Nahoru
Mapa nelegálních billboardů a čemu se vyhnout, když už inzerujete
Eurobillboard | foto Seznam
Mapa nelegálních billboardů a čemu se vyhnout, když už inzerujete
Twitter

Aby nedošlo k mýlce, Kverulant.org si stále myslí, že reklama je kandovaná lež, billboardy nemá rád a bojuje proti nim od svého vzniku v roce 2009. Na Kverulanta se však obrací řada firem, aby jim poradil, čemu se mají při inzerci na billboardech zejména vyhnout. Kverulant s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformuloval několik základních doporučení a kolegové z iniciativy Přidej se a strhni to” sestavili mapu zejména Pražských nelegálních billboardů.

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální povolenou rychlostí vyšší než 80 km/h

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je pravdou, že tento zákon nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa, kde se nachází několik staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů, jako je vyústění kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je zastavěným územím, či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám ovšem budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec neinzerujte.

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit fatální následky.

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Tak tomu ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto plochách vůbec neinzerovat.

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na mostech

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke křížení nechráněných účastníků, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči před nimi musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či jim jakkoliv vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy, a billboardáři si prostě přidali zadní stranu. Ještě horší je to s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a relativně jednoduché zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce).

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době, kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení reklamní plochy

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může obtěžovat a také často obtěžuje okolní obyvatele. Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze podat slušnými slovy.

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100 % paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou.

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl! V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi.

Mapa je pravidelně aktualizovaná a barvy jednotlivých ikon mají tento význam:

  • černá – s jistotou nelegální billboard u kterého byly příslušné orgány vyzvány k jeho odstranění
  • červená  podezřelý billboard, fáze zjišťování informací
  • zelená – billboard je legální, ale je povolen dočasně
  • fialová – povolení billboardu je trvalé nebo po dobu nájemní smlouvy
  • modrá – billboard čeká na určení, zda je legální či nikoliv
  • žlutá – billboard byl odstraněn

5. Bojkotujte billboardáře s vysokou kriminální energií

Eurobillboard | foto Seznam

Pronajímání billboardů nikdy nebyl byznys pro hodné hochy. Hodně billboardů je postaveno na černo nebo jim již dávno vypršelo povolení a jsou nelegální. Dva z billboardářů se ovšem svými kriminálními praktikami vymykají poměrům běžným v české kotlině. Jsou jimi v Čechách naturalizovaný Slovák Anton Fischer, kterému soud uložil podmínku a zákaz podnikání a jeho syn Oliver, kteří vystupují pod značkou Eurobillboard.

Firma nekomunikuje s úřady a ignoruje výzvy k odstranění billboardů. Když „majitel“ billboardů nastřádá určitý počet pokut od úřadů, nic nezaplatí a skončí v likvidaci. Likvidovanou firmu pak nahradí firma jiná, nelegální billboard se přesune o několik metrů dál, je označen samolepkou nového vlastníka a úředníci musí s odstraňováním začít od začátku.

České silnice lemují tři stovky nelegálních billboardů od Eurobillboardu. Reklamní plachty na lehkých kovových konstrukcích stojí obvykle bez povolení na obecních pozemcích, často jen desítky centimetrů od silnice a na místě je drží tenká kovová tyčka zatlučená do země. Nemají povolení úřadů, jejich majitel neplatí nikomu nájem.

Další informace o nelegálním podnikání Eurobillboardu naleznete v kauze bojkot billboardářů s vysokou kriminální energií.

Dejme LED billboardy k ledu

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů. Díky němu jich bylo již několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem.

Prosba o podporu

Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů, proto zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí. Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti nebezpečnému vizuálnímu smogu jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Poděkování

Kverulant děkuje za spolupráci Ing. Štěpánovi Fialovi ze serveru Nechceme billboardy u silnic a dálnic, Zdeňkovi Jahnovi z iniciativy Přidej se a strhni to za trvalou podporu. Dále   plukovníkovi Ing. Jindřichovi Rybkovi BA., MBA.  šéfovi dopravní police v Jihomoravském za doporučení z oblasti silniční bezpečnosti. Poděkování též patří Pavlu Suchanovi z Astronomického ústavu AV ČR. Ten jako předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti formuloval doporučení v této oblasti.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Ilustrace na objednávku Kverulanta vytvořil Michal Slavkov

Twitter
Zpět na výpis novinek