vyrozumění o přezkoumání policejního postupu státní zástupkyně Krupová uvádí: „Závěry šetření (policie) však nejsou v takové míře, aby bylo možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o spáchání trestného činu či přestupku. Jedná se o složitou problematiku, již je třeba prověřit v rámci trestního řízení. Ve věci bude třeba vyslechnout zainteresované osoby, ať už konzultanty AKTIPU, či osoby, jež se cítí jejich postupem poškozené, a vyžádat si další listinné podklady státních úřadů či soukromých institucí související s případem.“ Počátkem března 2019 policie informovala Kverulanta, že vyšetřování stále pokračuje, ale v srpnu téhož roku případ znovu odložila. Nicméně dozorující obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda počátkem září slíbil, že policejní usnesení ještě přezkoumá. Vyšetřování však již obnoveno nebylo.

Kverulantova osvěta

Kverulant.org je také přesvědčen, že kromě trestního postihu, který si šarlatáni z AKTIPu nepochybně zaslouží, je třeba udělat také něco v osvětě. Proto pozval k diskuzi na téma klasická versus „alternativní“ léčba přednostku Onkologické kliniky FN Motol a předsedkyni České onkologické společnosti Doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA. Zde je záznam této diskuze.

Šarlatáni mají přístup do médii

Mimochodem, Česká televize má v propagaci šarlatánského byznysu také máslo na hlavě. Kverulant zjistil, že Lenka Krutilová, ano, ta z AKTIPu, která ví nejen to, jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA, byla v prosinci 2015 hostem pořadu Sama doma na ČT. Moderátorka Ester Janečková se tehdy rozplývala nad odpověďmi zázračné paní magistry, která ví mnohem lépe než doktoři, jak vyléčit libovolnou chorobu. Pak se lze jen obtížně divit nemocným a zoufalým lidem, že mají důvěru k evidentním šarlatánům, jako je Krutilová. Manipulace šarlatánů a jejich tvrzení jsou často tak propracované, že obyčejný člověk v nouzi snadno podlehne a uvěří.

Zákon chránicí nemocné před šarlatánky nebude

V reakci na uvedení dokumentu o šarlatánech centra AKTIP a na policejní vyšetřování jejich činnosti které Kverulant inicioval, začalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 připravovat samostatný zákon o léčitelích. Když mediální zájem opadl, Ministerstvo tvrdilo, že připraví alespoň novelu zákona o zdravotních službách. Nic z toho nakonec Ministerstvo do konce nedotáhlo.

Ministerstvo tvrdilo, že legislativně upraví to, aby léčitelé a další lidé provozující metody „alternativní“ medicíny museli svou praxi hlásit krajskému úřadu. Nenahlášeným by hrozila pokuta 100 tisíc korun a při opakovaném přestupku až milion a deset let zákazu činnosti. Zákon měl také počítat s povinností vést dokumentaci a s odpovědností za způsobené škody. Léčitelé měli mít povinnost získat ke každému léčitelskému úkonu jasný souhlas pacienta.

Zákon měl poskytovatelům uložit i množství dalších povinností. Kromě evidování záznamů o provedených službách měli muset zpracovat seznam cen prováděných zákroků, vymezit provozní dobu a uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za újmu, kterou svým zákrokem nebo doporučením mohou způsobit. Pokud by léčitel pacientovi způsobil neúplnou, nesprávnou informací nebo škodlivou radou újmu na zdraví, měl za ni muset nahradit škodu.

Návrh zákona počítal i s případy, kdy léčitelskou praxi provozuje skutečný lékař. V takovém případě měl mít povinnost pacienta vždy upozornit na to, že navrhuje služby, které neodpovídají pravidlům vědy a uznávaných medicínských postupů. Stejně měli být vymezeny i všechny reklamy na léčitelské služby. A mělo být zakázáno i uvádět v reklamách jakékoliv informace, které mohou klienta uvést v omyl.

Nic z toho, ale do praxe zavedeno nebude. Ministerstvo totiž nedotáhlo do konce nic. Kverulant konstatuje, že ani čtyři ministři zdravotnictví za ANO nedokázali prosadit ochranu nemocných před šarlatány. Kverulant proti beztrestnému parazitování na nemocných protestuje a v září 2021 o tom napsal poslancům.

Ministři zdravotnictví za ANO od roku 2018 do roku 2021, fotokoláž: iDNES

Debata s obhájcem „alternativní“ léčby

Kverulantův krok proti AKTIPu však nepřivítali všichni. Novinář Jan Hloch vyzval Kverulanta k diskuzi na téma alternativní versus klasická léčba. Zatímco Jan Hloch hájil alternativní léčbu z libertariánských pozic, zástupce Kverulanta, ředitel Vojtěch Razima, v diskuzi naopak tvrdil, že upřednostnit pochybné léčitele před lékaři, kteří svůj obor museli studovat řadu let a byli podrobeni řadě zkoušek, atestací a kontrol, považuje za absurdně špatné rozhodnutí.

Anketa

A co si o alternativní léčbě myslíte vy?

Kam byste se obrátili se zdravotními obtížemi?

947 (34 %)

526 (19 %)

481 (17 %)

452 (16 %)

404 (14 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...
Fotokoláž: Kverulant.org

Konec Aktipu

Počátkem dubna 2019 ohlásil AKTIP ukončení činnosti. Navíc Česká lékařská komora zahájila s Jarmilou Klímovou kárné řízení. Klímová nečekala na výsledek a v říjnu 2019 z komory raději vystoupila. Stalo se tak krátce předtím, než se jejím institutem začala zabývat čestná rada lékařské komory. „Je to stejné, jako bychom ji vyloučili. Titul jí zůstává, ale protože není členkou komory, nemůže vykonávat profesi lékaře,“ uvedl k tomu šéf komory Milan Kubek.

Prosba o podporu

Kverulant.org považuje ukončení činnosti AKTIPu za svůj úspěch, ale bude dál pokračovat v potírání šarlatánského byznysu. Pokud i vám vadí parazitování na nemocných lidech, prosíme, podpořte Kverulanta jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem. Můžete také přispět jednorázovým darem. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin a při nákupu nezaplatíte nic navíc. Váš dar půjde z marže obchodníka.

Twitter