Nahoru

NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ TUNEL

NEN neboli Národní elektronický nástroj je vysoce předražený a státem provozovaný počítačový program, který má sloužit k zadávání veřejných zakázek. Kverulant.org v únoru  2017 v této věci podal trestní oznámení. Oceňte Kverulantovo úsilí a pomozte mu posazovat potrestání tunelářů měsíčním darem v symbolické výši 100 Kč

Tunelování IT projektů je známým trendem. Klasickým příkladem je nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov. Na této kauze jsou dobře vidět hlavní principy IT tunelů. Nejprve je třeba najít nějaký, skutečný a pokud možno celkem jednoduchý problém, který by bylo možno složitě a draze vyřešit. V kauze CRAB byla takovým problém absence seznamu budov v majetku státu. Řešení se pojmenuje nesrozumitelnou zkratkou, které nebude nikdo rozumět, ale která bude vzbuzovat zdání něčeho hodně sofistikovaného. Pak se uzavře první a nepříliš drahá smlouva s dodavatelem takového řešení. Po čase se zjistí, že problém je mnohem, ale mnohem komplexnější, a bez soutěže uzavře první dodatek na další peníze. To se pak několikrát po dobu několika let opakuje. To co by se v případě CRABu dalo v zásadě vyřešit excelovou tabulkou, nakonec stojí kolem 1,6 miliardy.

Kverulantův nově zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), kopíruje většinu hlavních principů IT tunelů, ale zavádí i významnou inovaci. NEN už totiž neřeší žádný skutečný problém.

Pojďme se na NEN podívat podrobněji. Nabubřelý název národní elektronický nástroj vzbuzuje dojem, že jde o do české kotliny lokalizovanou verzi CML, tedy centrálního mozku lidstva. Fanoušci umělé inteligence však budou zklamáni. NEN je softwarový nástroj, či chcete-li počítačový program, který by měl sloužit k zadávání výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Samozřejmě že software na zadávání veřejných zakázek obecně potřebný je, ale už dávno jej vyvinula řada IT firem. A není příliš drahý. Například větší město, které vypisuje přibližně stovky soutěží do roka, za plnou verzi zaplatí kolem 100 tisíc korun a roční provoz ho přijde přibližně 50 tisíc korun. A kdo se spokojí se základní verzí, vyjde jej takový program na 2 tisíce ročně. Existují dokonce programy, které jsou zcela zdarma.

Přestože je NEN pro veřejnou sféru zadarmo, skoro nikdo ho nechce. V srpnu 2016, po roce fungování a utracení 300 milionů korun ze státního rozpočtu, dosáhl NEN tržní penetrace 0,4 %, používá jej cca 80 zadavatelů. Během prvního roku na něm bylo vysoutěženo kolem 500 zakázek. To je asi 0,3 % všech zakázek. Nabízí se otázka, proč NEN skoro nikdo nechce, i když je zadarmo. Důvodů je mnoho, ale jedním z nejpodstatnějších je skutečnost, že NEN nepřináší nic nového, cílová skupina, kterou by měl NEN oslovovat, již dávno elektronizaci veřejných zakázek vyřešenou má, a dokonce lépe než se státním NEN. MMR navíc nezvládlo uvést NEN do v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Svědčí o tom i několik zrušených zakázek vypsaných na NEN, kde se dodavatelé doptávali, jaký je soulad nástroje NEN a zákona. A protože se dotčeným zadavatelům nedostalo podpory ze strany MMR, raději zakázky zrušili, neboť pochybnosti o správném fungování nástroje byly příliš velké.

A kolik nás, daňové poplatníky NEN stál? V lednu 2017 se účet za nefunkční software vyšplhal na 500 milionů korun. Mnoho z těchto peněz bylo utraceno na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Takové řízení má k otevřené a férové soutěži obvykle dosti daleko, nicméně v přímém konfliktu se zákonem obvykle není. Prodlužování smluv a navyšování cen bez soutěže už ale ano.

V červenci 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil MMR pokutu ve výši 550 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Vývoj Národního elektronického nástroje – systémový integrátor“. Veřejnou zakázku v objemu téměř 150 milionů korun zadalo ministerstvo v dubnu 2012 společnosti DATASYS s.r.o. Doba plnění zakázky byla stanovena od dubna do prosince 2012. Následně však byly ke smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 a 3, jimiž se doba plnění prodloužila až do konce března 2014. Podle zákona nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. V tomto případě došlo k prodloužení celkové doby plnění z úvodních osmi měsíců na téměř 23 měsíců. Doba plnění má zcela jistě nezpochybnitelný vliv na náročnost a kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky, proto mohl mít postup zadavatele dopad na okruh uchazečů o danou zakázku. Protože DATASYS nezvládl zakázku realizovat, vyměnil subdodavatele a NEN nakonec dodala firma Tesco SW, nechvalně známá kauzou monitorovacího systémem MONIT a MS2014+ v hodnotě několika set milionů Kč, které dodává rovněž pro MMR. Porušování zákona o veřejných zakázkách se nelíbilo ani Evropské unii, která částečně projekt financovala. Nechala si vypracovat mimořádný audit a požaduje po MMR vrátit 41,7 milionů korun.

To však není zdaleka jediná pokuta, kterou MMR za NEN od ÚOHS dostalo. V listopadu 2016 udělil MMR pokutu 500 000 Kč, a dokonce zakázal plnění uzavřené smlouvy. Šlo o zakázku na dokončení NEN a jeho přizpůsobení na současnou legislativu. Zakázku dostala firma DEZADATA GROUP z holdingu Tesco SW, která jako jediná podala nabídku. Tato firma, která vykázala rok před podáním nabídek obrat 2,5 milionů, dostala nakonec zakázku za cenu 3x vyšší, než byla předpokládaná hodnota, tedy cca 50 mil. Kč. Tehdejší ministryně Šlechtová toto prezentovala jako úspěch, neboť původně nabídka firmy byla na 55 mil. Kč. Dokonce tuto soutěž prezentovala jako příklad transparentního soutěžení. Firma QCM však podala na tento postup stížnost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad potvrdit správnost podezření, označil zakázku za nezákonnou. MMR se pokusilo podat rozklad proti tomuto rozhodnutí, ale nestihlo ho podat v zákonné lhůtě. Rozhodnutí ÚOHS o půl milionové pokutě a zákazu plnění tak nabylo právní moci v prosinci 2016. V rozporu s rozhodnutím ÚOHS však MMR pokračovalo v pracích na NEN. I proto na MMR podal Kverulant.org v březnu 2017 trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. V září 2017 ÚOHS překvapivě oznámil, že pravomocné rozhodnutí neplatí a rozběhl opět rozkladové řízení. Po skoro dvouletém řízení pak v listopadu 2017 ÚHOS s konečnou platností potvrdil nezákonnost zakázky, pokutu i zákaz plnění smlouvy. 

Za zmínku také stojí, že ministryně Šlechtová v únoru 2017 na jednání vlády předložilo materiál, ve kterém tvrdí, že existuje  viditelný trend snižování zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU). „Materiál potvrzuje klesající trend zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, a že otevřené řízení zůstává nejčastějším druhem zadávání veřejných zakázek. Jedná se o trend podporující transparentní prostředí veřejného investování," uvedla k materiálu Šlechtová. Tento trend je bezesporu pozitivní, ale má to významnou vadu na kráse. Přestože je MMR garant zákona o zadávání veřejných zakázek a mělo být příkladem pro ostatní, vydalo se přesně opačným směrem. MMR v roce 2016 realizovalo ze 14 zakázek 7 v kritizovaném režimu JŘBU a jednu v režimu JŘSU. V peněžním vyjádření je to ještě horší.  Transparentním a způsobem bylo zadáno jen 30 milionů z 229. To je méně než 14 %.

V lednu 2017 vypsalo MMR další zakázku na „Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN“, ze které plyne, že jen údržba HW a systémů nutných pro běh NEN bude stát 100 mil. Kč za rok. Předmětem soutěže je dodávka 85 položek (60 ks počítačového vybavení od IBM, DELL a Cisco a 25 položek podpory SW). Mezi požadovanými standardními položkami je i 5 kusů software od firmy Tesco SW. Zatímco dodavatelů HW a SW od firem IBM, DELL, Cisco a Oracle najdete v ČR desítky, produkty firmy Tesco SW prodává jen samotné Tesco SW. Nebude to tedy nejlepší cena nebo kvalita, co rozhodne o výherci 100 milionů korun. Rozhodne to Tesco SW. Nejen Kverulant došel k závěru, že tato zakázka byla vypsána diskriminačním způsobem. Ke stejnému závěru došel i ÚOHS. V květnu 2017 rozhodl, že MMR postupovalo v této zakázce opět nezákonně. Navíc UOHS opět uložil MMR zákaz uzavřít smlouvu do pravomocného ukončení tohoto správního řízení.

Mimochodem, ÚOHS obvykle v těchto případech ukládá viníkovi povinnost uhradit náklady řízení. V tomto případě má MMR nařízeno zaplatit 30 tisíc korun. Připomeňme, že v červenci 2015 ÚOHS uložil MMR pokutu ve výši 550 000 Kč a v listopadu 2016 pokutu 500 000 Kč. Bylo by přinejmenším výchovné, kdyby tyto pokuty a náklady skutečně museli zaplatit ti konkrétní úřednici, kteří postupovali v rozporu se zákonem. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím státu, tuto možnost dává. Stát však po chybujících úřednících vymáhá takové škody zcela nedostatečně. Cílem Kverulantovi kauzy JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY je tento stav změnit.

Nyní však zpět  k podstatě této kauzy. Stát z našich peněz utratil za něco, co nikdo nepotřebuje, půl miliardy a další stovky milionů se utratit chystá. Je nejvyšší čas tento projekt zastavit. V lednu 2017 Kverulant.org dopisem vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby NEN konečně zastavila a nařídila vyšetření tohoto tunelu. V únoru 2017 se Kverulantovi odpovědi, ze které vyplývá, že MMR považuje NEN za úžasnou a nanejvýš potřebnou aplikaci. Navíc 18. dubna 2017 zavedlo MMR pro ministerstva a centrální úřady používat povinnost používat NEN. Nepřipravenost NEN však vzbuzuje rozpaky nejen v Kverulantovi, ale i mezi firmami zabývajícími se administrací veřejných zakázek.

Podle ředitelky společnosti Otidea, která se administrací výběrových řízení zabývá již od roku 2013, Mgr. Kateřiny Koláčkové je jedním ze základních problémů šifrování nabídek. NEN při příjmu nabídky neověří, zda je dokument zašifrován, a může se stát, že soutěžící omylem zašifruje nabídku jiným klíčem a pak je jen kvůli této formalitě vyřazen. „Velký problém je i rychlost systému, vše trvá velmi dlouho už teď, kdy většina zadavatelů přijímá nabídky spíše klasicky papírově,“ dodala Koláčková. NEN běží pouze v prohlížeči Internet Explorer, v jiném nefunguje. Více o problematickém NENu v rozhovoru Kateřiny Koláčkové s ředitelem Kverulanta, Ing. Vojtěchem Razimou:

Jak již bylo zmíněno, Kverulant v březnu 2017 podal na vysokého úředníka MMR Ing. Stanislava Bogdanova trestní oznámení pro podezření ze spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ing. Bogdanov je na MMR ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí. Kverulant.org jej viní z toho, že za MMR pokračoval v plnění smlouvy s dodavatelem i když to před tím ÚOHS pravomocně zakázal.

Jak již bylo uvedeno výše, šlo o za zakázku s firmou DEZEDATA na dokončení NEN a jeho přizpůsobení na současnou legislativu. Přestože rozhodnutí o zákazu plnění z této smlouvy nabylo právní moci 9.12.2016 bylo z této smlouvy dále plněno. Svědčí o tom opakovaně po tomto datu prováděné aktualizace systému NEN a získání certifikace pro NEN v únoru 2017. Kverulant se však nevzdává snadno a podal proti odložení stížnost k příslušnému státnímu zástupci hned dvě stížnosti.  Sice to dlouho trvalo, ale státní zástupce dal Kverulantově stížnosti v červenci 2018 zapravdu a věc vrátil policii k došetření.

Na podzim 2018 však policie Kverulantovo trestní oznámení opět odložila. Tím, že Úřad pro ochrana hospodářské soutěže obnovil řízení, jehož výsledkem byl zákaz plnění ze smlouvy, se prý nabytí právní moci tohoto rozhodnutí posunulo až 15. 11. 2017, tedy na dobu, kdy už byly všechny práce provedeny.

Kverulant s odložení tohoto případu odmítl  smířit a podal odvolání proti odložení věci. Dozorující státní zástupce Mgr. Jan Maršálek postup policie přezkoumal a došel k závěru, že postup policie byl zcela správný a odložení věci koresponduje se zjištěným skutkovým stavem. Kverulant se s tím závěrem neztotožňuje, ale protože již vyčerpal všechny zákonné prostředky, nemůže s odložením nic dělat. Může si jen povzdechnout, že nekvalitní práce orgánů činných v trestním řízení je jedou z příčin předražených státních IT zakázek.

Přesto stát z našich peněz za NEN už utratil  600 milionů, na podzim roku 2017 stále nefungoval. Jak se blížil  konec roku vzrůstal apetit eráru utratit i poslední peníze daňových poplatníků a frenetického utrácení se  pustilo i 286 zadavatelů tehdy registrovaných v NEN. To NEN zpomalilo natolik, že je obtížné s ním pracovat. Již během léta se objevovaly zprávy o „sluníčkových dnech“, tedy situacích, kdy zadavatel může dlouhé hodiny jen pozorovat točící se ikonu sluníčka, která indikuje, že aplikace NEN je zaneprázdněna. Tento fenomén se v říjnu velmi rozšířil a provozovatel (MMR) musel přistoupit k omezení některých služeb systému NEN. Výsledkem bylo například ruční spouštění exportu dokumentace veřejné zakázky a nutnost o každý export písemně žádat prostřednictvím helpdesku. Ani na jaře se situace nezlepšila. Kolegové z webu Hlídač státu změřili dostupnost aplikace NEN a zjistili, že v týdnu do 21. března 2018 byla opět prakticky nedostupná.

Mimochodem podle MMR je třeba NEN uvést v život už kvůli požadavkům Evropské komise. „Česká republika, tak jako ostatní členské státy, je vázána směrnicí 24/2014 EU elektronizovat veřejné zakázky prostřednictvím Národního elektronického nástroje,“ tvrdil v roce 2017 mluvčí Veronika Vároši. To ale není pravda. Brusel jen vyžaduje, aby veškerá komunikace ohledně veřejných zakázek probíhala elektronicky. A nechává na členských státech, zda to vyřeší jediným „národním“ systémem, nebo jinými, třeba i soukromými internetovými platformami. „Je fakt, že Brusel po nás nevyžaduje přímo NEN. Ale když už se do NEN dalo tolik peněz, je třeba, aby ho úřady používaly,“ řekl na červencové novinářské snídani v roce 2017 náměstek MMR Vlastimil Fidler. „A navíc si díky němu stát zachová kontrolu nad daty ve veřejných zakázkách,“ dodal.

Kverulant.org není sám, komu vadí, že stát místo toho, aby určoval a kontroloval pravidla veřejné soutěže, v této oblasti podniká a přitom zákon sám křiklavě nedodržuje. Jedním z takových kverulantů je i firma QCM, která  v květnu 2017 podala na MMR žalobu k městskému soudu v Praze. Jejich žaloba se domáhá zdržení se nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu. Žaloba se opírá o skutečnost, že MMR figuruje zároveň jako regulátor a soutěžitel na stejném trhu. Žaloba konstatuje, že MMR svým konáním jako regulátor zvýhodňuje svoji pozici v roli soutěžitele na úkor ostatních soutěžitelů a dokládá to účelovou  komplikací pro ostatní soutěžitele při přístupu k Věstníku veřejných zakázek, nebo diskriminačním předepisováním podmínek pro elektronické nástroje. Žaloba rovněž podepírá svá tvrzení skutečností, že soutěžitel nabízí na trhu nástroj, který vznikl v rozporu se zákony ČR, tedy je právně vadný. Dále, že program byl i certifikován v rozporu se zákazem plnění dodavatelské smlouvy. Žalobce rovněž v jednání MMR spatřuje skutečnosti naplňující definici nekalosoutěžního jednání, tedy rozpor s dobrými mravy soutěže i jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Soud byl již dvakrát odročen, s tím, že první jednání bylo nařízeno na 11. listopadu 2018. Pak byl soud ovšem znovu odložen.

V polovině února 2019 došlo ke kolapsu NEN. Ministerstvo pro místní rozvoj původně tvrdilo, že se kvůli výpadku systému NEN musely rušit zakázky za desítky milionů. Pohled do registru o měsíc později ale ukázal, že šlo o tendry za půl miliardy. Zmizely z něj tisíce dokumentů, které do něj zadavatelé i zájemci o tendry nahráli od začátku roku. 

Koho zajímají další podrobnosti o projetu NEN, může se podívat na diskuzi dvou IT expertů Davida Horkého a Jana Hrádka, jak ji v prosinci 2016 zaznamenal Debatní klub: