Nahoru

Jak díky Kverulantovi dostal prodejce fejkových respirátorů pokutu 10 milionů a skončil v konkurzu

Twitter

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 zakázala prodej těchto respirátorů a v květnu téhož roku dostal TEX-TECH od ČOI pokutu 10 milionů korun. Ještě, než ČOI dokončila svoje šetření, firma TEX-TECH na Kverulanta podala žalobu. Soud ji však zamítl. Šetření ČOI vyvolané Kverulantem a prohraný soud proti Kverulantovi vedly k tomu, že TEX-TECH skončil v konkurzu. Kverulant to považuje za svoji zásluhu. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi alespoň symbolickým darem.

Foto: Kverulant.org

Certifikace respirátorů

Zařadit respirátory do třídy FFP2 či FFP3 lze, jen pokud příslušný výrobek splní příslušné normy. Vydat prohlášení o tom, že výrobek normu splnil, přitom nemůže každý. U nás tak mohou učinit jen dvě certifikační autority. Jednou z nich je Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha.

Na celém světě existuje řada samostatných normalizačních systémů, přičemž stejný okruh výrobků upravují v různých částech světa technické normy odlišně. Základním parametrem každého respirátoru je konkrétní hodnota jeho filtrační účinnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu, tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem (tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který konkrétně v případě pandemie onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének, a to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání v důsledku dýchání postupně vlhne. A právě v takovém testu výrobky firmy TEX-TECH selhaly.

Respirátor TEX-TECH nevyhověl

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX‑TECH. V klíčovém parametru průnik miniaturních kapének parafínového oleje výrobky nevyhověly. V protokolu o zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 14 do 17 %. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen pokud by tento průnik byl pod 6 %. Přesto TEX-TECH svoje podvodné respirátory označoval zkratkou FFP2. A stejné je to s označením CE.

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem. Tento proces je pro oblast osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků detailně popsán v publikaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tato publikace je zdarma ke stažení.

Obrázek: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzali certifikát od kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekli, že ji budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný certifikát od garážové firmy Conformity consulting s.r.o. Že firma Conformity consulting s.r.o. není oprávněnou certifikační autoritou a že netkanou textilii od českého výrobce fejkové respirátory TEX-TECH nespíš nikdy ani neviděly, snad ani nemá cenu dodávat. Podvodníci z TEX-TECH o sobě sice píší, že jsou ryze česká společnost zabývající se výrobou respirátorů, ale to nejdůležitější v nich, filtr, s největší pravděpodobností dováží pouze z Číny. 

Jediné certifikáty, kterými TEX-TECH donedávna disponovala, jsou dva certifikáty ISO. I když jejich získání někým, kdo vyráběl a prodával fejkové respirátory, je pro Kverulanta záhadou. Ten první ISO 9001:2015 specifikuje požadavky na systémy managementu jakosti, v případě, že jej požaduje zákazník. A druhý ISO 13485:2016 je samostatná norma, která vychází z normy ISO 9001, ale obsahuje některé konkrétní požadavky pro zdravotnické prostředky. Ani jeden z těchto certifikátů samozřejmě nenahrazuje zkouškou u certifikované zkušebny. Skutečná certifikace ISO je dlouhý a poměrně náročný proces. Kverulant tedy pokládá za nemožné, aby firma, která vznikla 30. 6. 2020 prošla certifikací ISO k 10. 7. 2020. Navíc je třeba ještě dodat, že implementace ISO norem nedokládá nic o kvalitě výroby ani výrobku samotného.

Nechtěné přiznání firmy TEX-TECH

Zájem veřejnosti o tuto kauzu donutil firmu TEX-TECH vydat 1. února 2021 tiskové prohlášení. Vyhrožovala v něm Kverulantovi „patřičnými právními kroky“. Tím se Kverulant samozřejmě zastrašit nedá. Podstatnější v tiskové zprávě však byla ukřivděná věta: „Informace o tom, že vyrábíme a distribuujeme nekvalitní produkt, nás navíc zastihuje pár dní před dokončením kompletní certifikace, která probíhá v zahraničí (…).“ Šlo totiž vlastně o přiznání, že TEX-TECH doposud platnou certifikaci neměl, a vyráběl a prodával tak fejkové respirátory.

Podání na Českou obchodní inspekci

Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci. Podání na ČOI poslal také v kopii na státní zastupitelství a na policii. V tomto případě Kverulant doufal, že dřív nebo později stanou podvodníci z TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se nabízelo hned několik paragrafů trestního zákoníku. Například trestný čin ohrožování zdraví potravinami a jinými předměty dle § 156, podvod dle § 209, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 nebo poškozování spotřebitele dle § 253. Kverulantovo trestní oznámení však bylo odloženo.

ČOI se Kverulantovým podnětem začala záhy zbývat. Více také v reportáži Českého rozhlasu z února 2021:

V polovině dubna se Kverulant obrátil na ČOI s dotazem, co zjistila kontrola. ČOI odpověděla, že šetření sice ještě není pravomocně u konce, ale vše nasvědčuje tomu, že TEX-TECH označoval svoje výrobky značkou CE bez toho, že by na to měl právo. V dopise doručeném Kverulantovi 26. dubna 2021 ČOI dokonce uvádí: „(…) platný certifikát EU přezkoušení typu ke kontrole předložen nebyl.“

V listopadu 2021 Kverulant svůj dotaz na ČOI zopakoval s obdobným výsledkem. ČOI znovu zopakovala, že ani jeden z jimi zkoušených respirátorů dodaných firmou TEX-TECH při zkouškách nevyhověl, a byly tak značkou CE označeny v rozporu se zákonem.

Turecký certifikát pro TEX-TECH

Patnáct dnů od Kverulantova odhalení se firma TEX-TECH na svém webu pochlubila novým, tureckým certifikátem vydaným od firmy UNIVERSAL CERTIFICATION dne 15. února 2021. Kverulant jej považuje za podezřelý, a tak firmu TEX-TECH znovu nahlásil na ČOI. Ta mu sdělila, že podezření prověří.

ČOI zastavila prodej respirátorů TEX-TECH

V březnu 2022 konečně doběhlo dlouhé řízení České obchodní inspekce a ta uložila výrobci TEX-TECH výrobku ochranné opatření, kterým je zákaz dodávání osobního ochranného prostředku – Respirátoru FFP2 Premium, model 01102020/T, výrobní série 10072020 na trh, a příkaz stažení tohoto výrobku z trhu. Informace o zjištěních vztahujících se k uvedenému výrobku byly nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněny v systému Safety Gate (dříve označeno termínem RAPEX). Zdůvodnění zastavení prodeje je drtivé.

V akreditované laboratoři byly provedeny laboratorní zkoušky, které ověřovaly celkový průnik, průnik filtračním materiálem a dýchací odpor (dle požadavků stanovených v čl. 7.9.1, 7.9.2 a 7.16 normy EN 149:2001+A1:2009). Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že výrobek nevyhověl požadavkům na celkový průnik a průnik filtračním materiálem – zkoušce chloridem sodným a zkoušce parafínovým olejem. Výrobek není v souladu s požadavky nařízení EP a Rady 2016/425, o osobních ochranných prostředcích. Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační polomaska má větší celkový průnik a průnik filtračním materiálem, nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými částicemi a kapalnými aerosoly. Výrobek rovněž nesplňuje požadavky na označení CE a na návod a informace pro spotřebitele (dle bodu 1.4 přílohy II výše uvedeného nařízení EU). Dále nebylo provedeno posouzení shody a nebylo doloženo EU prohlášení o shodě potvrzující, že u výrobku byl dodržen postup posouzení shody v souladu s požadavky nařízení EU.

Pravomocná pokuta 10 milionů korun

Po zákazu prodeje fejkových výrobků následoval další logický krok. Firma TEX-TECH dostala úhrnnou pokutu 10 milionů korun.

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že ČOI koncem března 2022 zakázala prodej těchto respirátorů a v květnu téhož roku dostal TEX-TECH od ČOI pokutu 10 milionů korun. Ještě, než ČOI dokončila svoje šetření, firma TEX-TECH na Kverulanta podala žalobu. Soud ji však zamítl. Šetření ČOI vyvolané Kverulantem, a prohraný soud proti Kverulantovi vedly k tomu, že TEX-TECH skončil v konkurzu. Kverulant to považuje za svoji zásluhu.

Zastavení prodeje TEX-TECH v Alze

V průběhu práce na této kauze Kverulant zjistil, že fejkové respirátory od firmy TEX-TECH prodává i Alza. Kverulant ji 4. února 2021 vyzval k zastavení prodeje. Přesně to se ještě ten den stalo. Bohužel poté, co si 15. února firma TEX-TECH opatřila výše zmíněný, turecký certifikát, Alza prodej opět obnovila.

Obrázek: Alza

Žaloba od TEX-TECH na Kverulanta

Koncem února zaslal advokát najatý firmou TEX-TECH výhružný dopis. Píše v něm, že pokud Kverulant svoji kauzu ze svých stránek neodstraní do 10. března 2021, „podám žalobu, na základě které budu požadovat mimo výše uvedené též náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jste mému klientovi svým protiprávním jednáním způsobili“. Kverulant je na podobné vyhrožování zvyklý a svoji kauzu nestáhl.

V polovině dubna 2021 pánové z TEX-TECHu svoji výhružku splnili a u Obvodního soudu pro Prahu 10 se domáhali stažení všech článků o jejich problematických výrobcích z Kverulantova webu. Nově soudu tvrdili, že jejich respirátory disponovali platným certifikátem CE od firmy UNIVERSAL CERTIFICATION z 15. února 2021.

Fotokoláž: Kverulant

Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a svou kauzu nestáhl. Počátkem června 2021 zaslal soudu svoje vyjádření. Jako obvykle uvedl, že jeho texty jsou „kombinací pravdivých tvrzení odpůrce (Kverulant.org) (vycházejících z citací pravých a obsahově správných listin, a to i veřejnoprávního charakteru, včetně hypertextových odkazů na tyto listiny přímo v textu) a dále hodnoticích soudů, jimiž odpůrce vyjadřuje svůj úsudek o nebezpečnosti respirátorů uvedených na trh navrhovatelem“.

Soud dal Kverulantovi za pravdu a vydání předběžného opatření, které by Kverulantovi zakázalo publikovat tuto kauzu, zamítl. V odůvodnění poukázal zejména na to, že TEX-TECH ani soudu nedoložil, že certifikace od turecké instituce UNIVERSAL CERTIFICATION je k certifikaci dle CE skutečně oprávněna.

Kverulant má s křikem potrefených hus již bohaté zkušenosti. Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Kverulant proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. Duka nesl zveřejnění této kauzy velmi nelibě a obrátil se na soud. Soud první instance nejprve Dukovi vyhověl a zakázal Kverulantovi jeho odhalení dále publikovat. Odvolací soud však dal v létě 2021 za pravdu a konstatoval, že Kverulant popsal skutečný stav věcí. Podrobnosti naleznete v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek.

To však není jediný podobný případ. Kverulant v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani se za její uveřejnění nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 2018 Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Podrobnosti naleznete v kauze Jak Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů.

TEX-TECH skončil v konkurzu

Šetření ČOI vyvolené Kverulantem, zastavení prodeje fejkových respirátorů na Alze, byť dočasné a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl s to dostát svým závazkům, a tak skončil v létě 2021 v insolvenci.

Insolvenční řízení se v zásadě skládá z několika fází. První fází je zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu. Následuje rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka. Tím je zpravidla rozhodnutí soudu o tom, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. V případě TEX-TECH se tak stalo usnesením Krajského soudu v Brně dne 17. prosince 2021.

Fejkový expert Aaron Günsberger

Když už je řeč o respirátorech, je užitečné zmínit člověka, který opakovaně tvrdil do médií, že již sám zajistil asi tisíc testů respirátorů zaslaných občany. Celková cena těchto testů podle něj byla kolem osmi milionů korun. Tento člověk se jmenuje Aaron Günsberger a je to několikrát usvědčený lhář. Jeho zkušebnu nikdo nikdy neviděl.  

Aaron Günsberger zdroj: gunsberger.cz

Günsberger na webu Star of Davidson také vystavoval fejkové dokumenty k respirátorům, které měly potvrzovat jejich náležitou certifikaci. Toto falešné prohlášení o shodě respirátoru však bylo vydané motorkářským klubem s kontaktní adresou košer restaurace a podepsané košer řezníkem, Günsbergerem. A konečně samozvaný fejkový expert Günsberger prodával výrobky TEX-TECH, přestože dobře věděl, že jde o respirátory s falešnou certifikací. Ne dosti na tom, dokonce se chlubil prohlášením od TEX-TECH, které tvrdilo, že respirátory platnou certifikaci mají.

Prosba o podporu

Kverulant se falešnou certifikací nezabývá poprvé. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení nebezpečných LED svítidel z prodeje. Podrobnosti naleznete v jeho kauze CE aneb China Export. Pokud je vám Kverulantův vytrvalý boj sympatický, můžete ho finančně podpořit. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a začněte jej podporovat jakkoliv malým, zato však pravidelným příspěvkem.  

Twitter