Nahoru

Dejme LED billboardy k ledu

Twitter

Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtu. Díky němu jich bylo již několik vypnuto a několik odstraněno.  Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem. Kverulantův boj proti vizuálnímu smogu však nekončí.  Pomozte mu pokračovat v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým darem.

Ilustrační foto | Profimedia

Pražské stavební předpisy

Kverulant v roce 2012 prosadil významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů.

Změna legislativy

Přes dílčí úspěchy však stále není vyhráno, a proto Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. Bylo-li by napříště policejní stanovisko závazné, byla by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. A právě o tuto změnu Kverulant již od roku 2013 usiluje. Taková změna by totiž znamenala konec velké většiny LED billboardů. Nejen že by nebyla povolována nová taková zařízení, ale postupně by vymizely i dříve povolené blikající obrazovky. V ČR totiž lze povolit billboard vždy jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pokud není povolení prodlouženo, stává se takový billboard nelegálním. Jistě, poučený čtenář namítne, že i odstraňování nelegálního billboardu často vázne, a bude mít pravdu. Ale provozovat nelegální billboard je z dlouhodobého hlediska neudržitelné a dříve nebo později bude muset skončit, zvlášť když o to s kverulantskou vytrvalostí usiluje nejen Kverulant.

Dopravní policie považuje LED billboardy za nejnebezpečnější

Nejen Kverulant, nejen obyvatelé Prahy, ale i plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“

Kverulant může potvrdit, že policie opravdu jen málokdy vydá souhlasné stanovisko se stavbou nového billboardu. Ale i to se úředníci naučili obcházet, zejména ti z pražského magistrátu. Policii pošlou k posouzení několik desítek žádostí najednou, aby se k nim policisté nestihli ve sjednané lhůtě vyjádřit. V případě zamítnutí pak žádost opakují tak dlouho, dokud opět nezapadne mezi nevyřízené položky. A když není žádost o nový billboard policií v zákonné lhůtě zamítnuta, je podle zákona povolena.

Ani Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti billboardům nefandí: „Velkým civilizačním problémem dneška je světelné znečištění. A k tomu LED billboardy velmi přispívají. Astronomům zhoršují pozorovací podmínky. A lidem se ztrácí noc před očima. Sám bydlím v Praze v Nuselském údolí a přímo do bytu mi svítí LED billboard z průčelí Nuselského mostu. V noci máme v ložnici barevnou hudbu místo tmy na dobrý spánek a samozřejmě nám to velmi vadí.“

Magistrála Praha 8

Velký LED billboard u magistrály na Těšnově již více než deset let porušuje mnohá platná pravidla. Ve čtvrtek 5. října 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo nezákonnost prodloužení stavebního povolení vydaného Prahou 8. Přesto je velká obrazovka u magistrály stále na svém místě. Jak zjistil deník N, je to proto, že odbor pražského magistrátu ho odmítá odstranit. Opakovaně ho za to napomínalo ministerstvo dopravy, které jeho postup označilo za skandální.

LED billboard na Těšnově v Praze 8, Vojtěch Razima, 24 dubna 2022, foto: Kverulant.org

Když se v roce 2011 svítící LED billboard objevil v centru Prahy, jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového mohl někdo povolit, a obrátil se na starostu Prahy 8 na jejímž území se stavba nachází. Zde je citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“

Tehdejší starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS) tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír. 

Salámová metoda

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů.  Již v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna spočívala ve nahrazení plakátovací plochy LED obrazovkou.

Nezákonné prodloužení stavebního povolení

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu stavební povolení z 13 října 2020 zrušil.  Majitel billboardů se proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdilo. LED billboard na Těšnově je tak oficiálně nelegální stavbou.

Billboard u magistrály na pražském Těšnově patří mezi jedno z nejlukrativnějších reklamních míst v Praze. Podle ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy, policie, Technické správy komunikací (TSK) i Kverulanta je nelegální. A to nejen proto, že nemá platné stavební povolení a nachází se v pražské památkové zóně, kde být nesmí. Dalším důvodem je skutečnost, že se nachází v bezprostřední blízkosti silnice první třídy, čímž ohrožuje bezpečnost provozu. Podle novely zákona o pozemních komunikacích z roku 2017 měly podél silnic a dálnic zmizet všechny reklamní poutače nacházející se „mimo souvisle zastavěné území obce“. A právě tato formulace je jádrem sporu, který ministerstvo řeší se svým podřízeným úřadem v Praze, o kterém píše Prokop Vodrážka v Deníku N.

Magistrát brání LED billboard

Ministerstvo dopravy na jaře 2023 nařídilo odboru pozemních komunikací a drah (PKD) pražského magistrátu, aby vydal výzvu k odstranění billboardu. Ten to však doposud ignoruje. Ministerstvo chování úřadu označuje za „skandální a neakceptovatelné“. Pokud by městský úřad konečně vydal výzvu k odstranění těšnovské obrazovky, měl by její majitel následně pět dní na odstranění, a pokud by tak neučinil, silniční správní úřad by byl povinen reklamu do 15 dnů zakrýt a následně zajistit odstranění.

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že okolí Těšnova se nachází mimo souvisle zastavěné území obce. Stejný názor mají také policie a TSK. Tomu to názoru odporuje odbor pozemních komunikací a drah pražského magistrátu. A přes opakované výzvy ministerstva odmítá vydat příkaz, na základě kterého by TSK mohla billboard odstranit. „My tvrdíme, že to je trvale zastavěné území a není tam ochranné pásmo komunikace,“ vysvětluje postoj odboru jeho ředitel Aleš Krejča. „Podle mě ministerstvo v případě Těšnova nemá pravdu. Co víc má být trvale zastavěné území obce než historické centrum hlavního města Prahy?“ ptá se Krejča.

Ministerstvo s ním už více než rok vede bitvu, v níž s jeho výkladem nesouhlasí. „Náš výklad je přesně opačný. Je podpořen i relevantní soudní judikaturou,“ řekl Deníku N mluvčí ministerstva František Jemelka, který odkázal na rozsudky Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu z května 2018, respektive března 2019. Ministerstvo kvůli tomu vydalo metodiku, podle níž se může v souvisle zastavěném území (jako je centrum Prahy) nacházet mezera, která souvisle zastavěným územím není. „Odbor pozemních komunikací a drah (pražského magistrátu, pozn. red.) je dle našich informací jediným silničním správním úřadem na krajské úrovni, který nerespektuje zákonem jednoznačně dané vymezení souvisle zastavěného území obce,“ podotkl mluvčí Jemelka.

I policie chce billboard odstranit

Policie ve svém stanovisku z roku 2022 upozornila, že billboard může ohrozit bezpečnost silničního provozu. „Vzdálenost tohoto zařízení od nejbližší budovy je cca 75 m, a tudíž nemůže být naplněna zákonná podmínka, aby umístění bylo v ploše souvisle zastavěného území obce vymezeného spojnicemi zvětšených půdorysů,“ stojí v dokumentu pražské policie.

Nevýhodná smlouva

Další, kdo nese část viny za to, že je obrazovka i nadále provozována jsou politici z Prahy 8. Praha 8 s billboardovou společností Media Channel, a.s., uzavřela smlouvu na pronájem pěti pozemků již v roce 2008. Smlouva byla tehdy uzavřena na dobu neurčitou a billboardáři platili 258 000 korun ročně. V roce 2009 byl k této smlouvě uzavřen dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. Cena za pronájem se zvýšila jen nepatrně a to na 306 000 korun ročně. To je ovšem cena za pronájem tří ploch pro billboardy. Za ten na Těšnově u magistrály dostávala městská část Praha 8 jen 78 000 Kč ročně, to je 6 500 korun měsíčně. Podle údajů TSK tudy denně projede v průměru 142 tisíc aut. Pod tímto ostudným dodatkem je podepsán i současný starosta Prahy 8, Ondřej Gros z ODS.  Gros je zastupitelem na Praze 8 již od 1998.

Podle Kverulantových informací z dubna 2022 Praha 8 však tuto smlouvu nevypověděla a ani se o to nepokusila, přestože jí k tomu Kverulant opakovaně vyzýval. Prý je to proto, že „předmětná smlouva neobsahuje možnost výpovědi nájemní smlouvy pouze z rozhodnutí městské části Praha 8 či bez uvedení důvodu.“

Kverulant tomu zdůvodnění naprosto nevěří. Možností, jak by mohla Praha 8 smlouvu s billboardáři ukončit, je jistě celá řada. Smlouvu je možné ukončit například proto, že nájemce zjevně nedodržuje „bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy a další zvláštní právní předpisy, včetně předpisů chránících životní prostředí (zejména též ust. příslušných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, tj. Hl. města Prahy), v platných zněních.“ či proto, že „pokud nebyla vydána veškerá povolení příslušných správních úřadů k umístění a provozování reklamního zařízení, není nájemce oprávněn instalovat, ani provozovat uvedené reklamní zařízení na předmětu nájmu.“

Trestní oznámení

Benevolenci, s jakou Praha 8 postupuje proti billboardům z Media Channel, si Kverulant nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Proto v dubnu 2022 na politiky z Prahy 8 podal trestní oznámení. V Praze 8 vládne menšinová koalice ODS-Spojené síly pro Prahu 8 (TOP09-STAN)-Patrioti Praha 8 s podporou ANO. V listopadu 2018 byl zvolen starostou Ondřej Gros (ODS). Právě ten Gros, který  v roce 2009 uzavřel s billboardáři dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039.

Nuselský most

V únoru 2021 začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. Kverulant to považuje za úspěšné završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu smogu.

fotografie Aleš Masner pro Kverulant
foto © Kverulant.org

Tento billboard stál dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy. Obrazovka nikdy neměla platné stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant již od svého vzniku usiloval o odstranění billboardu. V závěru roku 2019 o Kverulantově boji natočili redaktoři ČT samostatný pořad:

Média před koncem roku 2020 přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.

Odstranění LED  billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájem billboardu inkasovala několik milionů korun měsíčně, a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které  Praha vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant obrátil dle zákona o svobodném přístupu k informacím na Prahu a žádal ji o kopii předmětné dohody.  Pražský magistrát mu počátkem roku 2021 sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody.  Proto bude počínání magistrátu dál pečlivě sledovat.

Radlická ulice

Pokud je řeč o LED billboardech, nelze nezmínit Vodafone. Než svoje LED obrazovky v roce 2016 prodal, hyzdil jimi Prahu několik let. Od té doby hyzdí Prahu agresivní reklamou na pronajatých obrazovkách, jako je ta v  Radlické ulici u hned dvou základních škol na Praze 5.

V roce 2007 byl přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány postaven velký billboard. Tehdy ještě jako billboard s video reklamou, tedy LED billboard. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřujících do ZŠ Waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů a tím ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale stavební úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening organizovaný zejména oběma základními školami.

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v létě 2019 stále v provozu. Kverulant zjistil, že mu stavební úřad Praha 5 těsně před koncem roku 2017 opět prodloužil stavební povolení na dalších pět let. Tedy až do 31. 10. 2022. Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o odstranění stavby. Prodloužení stavebního povolení také ignorovalo platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a druhý 93 metrů. Stavební úřad také zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a neobtěžoval se stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily. Například jen na denní dobu a donutily by ho vypnout v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutím o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si nedovede jeho jednání vysvětlit jinak než korupcí, a proto na úředníka Štrobla podal trestní oznámení.

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5. Městská část však nebyla účastníkem řízení, a tak nadřízený pražský magistrát její odvolání zamítl.  Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení povolení billboardu tolik vad, že zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí se billboardáři odvolali a ve věci rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).  Kverulant chtěl věřit, že ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí a billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Kverulant se mýlil. MMR rozhodnutí pražského magistrátu zrušilo. Důvodem bylo to, že magistrát nerozhodl o neplatnosti stavebního povolení dostatečně včas. Příslušné správní řízení totiž nebylo zahájeno v zákonné lhůtě dvou měsíců od doby, kdy se magistrát dozvěděl o tom, že byl nejspíš porušen zákon.  V důsledku lemplovství magistrátních úředníků tak evidentně nezákonně povolený billboard zůstává na svém místě. Kverulant natočil o celé kauze krátkou reportáž s názvem ŠKOLÁCI vs. BILLBOARD:

Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce v Radlické ulici vedl k tomu, že byla v říjnu 2019 vypnuta. Billboard však nebyl odstraněn, nýbrž došlo jen k překrytí LED obrazovky plachtou se statickou reklamou. To je Kverulantovi málo a dál bude usilovat o odstranění této černé stavby.

V Holešovičkách

Dalším místem, kde se Kverulant angažoval, byla frekventovaná ulice V Holešovičkách.  Stavební úřad Prahy 8 tam totiž v roce 2008 povolil na 10 let stavbu hned dvou billboardů. Proti povolení jednoho standardního a jednoho LED občané bydlící v této oblasti usedavě protestovali, ale  stavební úřad jejich námitky dlouho ignoroval. Zvláště ostudné bylo, že městská část vyměnila zájem svých vlastních občanů a bezpečnost desítek tisíc řidičů za absurdně nízkých 80 000 Kč ročně, které inkasovala od firmy Media Channel za pronájem obou pozemků, na kterých tyto billboardy stojí. Když to místní spolek Holešovičky pro lidi, sdružující více než 600 členů, zjistil, vyzval Prahu 8 k ukončení nájemní smlouvy. Spolek Holešovičky pro lidi dokonce nabídl Praze 8 zaplacení částky, kterou by od billboardové firmy Media Channel za pronájem pozemků inkasovala až do roku 2019, kdy billboardům končilo stavební povolení. Praha 8 to odmítla. Měla s billboardovou firmou uzavřenou nájemní smlouvu až do roku 2029.

V Holešovičkách 18. únor 2020, foto Kverulant.org

Billboardy sice byly povoleny jako stavba dočasná do konce roku 2019, ale na konci ledna 2020 byly stále ještě v provozu, a tak se Kverulant dle zákona o svobodném přístupu k informacím zeptal, jak je možné, že oba v lednu již nelegální billboardy stále ještě obtěžují široké okolí a zda stavební úřad Prahy 8 již zahájil řízení o odstranění staveb.  

Kverulantův zájem o nelegální billboard přiměl úředníky urychleně konat. Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a zjistil, že LED billboard je stále v provozu. Po zjištění této skutečnosti stavební úřad rozhodl dne 2. února 2020 podle ust. § 134 odst. 5 zákona č. 183/2006, stavebního zákona, o zákazu užívání stavby. Současně také zahájil řízení o jejím odstranění. Přesto, ani po dvou letech, tedy v únoru 2022, nebyl LED billboard ani jeho menší soused odstraněn. Proto spolek Holešovičky pro lidi znovu vyzval Prahu 8 k jejich odstranění. Skutečné odstranění této stavby je důležité zejména proto, že dokud stojí, mohl by ji někdo zase zapnout.

Jižní spojka

Hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru stojí u Jižní spojky.

foto © Kverulant.org

Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. A chtít po kamioňácích, aby ani očkem nezavadili o nahou ženu na blikajícím billboardu, by nebylo spravedlivé.

Ani povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. Zda tato benevolence oprávněné úřední osoby Ing. arch. Petra Fišera byla billboardáři odměněna nějakou finanční částkou, Kverulant s jistou neví, ale pracuje s touto hypotézou. Nejprve stavební odbor Prahy 4 provedl kontrolní prohlídku LED billboardů a zjistil, že elektrické přípojky k oběma stavbám byly postaveny načerno, a zahájil řízení o odstranění stavby. To však po několika měsících zastavil.

obrázek Kverulant

Podle Kverulantova názoru porušují LED obrazovky hned 3 právní předpisy najednou: zákon o pozemních komunikacích, vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a silniční zákon. Proto Kverulant podal podnět k přezkoumání územního souhlasu.  Se svou stížností však nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl. Kverulant se však nevzdává hned po prvním neúspěchu, a tak podal v únoru 2013 žalobu s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem.

Po roce a půl rozhodl prvoinstanční soud, že není kompetentní rozhodnout, a odkázal Kverulanta na ministerstvo dopravy jako na jediný  orgán, který rozhodnout může. Ministerstvo dopravy však odmítlo svou pravomoc k rozhodnutí v Kverulantově sporu a poukázalo na to, že v předložené věci se jedná o užívání místní komunikace, kde je příslušným silniční správní úřad, v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. Silniční úřady však poskytují ochranu obecnému užívání pozemních komunikací z moci úřední, nemohou tedy vést řízení o návrhu žalobce. Nakonec byl na Nejvyšším správním soudu zřízen zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že ve věci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2. 

obrázek Kverulant

Po roce a dvou měsících příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl a Kverulantovu žalobu v prosinci 2016 zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Kverulant podal obratem proti zamítavému rozsudku odvolání. Kverulant ve svém odvolání uvedl, že soud nerozhodoval dle zákona a zcela a bez jakýchkoli pochybností svým nesprávným a následně zrušeným procesním rozhodnutím nejen poškodil práva žalobce, neboť mu neposkytl jím požadovanou ochranu jeho práv, ale současně i tímto svým postupem vytvořil faktickou a právní výhodu pro žalovaného, který bezpochyby v rámci své procesní obrany převedl obtěžující LED obrazovku na třetí osobu, přičemž nic nebrání tomu, aby uvedený postup byl v rámci procesní obrany dále využit jakoukoli další osobou a tak aby se jakákoli osoba vlastnící a užívající dotčenou obtěžující LED obrazovku stala procesně právně nepostižitelnou, neboť vždy může uvést na svoji obranu, že již nadále není pasivně legitimována, ačkoli případně pasivně legitimována ke dni podání žaloby mohla být. Soud, který jako jediný měl znalost o tom, že mělo údajně dojít ke změně vlastnického práva k obtěžující LED obrazovce, měl rozhodnout o procením nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 OSŘ, a pokud by si soud nebyl jist otázkou procesního nástupnictví, což žalobce považuje za málo pravděpodobné, neboť soud má znát právo, tak alespoň měl poučit žalobce o možnosti navrhnout změnu v osobě žalovaného ve smyslu ustanovení § 92 OSŘ.  Bohužel Kverulant v dubnu 2017 tento odvolací soud prohrál.

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň ještě v dubnu 2020 úřad zahájil s jejich vlastníkem společností DD network s.r.o. řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. To bylo vydáno až po půl roce, v říjnu 2021.

V říjnu 2022, po roce od vydání rozhodnutí o nařízení odstranění stavby a po více než dvou letech od vypršení stavebního povolení, byly billboardy stále v provozu. Proto Kverulant znovu žádal po Praze vysvětlení. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, ho na podzim 2022 informoval, že proti rozhodnutí o nařízení odstranění předmětné stavby z října 2021 bylo podáno odvolání. Obsahem tohoto odvolání bylo tvrzení, že původní vlastník LED billboardů firma DD network s.r.o. už od roku 2016 není majitelem. Majitelem je prý společnost BONUSS‑CZ s.r.o. Magistrát tomuto odvolání v září 2022 vyhověl, rozhodnutí o odstranění stavby zrušil a věc vrátil na Prahu 4 k novému projednání. Kverulant chápe, že boj proti perfidním billboardářům není jednoduchý, přesto se nemůže ubránit dojmu, že erár postupuje dosti liknavě, a kdyby se Kverulant o tuto kauzu usedavě nezajímal, nedělal by erár už vůbec nic. Proto bude celou věc dál pečlivě sledovat Jak už bylo řečeno, i po více než roce od vydání zákazu billboardy používat byly tyto nelegální billboardy stále v provozu. Ještě v květnu 2021 na nich inzerovalo i Arcibiskupství pražské. Inzerce neustala, ani když Kverulant arcibiskupství na nelegálnost billboardů 5. května upozornil.

foto Kverulant.org

Nelegální LED billboardy na jižní spojce provozuje společnost Plus Production Prague, s.r.o. Tato společnost provozuje ty nejagresivnější LED billboardy nejen v Praze. Zde je seznam jejich ploch.

Plus Production provozuje i vůbec největší LED billboard v ČR. Tato plocha má rozměr 16 × 9 m a je umístěna na příjezdu po D1 směrem od Brna na úrovni stanice metra Kačerov. Široké okolí obtěžuje světelným smogem nepřetržitě celý den a podle údajů billboardů odvádí denně pozornost od řízení 130 000 řidičů.

Hloubětín

Podobně byli kverulanti na Praze 9 . Když položili tamnímu městskému úřadu dotaz dle zákona o poskytování informací, zda někdo vůbec povolil velký LED billboard v těsné blízkosti frekventované křižovatky Poděbradská, Průmyslová, Kbelská, čekalo jej velké překvapení.  Velký LED billboard byl postaven načerno. Ještě větší překvapení přišlo o několik měsíců později. Praha 9 místo toho, aby černou stavbu dodatečně legalizovala, LED billboard zcela odstranila.

foto © Kverulant.org

Jak již bylo uvedeno, jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. V případě závaznosti policejního stanoviska by už nebyly povolovány téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. Proto Kverulant sepsal s ostatními odpůrci LED billboardů v září 2012 výzvu pro ministerstvo dopravy, aby tuto změnu do zákona zavedlo a LED billboardy zakázalo zákonem.  Na základě výzvy byla tehdy sestavena pracovní skupina, která navrhla omezení světelných reklamních zařízení. Klíčovým opatřením byl návrh, aby bylo napříště stanovisko policie k povolení stavby nového billboardu považováno za závazné. Po mnoha dopisech vyměněných s mnoha ministry zbyl po čtyřech letech z ministerské pracovní skupiny na přípravu legislativního omezení reklamy nejasný příslib možné novelizace stavebního zákona. Tam se však ustanovení, které ztížilo povolování nových billboardů, nakonec nedostalo.

Kverulant ale svůj boj nevzdává ani po několika letech, a tak v dubnu 2017 znovu vyzval ministra dopravy, vnitra a ministryni pro místní rozvoj, aby už konečně začali situaci řešit. Z oslovených ministrů odpověděl jen ministr dopravy Dan Ťok. Ten Kverulantovi v květnu 2017 napsal, že děkuje za podnět, ale nyní mají na ministerstvu plné ruce práce s chystaným odstraňováním billboardů od dálnic a silnic I. třídy.

Brno

Jak již bylo uvedeno, policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To, že stavební úřady tato stanoviska ignorují, je však častou praxí. Dva příklady za všechny. V lednu 2016 požádala úřednice stavebního úřadu městské části Brno-střed Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje o vyjádření ke stavbě dvou nových reklamních nosičů v zelené ploše při ulici Hladíkova. Policisté vydali jednoznačně nesouhlasné stanovisko. Z toho je vidět, že podle policistů zamýšlená stavba odporuje zákonu o silničním provozu hned v několika bodech. Stavební úřad Brno-střed však nesouhlas policie zcela ignoroval. Úředníci v březnu 2016 vydali územní souhlas se stavbou obou nosičů. Více v Kverulantově reportáži  z dubna 2017:

Anketa

Kverulantovi se již před lety podařilo prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy.  A jaký je váš názor na billboardy ve městě?

Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města?

1 939 (72 %)

263 (10 %)

202 (8 %)

272 (10 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Prosba o podporu

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtu. Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter