Nahoru

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Cílem této kauzy bylo prosadit takové Pražské stavební předpisy, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi podařilo jen částečně a billboardů v Praze ubylo jen málo. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové lobby označit za úspěch.  Kverulant se však nevzdává snadno a tak se svém úsilí pokračuje v kauze Odstraňme z Prahy billboardový smogOceňte Kverulantův boj proti billboardové džungli alespoň malým darem

Po dlouhých peripetiích schválila na konci května 2016 pražská rada nové Pražské stavební předpisy (PSP). Jedná se o klíčový dokument, který určuje pravidla výstavby na území hlavního města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního zákona, který definuje požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby na území hlavního města. Kromě výstavby nových bytových a rodinných domů mají vliv například na budování infrastruktury, umístění inženýrských sítí či povolování a umísťování reklamních staveb či chcete-li billboardů. Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi přes veškerou snahu zcela nepodařilo. Nakonec byly schváleny stavební předpisy, které pouze zajistí, že se pražská billboardová džungle nebude rozšiřovat. Významným pokrokem možnost zcela zakázat reklamu prostřednictvím územních a regulačních plánů jednotlivých městských částí.  Nově je také v území mimo památkové zóny a rezervace stanoven odstup mezi billboardy. Odstup mezi jednotlivými samostatně stojícími stavbami pro reklamu nebo samostatně stojícími reklamními a informačními zařízeními s plochou panelu větší než 4m2 musí být v metrech roven nejméně trojnásobku plochy větší z těchto staveb nebo zařízení v metrech čtverečních, minimálně ale 100 m. Reklamy na fasádách jsou omezeny maximální velikostí na 2m x 1,5m.  Reklama nad rovinou střechy je povolena  jen k označení konkrétní provozovny nebo budovy instituce. Musí být složené pouze z písmen, číslic a log. Nesmí být vyšší než 2m a u šikmých střech s úhlem větším než 30°nesmí přesáhnout hlavní hřeben střechy a nesmí zaujímat celkovou plochu panelu větší než 4 m2. Smí sloužit výhradně k označení konkrétní provozovny nebo budovy instituce. Reklamní a informační zařízení umístěné na opěrných zdech nesmí mít celkovou plochu panelu větší než 6 m2.

Jak už bylo řečeno schválení PSP předcházeno mnoho peripetií.  Připomeňme si, co s schválení PSP na konci května 2016 předcházelo a jak Kverulant přispěl ke schválení této důležité normy. Připomeňme si také, že vůbec nebylo jisté, že si Praha udrží vlastní stavební předpisy.

V Praze byly v červenci roku 2014 schválena první verze PSP. Návrh vypracoval Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR). Součástí předpisu byla i regulace venkovní reklamy, a právě proto spustili „billboardáři“ kampaň s cílem PSP zrušit. Kampaň byla vskutku masivní a jedním z výsledků bylo, že ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v lednu 2015 pozastavila účinnost PSP.  

PSP z roku 2014 chránily volnou krajinu a parky, podporovaly stromořadí v ulicích, živé, bezpečné a příjemné ulice, podporovaly soudobé kvalitní bydlení. Jejich zrušením odpadlo, mimo jiné, původní pravidlo omezující reklamu max. na 4 m2 v památkových rezervacích a zónách a pravidlo proti velkoplošným billboardům v zastavitelném území.  PSP zaváděly nová ustanovení o uliční čáře, stavební čáře, výškové regulaci, pravidla pro stromořadí a mnoho dalších instrumentů pro plánování města západního formátu. Kverulant nebyl zdaleka sám, kdo se stavěl za původní verzi PSP. Dalším zastáncem je například organizace Archwars, která o PSP natočila velmi podařené video:

Zrušení Pražských stavebních předpisů z roku 2014 znamenalo, že v Praze  platily v krátké době troje pravidla pro výstavbu. Každý projekt, který si stavebník v dobré víře nachystal podle nových pravidel, si tak musel na své náklady celý přepracovat..

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil  návrh technické novely, který by vyřešil připomínky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zaslané v říjnu roku 2014. Rada města však rozhodla návrh nepřijmout a tím dala možnost MMR, aby pozastavilo účinnost na základě hlavního argumentu a tím je třeba tzv. evropská notifikace předpisu. Návrh novely z prosince 2014 spočíval ve vyjmutí několika vybraných ustanovení, která byla z pohledu MMR „potenciálně technicistní“, a jejich nahrazení přímým odkazem na celostátní předpis. Věcně by tak pro občany platila pravidla nadále, jen by se v několika paragrafech musela vzít k ruce celostátní úprava. Šlo by tedy pouze o formalitu a elegantní vyřešení říjnové výzvy. Toto řešení však pro odpor ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové z hnutí ANO, zvoleno nebylo. To celé jen nahrává spekulacím o tom, že ve skutečnosti bylo zrušení původních PSP odměnou od ANO pro „billboardáře“ za to, že jejich masivní kampaň dosadila v říjnu 2014 do pražského primátorského křesla Adrianu Krnáčovou.

Pro osvěžení paměti je dobré doplnit, že ostatní připomínky, které MMR v říjnové výzvě zaslalo, nebyly součástí připomínek zaslaných v únoru 2013 v rámci připomínkového řízení. Tehdy MMR zaslalo celkem 87 připomínek. Praha vše vypořádala kromě čtyř požadavků, které nepřijala, a to: zrušení pojmu stromořadí a chráněného záplavového území, formálního uspořádání textu a notifikace. Pokud by nepřijetí těchto 4 požadavků z celkových 87 bylo opravdu tak společensky závažné a nebezpečné, je s podivem, proč MMR neposlalo svou výzvu rovnou, ale těsně několik dní po nabytí účinnosti původních Pražských stavebních předpisů začátkem října 2014. Mezi schválením 15. 7. 2014 a nabytím účinnosti 1. 10. 2014 na to byl dostatek času. Tím, že výzva přišla po nabytí účinnosti, tak již nebylo možné „oživit“ starý předpis.  Kverulant.org zdaleka nebyl sám, kdo za odporem proti PSP viděl nátlakovou kampaň „billboardářů“. Kampaň „billboardářů“ odsoudila celá řada významných osobností české architektury:

Když „billboardáři“ v říjnu 2014 spustili proti PSP masivní kampaň, uspořádal Kverulant.org na téma PSP debatu. Pozván byl historik architektury Ing. arch. Zdeněk Lukeš, popularizátor architektury Ing. arch. Adam Gebian a spolumajitel architektonické kanceláře DAM, Ing. arch. Jan Holna. Všichni pánové se shodli, že PSP jsou dobrým počinem, a Ing. arch Zdeněk Lukeš prohlásil: „Nové stavební předpisy měly být vydány už dávno, nyní jen doháníme civilizovanou Evropu a zavádíme to, co jinde už dávno funguje, včetně omezení přebujelé reklamy. Postřelená husa ovšem kejhá, ale to by Pražany nemělo zmást.“

V prosinci 2014 vznikla petice na podporu PSP. Jejími prvními signatáři se staly významné osobnosti české architektury. Petice se obracela na obě političky za ANO a žádala je, aby PSP nebyly pozastaveny, ale novelizovány. Kverulant.org se tehdy tak vehementně přimlouval za její podepsání, že si za to od ministryně vysloužil výhružku: „Nezapomeňte, že se mohu bránit i jinak, než si jen vyměňovat veřejné zprávy na Facebooku.“ Nedlouho po této výhružce se na MMR konala tisková konference a ředitel Kverulanta Vojtěch Razima se šel paní ministryně zeptat, jak se hodlá bránit proti uplatňování petičního práva. Podívejte se, jak to dopadlo:

Přes všechna vyjádření oborníků poslala v lednu 2015 ministryně MMR Karla Šlechtová na Pražský magistrát rozhodnutí o pozastavení PSP. O mnohém svědčí i to, že tak učinila v pátek večer. Následující pondělí byla hostem Radiožurnálu její stranická kolegyně, primátorka Krnáčová. Z rozhovoru s ní zcela jednoznačně vyplynulo, že nepodnikne naprosto nic pro to, aby PSP zase začaly platit: 

Následně se před magistrátem sešly asi tři stovky demonstrantů. Byla zastoupena především odborná veřejnost, ale nechyběl ani Kverulant.org. Účastníci žádali rezignaci vedení ministerstva pro místní rozvoj, které za pozastavením předpisů stojí. Po pražské koalici zase chtěli, aby pozastavení odmítli. O sporu by pak rozhodoval Ústavní soud. Šance na úspěch u soudu byly velké. Více v reportáži České televize:

Po skončení demonstrace se její účastníci odebrali na magistrát, aby interpelovali pražské zastupitele. Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima se ve svém projevu obrátil na primátorku Andreu Krnáčovou: „Notifikace Evropskou komisí je jen záminkou k tomu, aby Pražské stavební předpisy mohly být zrušeny. Aby si developeři a reklamní lobby mohli ve městě dělat, co chtějí.“ Razima také požádal primátorku, zda by mohla vyvrátit informace o tom, že hnutí ANO bylo dohodnuto před komunálními volbami s billboardáři, že pokud se jim paní Krnáčovou masivní billboardovou kampaní podaří dostat do křesla, budou oplátkou zrušeny Pražské stavební předpisy. Primátorka odpověděla: „O žádné takové dohodě nevím a považuji to za naprosto absurdní.“ Odpovědi Krnáčové byly krátké a obecné, veřejnosti v podstatě nic nevysvětlila. Proto Razima na její odpověď reagoval slovy, že by i z libovolného banánu vyřezal lepšího primátora:

Tlak odborné veřejnosti a Kverulant.org přiměl  pražskou radu pouze k planým slibům, podle kterých měly PSP začít znovu platit nejprve od dubna 2015. To se však nestalo. A tak bylo třeba dát sliby nové a platnost PSP byla posunuta na 1. leden 2016.

Samozřejmě že ani termín 1. leden 2016 pro platnost PSP nebyl splněn. A to ani za cenu vyškrtnutí všech účinných ustanovení proti billboardům. V červnu 2015 Pražští radní schválili znění nových stavebních předpisů. Regulace velikosti reklamy se omezila pouze na památkovou rezervaci, kde již v nějaké formě stejně fungovala. Mimo pražské památkové rezervace a ochranných zón budou billboardy jakékoli velikosti s tím, že všechny reklamní plochy nad čtyři metry čtvereční budou muset stát minimálně sto metrů od sebe. Billboardů tedy naprosto neubyde. Dobře je to vidět na příkladu pražské Jižní spojky. Pokud budou muset být billboardy 100 metrů od sebe tak se jich tam stále vejde 133. Tedy přibližně tolik, kolik již tam už stojí. 

Ani zájem médií o problematiku billboardů ve městech nepřinesl změnu postoje odpovědných k PSP. Za všechny reportáže o neúnosném množství billboardů ve městech zveřejňuje Kverulant reportáž ČT z dubna 2015:

Nejenže zájem médií a ani hlas odborníků dlouho nepřiměl odpovědné ke změně postoje. A bylo to ještě horší. V červenci 2015 přišla ministryně Šlechtová s požadavkem Praze zrušit Pražské stavební předpisy úplně. Ministerstvo pro místní rozvoj v návrhu novely stavebního zákona vyškrtlo jeden odstavec – písmeno e) pod paragrafem 194. Místo vlastních pražských pravidel by se pak metropole musela řídit celostátně platným stavebním zákonem. Celostátní předpisy se pro Prahu nehodí z mnoha důvodů, například v nich úplně chybí regulace reklamy. A o to možná šlo. Co na tom, že první stavební řád vznikl v Praze už v roce 1815.

V srpnu 2015 se pak situace kolem PSP opět zkomplikovala. Pražští radní neschválili nové znění PSP, které předkládal náměstek primátorky Matěj Stropnický. Problematiku Pražských stavebních předpisů převzala místo Stropnického do gesce primátorka Adriana Krnáčová. Následně ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová poslala PSP ke schválení k Evropské komisi. Komise se chopila příležitosti a v únoru 2016 vznesla připomínky, které musí Praha do dokumentu zapracovat. Komisi se nelíbilo, že PSP obsahují požadavek na odvádění spalin komíny pouze nad střechu budovy a nikoliv horizontálně před fasádu. Platnost důležité normy pro každou stavbu v metropoli tak byla opět posunuta. Nakonec však byly výhrady Evropské komise zapracovány a na konci května 2016 byly Pražské stavební předpisy konečně přijaty. V září pak vláda schválila novelu stavebního zákona.  Do novely se i přes odpor ministryně Šlechtové dostalo také zmocnění Prahy vydávat vlastní stavební předpisy.  Novela si klade za cíl, zjednodušit povolovací řízení staveb. Například bude možné sloučit nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). To je jistě pokrok, který by mohl vést k urychlení povolování staveb, ale prostor pro působení ekovyděračů to příliš neomezuje. Při projednávání novely v parlamentu je ještě možnost tento prostor omezit. Přesně k tomu se Kverulant.org se kauzou ZASTAVEME EKOVYDĚRAČE snaží přispět. Pokud se to podaří, bude z toho mít prospěch česká ekonomika, a tím i občané ČR.

Zdá se vám situace kolem PSP velmi nepřehledná? Není se co divit. Třeba vám alespoň trochu pomůže následující chronologický přehled hlavních událostí:

10. a 11. října 2014 – Komunální volby v Praze vyhrálo ANO před TOP 09, Trojkoalicí (Strana zelených, KDU-ČSL a STAN), ODS, ČSSD, KSČM a Piráty. Vytvořená koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice obsadila v pětašedesátičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 33 hlasů.

26. listopadu 2014 – Novou pražskou primátorkou byla zvolena Adriana Krnáčová z hnutí ANO.

16. ledna 2015 – Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo Praze rozhodnutí o pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů. Stalo se tak po bouřlivé roztržce, kterou kvůli regulaci reklamy, kterou předpisy přinášely, vyvolala billboardová lobby. Ministerstvu vadilo mimo jiné, že předpisům chybělo schválení Evropské komise.

17. února 2015 – Rada hlavního města Prahy po čtvrt roce od uzavření koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice schválila její programové prohlášení. Členové koalice našli smír v dohodovacím řízení ohledně stavebních předpisů. Na základě dohody rada schválila jejich novelizaci.

9. června 2015 – Pražští radní schválili znění nových stavebních předpisů. Novela zamířila do připomínkového řízení, vyjádřit se tak měly mít možnost všechny městské části.

11. srpna 2015 – Pražští radní neschválili ani jeden z klíčových materiálů, které předkládal náměstek primátorky Matěj Stropnický (Trojkoalice/SZ). Problematiku Pražských stavebních předpisů převzala místo Stropnického do gesce primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Trojkoalice už dříve uvedla, že by takový krok považovala za porušení koaliční smlouvy, Stropnický výtky primátorky odmítl.

23. říjen 2015 – Pražská rada zapracovala připomínky Ministerstva pro místní rozvoj. Pražští radní na mimořádné schůzce schválili okleštěnou verzi Pražských stavebních předpisů. Jediná „regulace“ billboardů říká, že billboardy musí být 100 metrů od sebe. Toto opatření však billboardové lobby nahrává. Billboardy totiž blíž ani být nemohou, protože pak se stěží pronajímají.  PSP pak byly odeslány k notifikaci do Evropské komise.

24. únor 2016  – Evropská komise posunula do 24. května 2016 proces notifikace PSP. Praha má do té doby vyjasnit pravidla pro kouřovody. Komisi se nelíbí, že PSP obsahují požadavek na odvádění spalin komíny pouze nad střechu budovy a nikoliv horizontálně před fasádu. Platnost důležité normy pro každou stavbu v metropoli se tak opět odkládá.

27. květen 2016 – Praha do PSP doplnila možnost odvádění spalin horizontálně před fasádu  a po více než roce pražská rada schválila nové Pražské stavební předpisy.

1. srpen 2016 – Začíná planost PSP

21. září 2016 – Vláda schválila novelu stavebního zákona.  Do novely se i přes odpor ministryně Šlechtové dostalo také zmocnění Prahy vydávat vlastní stavební předpisy.  

Pražské stavební předpisy nejsou jediným legislativním rámcem pro stavbu billboardů. Komplexně se touto problematikou zabývá diplomová práce Radima Kostlivého. Kverulant ji zveřejňuje se souhlasem autora. Práce se věnuje především zřizováním reklamních zařízení v různé vzdálenosti od pozemních komunikací – a to s ohledem na kategorii dané komunikace, ochranné pásmo a lokalitu. Stěžejní část práce se věnuje povolovacímu procesu včetně popisu činnosti jednotlivých orgánů, s důrazem na postavení Policie ČR a závaznost jejich stanovisek. Není opomenuta ani oblast nepovolených staveb reklamních zařízení. 

Oceňte Kverulantův boj proti billboardové džungli alespoň malým darem.  Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.