Nahoru

Smrtelná alternativní léčba

Twitter

V roce 2018 popsal dokument režisérky Šárky Maixnerové Obchod se zdravím praxi centra Aktip, které za peníze radilo pacientům léčit rakovinu milencem. Proto Kverulant.org podal na šarlatány z Aktipu trestní oznámení, na jehož základě policie začala případ vyšetřovat. Policie sice případ nakonec odložila, ale 8. května 2019 Aktip svoji činnost ukončil a v říjnu téhož roku vystoupila pod tlakem kárného řízení zakladatelka Aktipu Jarmila Klímová z Lékařské komory a tím ztratila možnost vykonávat profesi lékařky. Kverulant to považuje i za svůj úspěch. Po vypuknutí kauzy Aktiv v roce 2018 slibovali politici přijetí zákona, který by chránil nemocné před šarlatány. Ten však ani po pěti letech nepřijali, přestože je k tomu Kverulant opakovaně vyzýval. Naposledy na jaře 2024. Pokud i vám vadí parazitování na nemocných lidech, prosíme, podpořte Kverulanta v jeho práci finančním darem.

Ilustrační foto Victoria, Pixabay

Bludný balvan

Český klub skeptiků Sisyfos, který již od roku 1994 vystupuje proti šarlatánům, si Aktipu povšiml již v roce 2016. V kategorii družstev tehdy Aktip dostal anticenu stříbrný Bludný balvan za „posílení imaginární složky komplexní medicíny“. V odůvodnění se píše: „AKTIP se nebojí ani postupů, kde imaginární složka výrazně převažuje. Klientka může podstoupit elektroimpedanční tomografii prsu jako alternativu mamografie; a to bez ohledu na to, že školometští radiologové říkají nepěkná slova o technických problémech a o malé senzitivitě. Aby to nebylo mužům líto, i oni mohou podstoupit vyšetření pulsu na přístroji KARDiVAR. O takovém množství parametrů, které jde vyčíst z krátkého záznamu EKG, se zkostnatělým internistům může jen zdát.“

Oslavné laudatio z pera spolku skeptiků v sarkastickém duchu pokračuje: „Řádně imaginárně diagnostikovaný pacient pak podstoupí terapii v rukou zkušených homeopatů, čakrových aromaterapeutů, kineziologů, specialistů na řízenou a kontrolovanou detoxikaci organismu podle Jonáše a odborníků na reiki a na kraniosakrální terapii. Když nic nepomůže, další odborníci si bravurně prohlédnou jeho mitochondrie nebo se rovnou pustí do práce s energiemi.“

Obchod se zdravím

Česká televize uvedla v květnu 2018 dokument Obchod se zdravím. Autorky se zaměřili na předstírání „psychosomatické léčby“ provozované v zařízení Aktip. Dokument režisérky Šárky Maixnerové vznikal v průběhu jednoho roku a skrytou kamerou „infiltrátorky“ Ivany Lokajové odhaloval skandální „léčebné praktiky“ tohoto pražského zařízení. Dokument zachytil, jak „odborníci“ z Aktipu dovedně manipulovali pacienty k tomu, aby odmítli klasickou a ověřenou léčbu standardní medicínou a našli si milence. Pacientům bylo jako zázračný lék předepisováno placebo. Byli vyšetřováni naprosto „unikátními“ metodami na „jednom ze tří přístrojů, které na světě vůbec existují“. Klienti Aktipu se dozvěděli nejen, jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA.

Kverulantovo trestní oznámení

Kverulant se však domníval, že k tomu, aby mohla policie zahájit vyšetřování, již existuje důvodů více než dost, a proto trestní oznámení v červnu 2018 podal. Na základě jeho oznámení vydala státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat.

Kverulantovo trestní oznámení vycházelo nejen z dokumentu ČT, ale i z internetových stránek Aktipu a z komentářů předních odborníků. Trestní oznámení směřovalo především proti MUDr. Jarmile Klímové, zakladatelce a ředitelce Aktipu, a proti Mgr. Lence Krutilové, konzultantce. Internetové stránky Aktipu záměrně navozovaly dojem, že se jedná o akreditované zdravotnické zařízení, přestože takovým zařízením nikdy nebylo. Smyslem tohoto podvodu bylo přitáhnout pozornost nemocných, kteří se chtějí léčit u odborníků, byť možná na pomezí alternativní medicíny, stále však dostatečně zkušených, vzdělaných a odborně atestovaných lékařů. Takové odborníky však Aktip nikdy neměl.

Ještě závažnější bylo to, že Aktip budil u pacienta dojem, že je „léčen“. To se však nedělo, a jak by také mohlo, když klient v Aktipu nikdy nebyl objektivně a lege artis diagnostikován. Aktip tedy nevěděl, co pacientovi vlastně je. Pacient, který nebyl řádně vyšetřen, tedy ani nemohl být řádně léčen. Tím byl vystaven riziku zhoršení zdravotního stavu s možnými fatálními důsledky. Kverulant v trestním oznámení zmiňoval onkologickou pacientku Aktipu, které bylo doporučováno, aby onkologickou terapii nebrala vážně, hledala příčinu nádoru někde v psychosomatických příčinách a řešila spíše je – nádor se prý uzdraví touto cestou přirozeně.

Právní kvalifikace

Řečí právní kvalifikace viděl Kverulant v jednání Aktipu tyto trestné činy proti životu a zdraví: úmyslné ublížení na zdraví dle ustanovení § 146 trestního zákoníku, případně těžké ublížení na zdraví dle § 145, a to podle závažnosti způsobené újmy, vždy ve vztahu ke konkrétním poškozeným klientům, jimž byla v důsledku podrobení se metodám pracovníků Aktipu způsobena újma na zdraví kvůli zanedbání standardní lékařské péče.

Kverulant také spatřoval v jednání podezřelých osob trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 148. Jednání Aktipu mohlo naplňovat i skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 209, eventuálně poškození cizích práv dle § 181 a konečně též neoprávněného podnikání dle § 251, když k poskytování zdravotnických služeb, k němuž pravděpodobně mohlo ve vztahu k dotčeným klientům opakovaně docházet, neměly podezřelé osoby příslušná veřejnoprávní oprávnění.

Jak už bylo uvedeno, na základě Kverulantova trestního oznámení vydala v červnu 2018 státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. To se s Kverulantovým devítistránkovým trestním oznámením dokázalo počátkem listopadu 2018 vypořádat jednou jedinou větou, která konstatovala, že se trestný čin nestal.

Kverulant se s lemplovskou prací policie odmítl smířit a podal stížnost proti odložení věci. Počátkem prosince dala dozorující státní zástupkyně Kverulantovi za pravdu a informovala ho, že přezkoumala dosud shromážděný spisový materiál a shledala postup policejního orgánu vadným. Ve vyrozumění o přezkoumání policejního postupu státní zástupkyně Krupová uvedla: „Závěry šetření (policie) však nejsou v takové míře, aby bylo možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o spáchání trestného činu či přestupku. Jedná se o složitou problematiku, již je třeba prověřit v rámci trestního řízení. Ve věci bude třeba vyslechnout zainteresované osoby, ať už konzultanty Aktipu, či osoby, jež se cítí jejich postupem poškozené, a vyžádat si další listinné podklady státních úřadů či soukromých institucí související s případem.“ 

Počátkem března 2019 policie informovala Kverulanta, že vyšetřování stále pokračuje, ale v srpnu téhož roku případ znovu odložila. Po další Kverulantově stížnosti dozorující obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda počátkem září slíbil, že policejní usnesení ještě přezkoumá. Vyšetřování však již obnoveno nebylo.

Kverulantova osvěta

Kverulant pozval k diskuzi na téma klasická versus „alternativní“ léčba přednostku Onkologické kliniky FN Motol a předsedkyni České onkologické společnosti doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA. Zde je záznam tohoto rozhovoru, který se uskutečnil v létě roku 2018.

Šarlatáni mají přístup do médií

To, že Česká televize dokument Obchod se zdravím uvedla ve svém vysílání, je jistě záslužné, ale role ČT není v této kauze jen kladná. ČT má v propagaci šarlatánského byznysu také máslo na hlavě. Kverulant zjistil, že Lenka Krutilová, ano, ta z Aktipu, která ví nejen to, jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA, byla v prosinci 2015 hostem pořadu Sama doma na ČT.

Moderátorka Ester Janečková se tehdy rozplývala nad odpověďmi zázračné paní magistry, která ví mnohem lépe než doktoři, jak vyléčit libovolnou chorobu. Pak se lze jen obtížně divit nemocným a zoufalým lidem, že mají důvěru k evidentním šarlatánům, jako je Krutilová. Manipulace šarlatánů a jejich tvrzení jsou často tak propracované, že obyčejný člověk v nouzi snadno podlehne a uvěří.

Nemáme zákon chránící nemocné před šarlatány

V reakci na uvedení dokumentu o šarlatánech centra Aktip a na policejní vyšetřování jejich činnosti, které Kverulant inicioval, začalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 připravovat samostatný zákon o léčitelích. Když mediální zájem opadl, ministerstvo tvrdilo, že připraví alespoň novelu zákona o zdravotních službách.

Resort zdravotnictví tehdy tvrdil, že zavede povinnost léčitelů provozujících metody „alternativní“ medicíny svou praxi hlásit krajskému úřadu. Nenahlášeným by hrozila pokuta 100 tisíc korun a při opakovaném přestupku až milion a deset let zákazu činnosti. Zákon měl také počítat s povinností vést dokumentaci s odpovědností za způsobené škody. Léčitelé měli mít povinnost získat ke každému léčitelskému úkonu jasný souhlas pacienta.

Zákon měl poskytovatelům uložit i množství dalších povinností. Kromě evidování záznamů o provedených službách měli mít i povinnost zpracovat seznam cen prováděných zákroků, vymezit provozní dobu a uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za újmu, kterou svým zákrokem nebo doporučením mohou způsobit. Pokud by léčitel pacientovi způsobil neúplnou, nesprávnou informací nebo škodlivou radou újmu na zdraví, měl mít zákonem danou povinnost za ni nahradit škodu.

Návrh zákona počítal i s případy, kdy léčitelskou praxi provozuje skutečný lékař. V takovém případě měl mít povinnost pacienta vždy upozornit na to, že navrhuje služby, které neodpovídají pravidlům vědy a uznávaných medicínských postupů. Stejně měly být omezeny i všechny reklamy na léčitelské služby. A mělo být zakázáno uvádět v reklamách jakékoliv informace, které mohou klienta uvést v omyl.

Kverulant proti beztrestnému parazitování na nemocných a neexistenci zákonné regulace opakovaně protestoval. Nejprve v září 2021 a pak dubnu 2024 napsal poslancům, aby konečně zjednali nápravu. Marně, nic z navržených opatření zavedeno nebylo. Ani pět let od konce Aktipu politikům nestačilo na to, aby prosadili ochranu nemocných před šarlatány.

Debata s obhájcem „alternativní“ léčby

Kverulantův krok proti Aktipu však nepřivítali všichni. Novinář Jan Hloch vyzval Kverulanta k diskuzi na téma alternativní versus klasická léčba. Zatímco Jan Hloch v diskuzi v říjnu 2018 hájil alternativní léčbu z libertariánských pozic, zástupce Kverulanta, ředitel Vojtěch Razima, v diskuzi naopak tvrdil, že upřednostnit pochybné léčitele před lékaři, kteří svůj obor museli studovat řadu let a byli podrobeni řadě zkoušek, atestací a kontrol, považuje za absurdně špatné rozhodnutí.

Anketa

Kam byste se obrátili se zdravotními obtížemi?

961 (34 %)

526 (19 %)

481 (17 %)

453 (16 %)

407 (14 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Konec Aktipu

Dne 8. května 2019 společnost Aktip na své facebookové stránce oznámila ukončení své činnosti. Navíc Česká lékařská komora tehdy zahájila s Jarmilou Klímovou kárné řízení. Klímová nečekala na výsledek a v říjnu 2019 z komory raději vystoupila. Stalo se tak krátce předtím, než se jejím institutem začala zabývat Čestná rada komory. „Je to stejné, jako bychom ji vyloučili. Titul jí zůstává, ale protože není členkou komory, nemůže vykonávat profesi lékaře,“ uvedl k tomu tehdy šéf komory Milan Kubek.

Spotřební ezoterika

Paní Klímová však veřejný prostor zcela neopustila. Dál se věnuje „spotřební ezoterice“, jak dokazuje video YouTube kanálu Příznaky transformace – tipy pro osobní rozvoj s názvem Jarmila Klímová: Rakovina, né děkuji aneb již 7 let jsem ilegálně na živu z roku 2021.

MUDr. Klímová také začala provozovat Školu Jednotné medicíny a psychosomatiky, ve které od září 2022 můžete celkem za 114 tisíc korun získat vzdělání v takových disciplínách, jako jsou:

  • Principy fungování informačního pole, teorie mikrokosmu a makrokosmu.

  • Psychosomatická mapa těla. Energetické fungování těla.

  • Rizika „léčení“ západní medicíny.

  • Terapeutické preparáty přírodní medicíny, fytoterapie, informační medicína, homeopatie, fyzioterapie, ajurvéda a další.

  • Životospráva a léčení výživou.

  • Používání psychospirituálních metod.

Škola paní Klímové samo sebou nemá žádnou oficiální akreditaci. Je to prý proto, že „Naším cílem není zařazení do oficiálního systému, ale vystoupení z něho a vytvoření systému vlastního a ryze funkčního“. Obdržíte „soukromý“ certifikát o úspěšném zvládnutí studia v daném rozsahu.

Prosba o podporu

Kverulant považuje ukončení činnosti Aktipu i za svůj úspěch. Zákon chránící nemocné před nebezpečnými šarlatány však dosud přijat nebyl. Pokud i vám vadí parazitování na nemocných lidech, prosíme, podpořte Kverulanta jakkoliv malým, zato však pravidelným měsíčním darem.  

Vojtěch Razima

Twitter